Sākums / Notikumi

Notikumi

Bērns ar autiskā spektra traucējumiem (1. grupa)

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Kursu programma veidota, lai papildinātu vispārizglītojošo skolu pedagogu zināšanas par bērnu ar autiskā spektra uztveres attīstības īpatnībām, par alternatīvās komunikācijas nozīmi, par vizuālā atbalsta materiālu izstrādi un to pielietošanu ikdienas darbā bērniem, kuriem ir autiskā spektra traucējumi.

Uzzināt vairāk

  kursi

  14.09.2017 09:00 - 17:30

  8h

  17 (0 brīvas)

Pirmsskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana (1. grupa)

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Kursu programma veidota, lai papildinātu zināšanas par pirmsskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšanu nodarbību laikā, apgūstot praktiskas darba organizācijas formas, metodes un prevencijas pasākumu veidus. 

Uzzināt vairāk

  kursi

  15.09.2017 09:00 - 17:30

  8h

  17 (4 brīvas)

Bērns ar autiskā spektra traucējumiem (2. grupa)

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Kursu programma veidota, lai papildinātu vispārizglītojošo skolu pedagogu zināšanas par bērnu ar autiskā spektra uztveres attīstības īpatnībām, par alternatīvās komunikācijas nozīmi, par vizuālā atbalsta materiālu izstrādi un to pielietošanu ikdienas darbā bērniem, kuriem ir autiskā spektra traucējumi.

Uzzināt vairāk

  kursi

  28.09.2017 09:00 - 17:30

  8h

  17 (0 brīvas)

Bērns ar autiskā spektra traucējumiem (3. grupa)

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Kursu programma veidota, lai papildinātu vispārizglītojošo skolu pedagogu zināšanas par bērnu ar autiskā spektra uztveres attīstības īpatnībām, par alternatīvās komunikācijas nozīmi, par vizuālā atbalsta materiālu izstrādi un to pielietošanu ikdienas darbā bērniem, kuriem ir autiskā spektra traucējumi.

Uzzināt vairāk

  kursi

  12.10.2017 09:00 - 17:30

  8h

  17 (7 brīvas)

Bērns ar autiskā spektra traucējumiem (4. grupa)

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Kursu programma veidota, lai papildinātu vispārizglītojošo skolu pedagogu zināšanas par bērnu ar autiskā spektra uztveres attīstības īpatnībām, par alternatīvās komunikācijas nozīmi, par vizuālā atbalsta materiālu izstrādi un to pielietošanu ikdienas darbā bērniem, kuriem ir autiskā spektra traucējumi.

Uzzināt vairāk

  kursi

  19.10.2017 09:00 - 17:30

  8h

  17 (1 brīvas)

Bērns ar autiskā spektra traucējumiem (5. grupa)

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Kursu programma veidota, lai papildinātu vispārizglītojošo skolu pedagogu zināšanas par bērnu ar autiskā spektra uztveres attīstības īpatnībām, par alternatīvās komunikācijas nozīmi, par vizuālā atbalsta materiālu izstrādi un to pielietošanu ikdienas darbā bērniem, kuriem ir autiskā spektra traucējumi.

Uzzināt vairāk

  kursi

  09.11.2017 09:00 - 17:30

  8h

  17 (12 brīvas)

Pirmsskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana (2. grupa)

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Kursu programma veidota, lai papildinātu zināšanas par pirmsskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšanu nodarbību laikā, apgūstot praktiskas darba organizācijas formas, metodes un prevencijas pasākumu veidus. 

Uzzināt vairāk

  kursi

  22.09.2017 09:00 - 17:30

  8h

  17 (8 brīvas)

Pirmsskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana (3. grupa)

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Kursu programma veidota, lai papildinātu zināšanas par pirmsskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšanu nodarbību laikā, apgūstot praktiskas darba organizācijas formas, metodes un prevencijas pasākumu veidus. 

Uzzināt vairāk

  kursi

  29.09.2017 09:00 - 17:30

  8h

  17 (11 brīvas)

Pirmsskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana (4. grupa)

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Kursu programma veidota, lai papildinātu zināšanas par pirmsskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšanu nodarbību laikā, apgūstot praktiskas darba organizācijas formas, metodes un prevencijas pasākumu veidus. 

Uzzināt vairāk

  kursi

  06.10.2017 09:00 - 17:30

  8h

  17 (0 brīvas)

Pirmsskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana (5. grupa)

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Kursu programma veidota, lai papildinātu zināšanas par pirmsskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšanu nodarbību laikā, apgūstot praktiskas darba organizācijas formas, metodes un prevencijas pasākumu veidus. 

Uzzināt vairāk

  kursi

  13.10.2017 09:00 - 17:30

  8h

  17 (0 brīvas)

Kursi "Ievads 3D modelēšanā un 3D printēšanā pedagogiem"

Vispārizglītojošo skolu pedagogi,  Informātikas un programmēšanas skolotāji Vispārizglītojošo skolu pedagogi, informātikas skolotāji

Programma paredz 8 stundu skolotāju apmācību par Autodesk 123D Design lietošanu un pamatfunkciju apgūšanu. Tāpat skolotāji tiks apmācīti sagatavot 3D failus printēšanai, kā arī instruēti par 3D printeru lietošanu.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 16.08.2017 līdz 30.08.2017

  8h

  10 (0 brīvas)

Kursi "Interaktīvās tāfeles programmas Smart Notebook pielietošanas iespējas sākumskolā" (ar priekšzināšanām)"

Sākumskolas skolotāji

Programmas realizēšanas gaitā tiks pilnveidotas pedagogu IKT prasmes daudzveidīgu interaktīvu mācību materiālu veidošanā un noformēšanā, izmantojot SMART Notebook vidi, lai veicinātu skolēnu iesaistīšanos mācību vielas apguvē un paaugstinātu mācību stundas efektivitāti. Programmas dalībnieki iepazīsies ar visām iespējām, kādas ir SMART Notebook programmatūrai, praktiski izveidos sev noderīgus mācību materiālu paraugus, prezentēs tos grupā un diskutēs par iespējami efektīviem to pielietojuma veidiem.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 21.08.2017 līdz 25.08.2017

  12h

  20 (1 brīvas)

Kursi "Programmēšana sākumskolā" 1.modulis

Informātikas un programmēšanas skolotāji,  Sākumskolas skolotāji

Šis ir pirmais jaunais programmēšanas kursa piedāvājums pa līmeņiem, uz kuru tiek aicināti kursa dalībnieki - iesācēji, kuri programmēšanu sākumskolas vecuma skolēniem plāno mācīt vai to dara pirmo gadu. Nākošā līmeņa, 2.moduļa kursu nodarbības tiek plānotas oktobrī. Uz tām būs jāpiesakās atsevišķi septembra otrajā pusē, ja būs vēlme šo kursu turpināt. Sākumskolas skolēnus interesē it viss ar datoriem saistītais. Būtu grūti atrast tādu, kurš atteiktos, ja tiktu dota iespēja spēlēt datorspēles. Savukārt iespēja radīt pašam savu datorspēli varētu būt katra bērna sapnis. Tas ir pavisam vienkārši. Neliela spēle Scratch vidē ir izveidojama 5 minūšu laikā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  24.08.2017 10:00 - 16:00

  8h

  20 (0 brīvas)

Kursi "Saskarsmes procesa virzība ar izteikti emocionāliem bērnu vecākiem"

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji Pirmskolas izglītības iestāžu pedagogi

Analizējot konkrētas situācijas darbā ar vecākiem, akcentējot konkrētas rīcības stratēģijas, pedagogi pilnveidos savu profesionālo kompetenci. Būs iespēja pārrunāt situācijas, kurās bērnu vecāki izrāda savas pretenzijas emocionāli uzbrūkošā formā, izprast šādas reaģēšanas iemeslus un meklēt taktiskus paņēmienus efektīvas sadarbības veicināšanai.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 23.08.2017 līdz 12.09.2017

  16h

  28 (0 brīvas)

Kursi "Ritma nozīme bērna attīstībā pirmsskolā"

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji Pirmsskolas mūzikas pedagogi un sporta pedagogi, kas pasniedz ritmiku

Skolotāji pilnveidos zināšanas un prasmes mūzikas rotaļnodarbību plānošanā un organizēšanā, apgūs metodiskos paņēmienus bērna muzikalitātes sekmēšanai daudzveidīgā muzikālajā darbībā. Papildinās savu pieredzi ar dažāda veida ritma vingrinājumiem un ritma izjūtas attīstīšanas paņēmieniem; iegūs idejas par dažāda veida dejām (deju atribūti, stils, žanri, u.c. ); darbojoties grupās, dalīsies ar savu radošo pieredzi, veidojot un demonstrējot dejas.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 24.08.2017 līdz 28.08.2017

  12h

  28 (0 brīvas)

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā izglītības iestādes tehniskajiem darbiniekiem (2. grupa). Kursi ir par maksu.

Tehniskie darbinieki

Programma papildinās izglītības iestāžu tehnisko darbinieku zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Nodarbībās aktualizēs zināšanas par bērnu tiesībām un pienākumiem izglītības iestādē, papildinās zināšanas par efektīvas saskarsmes veidiem un īpatnībām ar dažādu mērķgrupu bērniem, kā arī saskarsmes veidiem un īpatnībām atbilstoši bērna vecumposma īpatnībām. Kursu dalībieiki uzzinās, kur un kādos gadījumos ziņot par vardarbības gadījumiem un citiem bērnu tiesību pārkāpumiem izglītības iestādē.

Uzzināt vairāk

  kursi

  24.08.2017 09:00 - 15:00

  8h

  25 (9 brīvas)

Kursi "Kompetenču pieejā balstīts rokdarbu mācību saturs pirmsskolā", 2. grupa

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi pilnveidos izpratni par kompetenču pieejā balstītu mācību saturu rokdarbos pirmsskolā: praktiski apgūs rotaļnodarbību organizēšanas metodiku, praktiski darbosies ar dažādiem materiāliem, veidojot uzskates materiālus mācību nodarbībām ar uztinumiem, izšūšanu, vilnas velšanu, pīšanu un aušanu. Programmas apguves rādītājs: praktiski izveidotie uzskates materiāli, rotaļnodarbību piemēri. Līdzi ņemamo materiālu saraksts tiks nosūtīts e-pastā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 25.08.2017 līdz 14.09.2017

  12h

  25 (0 brīvas)

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā izglītības iestādes tehniskajiem darbiniekiem (3. grupa). Kursi ir par maksu.

Tehniskie darbinieki

Programma papildinās izglītības iestāžu tehnisko darbinieku zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Nodarbībās aktualizēs zināšanas par bērnu tiesībām un pienākumiem izglītības iestādē, papildinās zināšanas par efektīvas saskarsmes veidiem un īpatnībām ar dažādu mērķgrupu bērniem, kā arī saskarsmes veidiem un īpatnībām atbilstoši bērna vecumposma īpatnībām. Kursu dalībieiki uzzinās, kur un kādos gadījumos ziņot par vardarbības gadījumiem un citiem bērnu tiesību pārkāpumiem izglītības iestādē.

Uzzināt vairāk

  kursi

  28.08.2017 09:00 - 15:00

  8h

  25 (8 brīvas)

Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar redzes traucējumiem (1. grupa)

Vispārizglītojošo skolu pedagogi,  Visu skolu pedagogi

Programma paredzēta zināšanu, prasmju un iemaņu, kas nepieciešamas kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai  bērniem ar  redzes traucējumiem, apgūšanai un papildināšanai.

Uzzināt vairāk

  kursi

  22.09.2017 09:00 - 16:30

  8h

  17 (7 brīvas)

Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar redzes traucējumiem (2. grupa)

Vispārizglītojošo skolu pedagogi,  Visu skolu pedagogi

Programma paredzēta zināšanu, prasmju un iemaņu, kas nepieciešamas kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai  bērniem ar  redzes traucējumiem, apgūšanai un papildināšanai.

Uzzināt vairāk

  kursi

  06.10.2017 09:00 - 16:30

  8h

  17 (17 brīvas)

Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar redzes traucējumiem (3. grupa)

Vispārizglītojošo skolu pedagogi,  Visu skolu pedagogi

Programma paredzēta zināšanu, prasmju un iemaņu, kas nepieciešamas kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai  bērniem ar  redzes traucējumiem, apgūšanai un papildināšanai.

Uzzināt vairāk

  kursi

  03.11.2017 09:00 - 16:30

  8h

  17 (16 brīvas)

Tehnoloģijas, t.sk. asistīvās, un to sniegtās iespējas speciālo pedagoģisko vajadzību mazināšanai mācību procesā izglītojamajiem ar redzes traucējumiem (1. grupa)

Vispārizglītojošo skolu pedagogi,  Visu skolu pedagogi

Programma paredzēta iepazīstināt dalībniekus ar tehnoloģiju izmantošanu, izglītojot skolēnus ar redzes traucējumiem. Dalībnieki apgūst izglītošanas metodes un paņēmienus Braila raksta mācīšanā, lasītprasmē un rakstītprasmē.

Uzzināt vairāk

  kursi

  29.09.2017 09:00 - 16:30

  8h

  17 (14 brīvas)

Tehnoloģijas, t.sk. asistīvās, un to sniegtās iespējas speciālo pedagoģisko vajadzību mazināšanai mācību procesā izglītojamajiem ar redzes traucējumiem (2. grupa)

Vispārizglītojošo skolu pedagogi,  Visu skolu pedagogi

Programma paredzēta iepazīstināt dalībniekus ar tehnoloģiju izmantošanu, izglītojot skolēnus ar redzes traucējumiem. Dalībnieki apgūst izglītošanas metodes un paņēmienus Braila raksta mācīšanā, lasītprasmē un rakstītprasmē.

Uzzināt vairāk

  kursi

  13.10.2017 09:00 - 16:30

  8h

  17 (15 brīvas)

Tehnoloģijas, t.sk. asistīvās, un to sniegtās iespējas speciālo pedagoģisko vajadzību mazināšanai mācību procesā izglītojamajiem ar redzes traucējumiem (3. grupa)

Vispārizglītojošo skolu pedagogi,  Visu skolu pedagogi

Programma paredzēta iepazīstināt dalībniekus ar tehnoloģiju izmantošanu, izglītojot skolēnus ar redzes traucējumiem. Dalībnieki apgūst izglītošanas metodes un paņēmienus Braila raksta mācīšanā, lasītprasmē un rakstītprasmē.

Uzzināt vairāk

  kursi

  10.11.2017 09:00 - 16:30

  8h

  17 (16 brīvas)

Tehnoloģijas un to sniegtās iespējas speciālo pedagoģisko vajadzību mazināšanai mācību procesā izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem (3. grupa)

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Kursos tiek plānots iepazīties ar jaunākajām tehnoloģijām un apzināt to sniegtās iespējas izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem.  Praktiskās nodarbībās apgūt simbolu valodas „Widgit” programmu „SymWriter-2” un tās izmantošanas iespējas mācību procesā. Apgūstot šo programmu pedagogi varēs veidot materiālus, darba lapas izmantojot simbolu valodu „Widgit” gan kursu ietvaros, gan patstāvīgi.

Uzzināt vairāk

  kursi

  29.09.2017 10:00 - 16:00

  8h

  17 (5 brīvas)

Tehnoloģijas un to sniegtās iespējas speciālo pedagoģisko vajadzību mazināšanai mācību procesā izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem (4. grupa)

Visu skolu pedagogi ,  Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Kursu mērķis ir paaugstināt vispārējās izglītības iestādēs strādājošo pedagogu profesionālo kompetenci, apzināt tehnoloģiju sniegtās iespējas un  sekmēt tehnoloģiju lietošanu mācību procesā  izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem

Uzzināt vairāk

  kursi

  23.10.2017 10:00 - 16:00

  8h

  17 (0 brīvas)

Tehnoloģijas un to sniegtās iespējas speciālo pedagoģisko vajadzību mazināšanai mācību procesā izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem (5. grupa)

Visu skolu pedagogi ,  Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Kursu mērķis ir paaugstināt vispārējās izglītības iestādēs strādājošo pedagogu profesionālo kompetenci, apzināt tehnoloģiju sniegtās iespējas un  sekmēt tehnoloģiju lietošanu mācību procesā  izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem.

Uzzināt vairāk

  kursi

  26.10.2017 10:00 - 16:00

  8h

  17 (0 brīvas)

Izglītojamā intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana periodā no 7 līdz 12 g.v. (3. grupa)

Vispārizglītojošo skolu pedagogi,  Visu skolu pedagogi

Kursu ietvaros, lai precīzāk aprakstītu katra bērna attīstības  īpatnības, tiks parādītas novērtēšanas metodes, kuras veidotas atbilstoši Pasaules Valsts organizācijas principiem. Pedagogi iepazīsies ar Starptautiskās funkcionēšanas klasifikācijas bērnu un jauniešu versiju un SFK principu izmantošanas iespējām, eksperimentāli psiholoģisko un pedagoģisko metodiku izglītojamo intelektuālās attīstības noteikšanā vecumā no 7-12.g.

Uzzināt vairāk

  kursi

  22.09.2017 10:00 - 16:00

  8h

  17 (0 brīvas)

Izglītojamā intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana periodā no 7 līdz 12 g.v. (4. grupa)

Vispārizglītojošo skolu pedagogi,  Visu skolu pedagogi

Kursu ietvaros, lai precīzāk aprakstītu katra bērna attīstības  īpatnības, tiks parādītas novērtēšanas metodes, kuras veidotas atbilstoši Pasaules Valsts organizācijas principiem. Pedagogi iepazīsies ar Starptautiskās funkcionēšanas klasifikācijas bērnu un jauniešu versiju un SFK principu izmantošanas iespējām, eksperimentāli psiholoģisko un pedagoģisko metodiku izglītojamo intelektuālās attīstības noteikšanā vecumā no 7-12.g.

Uzzināt vairāk

  kursi

  25.10.2017 10:00 - 16:00

  8h

  17 (0 brīvas)

Izglītojamā intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana periodā no 7 līdz 12 g.v. (5. grupa)

Vispārizglītojošo skolu pedagogi,  Visu skolu pedagogi

Kursu ietvaros, lai precīzāk aprakstītu katra bērna attīstības  īpatnības, tiks parādītas novērtēšanas metodes, kuras veidotas atbilstoši Pasaules Valsts organizācijas principiem. Pedagogi iepazīsies ar Starptautiskās funkcionēšanas klasifikācijas bērnu un jauniešu versiju un SFK principu izmantošanas iespējām, eksperimentāli psiholoģisko un pedagoģisko metodiku izglītojamo intelektuālās attīstības noteikšanā vecumā no 7-12.g.

Uzzināt vairāk

  kursi

  27.10.2017 10:00 - 16:00

  8h

  17 (0 brīvas)

Izglītojamā ar mācīšanās traucējumiem intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana (1. grupa)

Visu skolu pedagogi ,  Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Radīt iespēju vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem paaugstināt nepieciešamās zināšanas un profesionālo kompetenci darbam ar izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, sniegt ieteikumus sākumskolas un pamatskolas pedagogiem izglītojamo intelektuālās attīstības pedagoģiski psiholoģiskajā izvērtēšanā, tādējādi palīdzot vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem realizēt iekļaujošās izglītības procesu.

Uzzināt vairāk

  kursi

  20.09.2017 09:00 - 16:00

  8h

  14 (0 brīvas)

Izglītojamā ar mācīšanās traucējumiem intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana (2. grupa)

Visu skolu pedagogi ,  Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Radīt iespēju vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem paaugstināt nepieciešamās zināšanas un profesionālo kompetenci darbam ar izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, sniegt ieteikumus sākumskolas un pamatskolas pedagogiem izglītojamo intelektuālās attīstības pedagoģiski psiholoģiskajā izvērtēšanā, tādējādi palīdzot vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem realizēt iekļaujošās izglītības procesu.

Uzzināt vairāk

  kursi

  24.10.2017 09:00 - 16:00

  8h

  14 (0 brīvas)

Izglītojamā ar mācīšanās traucējumiem intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana (3. grupa)

Visu skolu pedagogi ,  Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Radīt iespēju vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem paaugstināt nepieciešamās zināšanas un profesionālo kompetenci darbam ar izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, sniegt ieteikumus sākumskolas un pamatskolas pedagogiem izglītojamo intelektuālās attīstības pedagoģiski psiholoģiskajā izvērtēšanā, tādējādi palīdzot vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem realizēt iekļaujošās izglītības procesu.

Uzzināt vairāk

  kursi

  09.11.2017 09:00 - 16:00

  8h

  16 (0 brīvas)

Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

Visu skolu pedagogi ,  Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Radīt iespēju vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem paaugstināt nepieciešamās zināšanas un profesionālo kompetenci darbam ar izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, sniegt ieteikumus sākumskolas un pamatskolas pedagogiem pedagoģiskā procesa plānošanā un vadīšanā, tādējādi palīdzot vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem realizēt iekļaujošās izglītības procesu.

Uzzināt vairāk

  kursi

  10.10.2017 09:00 - 16:00

  8h

  17 (0 brīvas)

Eksperimentēšana dabaszinībās pirmsskolā

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji Pirmsskolas skolotāji, kas strādā ar 5 un 6 gadīgiem bērniem

Programmas saturs ir veidots, lai nodrošinātu pirmsskolas pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi, bērnu intereses radīšanai par dabaszinībām, organizējot eksperimentēšanā balstītu pedagoģisko procesu. Nodarbību laikā tiks iegūtas idejas un ieteikumi eksperimentu izvēlei un eksperimentēšanas organizēšanai, izmantojot SIA Lielvārds mācību materiālus – komplektus: GAISMA, SKAŅA, ŪDENS, GAISS, ELEKTRĪBA . Tiks lietotas palielināmās ierīces: lupas, mikroskops.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 22.08.2017 līdz 24.08.2017

  12h

  25 (0 brīvas)

Nodarbība pirmskolas bērniem Rīgas Zooloģiskajā dārzā

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Rīgas Zooloģiskais dārzs piedāvā pirmsskolas izglītības iestādēm nodarbības dabaszinībās par dzīvnieku ķermeni un dzīvi dažādos gadalaikos, par kukaiņiem, putniem, zīdītājiem un dzīvniekiem Latvijas ainavās u.c. Seminārā tiks dota iespēja padziļināt un nostiprināt zināšanas par dzīvnieku grupām un sistemātiku, atpazīt dzīvnieku balsis, iepazīties ar nodarbību fragmentiem, izspēlēt tematam atbilstošas spēles, aplūkot derivātus un emocionāli izjust tiešo saskari ar dzīvniekiem.

Uzzināt vairāk

  seminārs

  30.08.2017 10:00 - 13:00

  4h

  16 (0 brīvas)

Novēro un izjūti dzīvnieku bioloģisko daudzveidību

Dabaszinību skolotāji,  Bioloģijas skolotāji 1.-6. klašu dabaszinību un 8. klases bioloģijas pedagogi

Rīgas Zooloģiskais dārzs piedāvā mācību nodarbības dabaszinībās 1.-6. klasei un bioloģijā 8. klasei. Piedāvātie temati nostiprina zināšanas par savvaļas un mājdzīvniekiem, palīdz izprast augēdāju un gaļēdāju īpatnības un nozīmi dabā, ļauj saskatīt dzīvnieku pielāgojumus dzīvei mežā, pļavā, purvā un organismu mijiedarbību ekosistēmās. Skolotājiem tiks dota iespēja iepazīties ar nodarbību fragmentiem, novērojot dzīvniekus, aizpildīt darba lapas, izspēlēt tematam atbilstošas spēles, aplūkot derivātus un emocionāli izjust tiešo saskari ar dzīvniekiem.

Uzzināt vairāk

  seminārs

  29.08.2017 14:00 - 17:00

  4h

  16 (0 brīvas)

Panākumos balstīta mācīšanās 2. grupa

Visu skolu pedagogi

Kurss sastāv no 3 sesijām. Lai saņemtu Britu Padomes sertifikātu, jāpiedalās visās sesijās. 1. sesija: Panākumos balstīta mācīšanās klātienes nodarbības. 2. sesija: Moderēta profesionālā pilnveide tiešsaistē. 3. sesija: Profesionālā pilnveide tiešsaistē: 5 pašmācības modeļi.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 22.08.2017 līdz 23.08.2017

  12h

  35 (0 brīvas)

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk