Sākums / Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Supervīzija pirmsskolu izglītības iestāžu metodiķiem 4.grupa

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji ,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki un metodiķi pirmsskolu izglītības iestāžu metodiķi

Jēdziens “supervīzija” tiešā tulkojumā nozīmē “skats no malas”. Supervīzija ir darba forma, kur, izklāstot drošā vidē sarežģītu situāciju, profesionālis uzklausa visu grupas locekļu domas par to, kā viņi rīkotos konkrētajā gadījumā. Programmā dalībniekiem būs iespēja rast risinājumu savām grūtībām, kā arī uzzināt, kur vēl var meklēt palīdzību, kā situāciju var risināt savādāk.

Uzzināt vairāk

  supervīzija

  no 26.10.2018 līdz 07.12.2018

  18h

  12 (3 brīvas)

Pedagogu sadarbības veicināšana mācību procesa īstenošanā pirmsskolā. 3. grupa

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursu laikā pirmsskolas pedagogi veidos izpratni par pedagogu sadarbības dažādām iespējām, apzināsies sadarbības nozīmi veiksmīga mācību procesa īstenošanā un praktiski plānos mācīšanās procesu, atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, kā arī sniegs atgriezenisko saiti par īstenotajām aktivitātēm kopīgi mācoties.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 26.10.2018 līdz 07.11.2018

  12h

  25 (0 brīvas)

Pedagogu sadarbības veicināšana mācību procesa īstenošanā pirmsskolā. 2. grupa

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursu laikā pirmsskolas pedagogi veidos izpratni par pedagogu sadarbības dažādām iespējām, apzināsies sadarbības nozīmi veiksmīga mācību procesa īstenošanā un praktiski plānos mācīšanās procesu, atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, kā arī sniegs atgriezenisko saiti par īstenotajām aktivitātēm kopīgi mācoties.  

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 26.10.2018 līdz 07.11.2018

  12h

  25 (2 brīvas)

Vide, kas rosina bērnu izzināt, pētīt un radīt pašiem!

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Pedagogiem tiks dota iespēja:                                                                                                                                                   

• Gūt īsu ieskatu par “Viršu dārza” pieredzi projektā “Kompetencēs balstīts izglītības saturs” (apm. 40 min.);
• Iepazīties ar temata plānojumu un plāna īstenošanas procesu oktobra mēnesī “Viršu dārzā” (apm. 40 min.);
• Vērot, kā temata apgūšanas process atspoguļojas konkrētas grupas vidē un gūt  ieskatu, kā un ko bērni mācās šādā vidē ( apm.40.min);
• Ar “Viršu dārza” pedagogu atbalstu piedzīvot praktisku iespēju pašiem izzināt, pētīt un radīt (apm.30.min.); 
• Piedalīties noslēguma diskusijā “Vide, kas rosina bērnu izzināt, pētīt un radīt pašiem” (apm.40 min.)
• Sniegt atgriezenisko saiti par  piedzīvoto  un novēroto “Viršu dārzā” (apm. 30 min.)
• Saņemt atbildes uz jautājumiem.

Uzzināt vairāk

  metodiskā diena

  25.10.2018 09:00 - 13:00

  4h

  25 (0 brīvas)

Mūsu kolektīva ceļš uz lietpratības pieeju

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Tiks sniegts  ieskats  iestādes kolektīva skatījumā uz  iestādes pārmaiņu procesu un kopīgām nestandarta mācībām. Pedagogu kolektīvs dalīsies pieredzē ar jau paveikto un plānoto šim mācību gadam. Iestādes lietpratības projekta pārmaiņu vadīšanas un  ieviešanas darba grupa iepazīstinās ar savu pieredzi kolektīva motivēšanā un izglītošanā. Tiks gaidīti  25 apņēmības pilni un komandas darba pieredzi apgūt ieinteresēti  pirmsskolas izglītības iestāžu pārstāvji.

 

Uzzināt vairāk

  metodiskā diena

  24.10.2018 10:00 - 13:00

  4h

  25 (2 brīvas)

Vērtībizglītība pirmsskolā (2.grupa)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Programma palīdzēs pedagogiem apzināt savas profesionālās vērtības un veidot izpratni vērtībizglītības iedzīvināšanai pirmsskolā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 22.10.2018 līdz 24.10.2018

  8h

  24 (0 brīvas)

Kursi "Rotaļdarbība pirmsskolā bērna prasmju un lietpratības attīstīšanai" 3.grupa

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursa programma paredz aktualizēt pirmsskolas pedagogu zināšanas par pirmsskolas pedagoģiskā procesa plānošanu, pilnveidot pedagogu izpratni par bērnu rotaļdarbības būtību un vērtēšanas formām. Lekciju, diskusiju, praktisko nodarbību laikā pirmsskolas pedagogi analizēs rotaļnodarbības, ievērojot ārējo normatīvo aktu noteiktās prasības, saskatīs iespēju attīstīt bērnos caurviju prasmes. 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 19.10.2018 līdz 08.11.2018

  12h

  25 (0 brīvas)

Metodiskā diena "Pieejas maiņa pirmsskolas mācību saturā: sadarbība un atbalsts"

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki un metodiķi ,  Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji pirmsskolu vadītāju vietnieki, pedagogi

Rīgas 14. pirmsskolas izglītības iestāde dalīsies savā pieredzē, kā maziem soļiem īstenot kompetenču pieejā balstītu mācību saturu pirmsskolā. Akcentēsim sadarbības aspektu skolotājs- iestādes administrācija. Aktualizēsim jautājumu par grupas vides iekārtošanu, izvērtējot katrs savas iestādes iespējas. Kā arī dalīsimies pieredzē par mācība procesa plānošanu, akcentējot caurviju prasmju un mācību jomu iekļaušanu. Būs iespēja tikties ar pedagogu, kurš praktiski izstāstīs, ar ko sākt mācību satura plānošanu jaukta vecuma grupā. Darba valoda- bilingvāli.

Uzzināt vairāk

  metodiskā diena

  17.10.2018 09:00 - 12:00

  4h

  15 (0 brīvas)

Pedagogu sadarbības veicināšana mācību procesa īstenošanā pirmsskolā (1. grupa)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursu laikā pirmsskolas pedagogi veidos izpratni par pedagogu sadarbības dažādām iespējām, apzināsies sadarbības nozīmi veiksmīga mācību procesa īstenošanā un praktiski plānos mācīšanās procesu, atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, kā arī sniegs atgriezenisko saiti par īstenotajām aktivitātēm kopīgi mācoties.  

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 10.10.2018 līdz 18.10.2018

  12h

  5 (0 brīvas)

Caurviju prasmju attīstīšana pirmsskolā (2. grupa)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursa programma paredz sagatavot pirmsskolu pedagogus vienotas sistēmas ieviešanā pirmā vispārējās izglītības pakāpē, veidot izpratni par jaunā mācību satura struktūras un izveides principiem pirmsskolā, saskatīt iespēju attīstīt skolēnos caurviju prasmes. 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 10.10.2018 līdz 31.10.2018

  12h

  25 (0 brīvas)

Caurviju prasmju attīstīšana pirmsskolā (1. grupa)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursa programma paredz sagatavot pirmsskolu pedagogus vienotas sistēmas ieviešanā pirmā vispārējās izglītības pakāpē, veidot izpratni par jaunā mācību satura struktūras un izveides principiem pirmsskolā, saskatīt iespēju attīstīt skolēnos caurviju prasmes. 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 09.10.2018 līdz 23.10.2018

  12h

  25 (1 brīvas)

Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā (2. grupa)

Visu skolu pedagogi ,  Vispārizglītojošo skolu pedagogi,  Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursu programma papildinās pedagogu profesionālās kompetences par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.
Nodarbību tematika:
1. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma, normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jomā.
2. Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā.
3. Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.
4. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.
5. Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes; vardarbība bērna ģimenē (vardarbība vecāku starpā/ pret partneri, vardarbības veidi un pazīmes).
6. Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu.
7. Atbalsts nepilngadīgajam kriminālprocesā, civilprocesā, administratīvajā procesā un administratīvo pārkāpumu procesā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 08.10.2018 līdz 15.10.2018

  8h

  25 (0 brīvas)

Supervīzija pirmsskolu izglītības iestāžu metodiķiem (3. grupa)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji ,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki un metodiķi pirmsskolas izglītības iestādes metodiķi

Jēdziens “supervīzija” tiešā tulkojumā nozīmē “skats no malas”. Supervīzija ir darba forma, kur, izklāstot drošā vidē sarežģītu situāciju, profesionālis uzklausa visu grupas locekļu domas par to, kā viņi rīkotos konkrētajā gadījumā. Programmā dalībniekiem būs iespēja rast risinājumu savām grūtībām, kā arī uzzināt, kur vēl var meklēt palīdzību, kā situāciju var risināt savādāk.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 05.10.2018 līdz 16.11.2018

  18h

  12 (8 brīvas)

Supervīzija pirmsskolu izglītības iestāžu metodiķiem (2. grupa)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji ,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki un metodiķi pirmsskolu izglītības iestāžu metodiķi

Jēdziens “supervīzija” tiešā tulkojumā nozīmē “skats no malas”. Supervīzija ir darba forma, kur, izklāstot drošā vidē sarežģītu situāciju, profesionālis uzklausa visu grupas locekļu domas par to, kā viņi rīkotos konkrētajā gadījumā. Programmā dalībniekiem būs iespēja rast risinājumu savām grūtībām, kā arī uzzināt, kur vēl var meklēt palīdzību, kā situāciju var risināt savādāk.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 04.10.2018 līdz 15.11.2018

  18h

  12 (11 brīvas)

Rotaļdarbība pirmsskolā bērna prasmju un lietpratības attīstīšanai (2. grupa)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursa programma paredz aktualizēt pirmsskolas pedagogu zināšanas par pirmsskolas pedagoģiskā procesa plānošanu, pilnveidot pedagogu izpratni par bērnu rotaļdarbības būtību un vērtēšanas formām. Lekciju, diskusiju, praktisko nodarbību laikā pirmsskolas pedagogi analizēs rotaļnodarbības, ievērojot ārējo normatīvo aktu noteiktās prasības, saskatīs iespēju attīstīt bērnos caurviju prasmes.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 04.10.2018 līdz 18.10.2018

  12h

  25 (0 brīvas)

Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā (1. grupa)

Visu skolu pedagogi ,  Vispārizglītojošo skolu pedagogi,  Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursu programma papildinās pedagogu profesionālās kompetences par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.
Nodarbību tematika:
1. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma, normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jomā.
2. Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā.
3. Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.
4. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.
5. Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes; vardarbība bērna ģimenē (vardarbība vecāku starpā/ pret partneri, vardarbības veidi un pazīmes).
6. Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu.
7. Atbalsts nepilngadīgajam kriminālprocesā, civilprocesā, administratīvajā procesā un administratīvo pārkāpumu procesā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 03.10.2018 līdz 10.10.2018

  8h

  25 (0 brīvas)

Supervīzija pirmsskolu izglītības iestāžu metodiķiem (1. grupa)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji ,  Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieki un metodiķi pirmsskolas izglītības iestādes metodiķi

Jēdziens “supervīzija” tiešā tulkojumā nozīmē “skats no malas”. Supervīzija ir darba forma, kur, izklāstot drošā vidē sarežģītu situāciju, profesionālis uzklausa visu grupas locekļu domas par to, kā viņi rīkotos konkrētajā gadījumā. Programmā dalībniekiem būs iespēja rast risinājumu savām grūtībām, kā arī uzzināt, kur vēl var meklēt palīdzību, kā situāciju var risināt savādāk.

Uzzināt vairāk

  supervīzija

  no 03.10.2018 līdz 14.11.2018

  18h

  12 (10 brīvas)

Kursi "Rotaļdarbība pirmsskolā bērna prasmju un lietpratības attīstīšanai" 1. grupa

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursa programma paredz aktualizēt pirmsskolas pedagogu zināšanas par pirmsskolas pedagoģiskā procesa plānošanu, pilnveidot pedagogu izpratni par bērnu rotaļdarbības būtību un vērtēšanas formām. Lekciju, diskusiju, praktisko nodarbību laikā pirmsskolas pedagogi analizēs rotaļnodarbības, ievērojot ārējo normatīvo aktu noteiktās prasības, saskatīs iespēju attīstīt bērnos caurviju prasmes. 

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 28.09.2018 līdz 12.10.2018

  12h

  26 (-2 brīvas)

Kursi „Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā"

Visu skolu pedagogi ,  Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursu programma papildinās pedagogu profesionālās kompetences par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 17.09.2018 līdz 01.10.2018

  8h

  22 (0 brīvas)

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, elektroniskā pasta adrese: iksd@riga.lv.

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit