Sākums / Notikumi

Notikumi

Vācu valodas 49. olimpiāde 8. klasēm

Vācu valoda 8.

Skat. Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra rīkojumu par olimpiādes organizēšanu.

Uzzināt vairāk

  olimpiāde

  25.02.2019 10:00 - 13:00

  0h

  0 (0 brīvas)

Pedagogu un vecāku efektīva sadarbība pirmsskolā (2. grupa)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Mūsdienu vecāki arvien aktīvāk veido sociālās grupas, pārrunājot notiekošo sociālajos tīklos, dažādās grupās, komunicē ar pedagogiem, izsaka savu viedokli par audzināšanas un mācīšanas stilu, kas bieži vien ir pamācošā vai pretenciozā formā, tādēļ pedagogam būtiski ir pilnveidot savas prasmes komunikācijā (mutvārdu un rakstiskajā) ar vecākiem. Komunikācijas stils un forma ir tā, kas var veidot efektīvu turpmāko sadarbību ar vecākiem.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 07.01.2019 līdz 23.01.2019

  8h

  25 (0 brīvas)

Pedagogu un vecāku efektīva sadarbība pirmsskolā

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Mūsdienu vecāki arvien aktīvāk veido sociālās grupas, pārrunājot notiekošo sociālajos tīklos, dažādās grupās, komunicē ar pedagogiem, izsaka savu viedokli par audzināšanas un mācīšanas stilu, kas bieži vien ir pamācošā vai pretenciozā formā, tādēļ pedagogam būtiski ir pilnveidot savas prasmes komunikācijā (mutvārdu un rakstiskajā) ar vecākiem. Komunikācijas stils un forma ir tā, kas var veidot efektīvu turpmāko sadarbību ar vecākiem.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 14.01.2019 līdz 28.01.2019

  8h

  25 (0 brīvas)

Caurviju prasmju attīstīšana pirmsskolā

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursa programma paredz sagatavot pirmsskolu pedagogus vienotas sistēmas ieviešanā pirmā vispārējās izglītības pakāpē, veidot izpratni par jaunā mācību satura struktūras un izveides principiem pirmsskolā, saskatīt iespēju attīstīt skolēnos caurviju prasmes.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 16.01.2019 līdz 30.01.2019

  12h

  25 (0 brīvas)

Kā motivēt skolēnu ar speciālām vajadzībām mācīties?

Visi skolotāji vispārizglītojošo skolu skolotāji

Lai motivētu skolēnu mācīties, vispirms ir jānoskaidro, kas ir tie iemesli, kāpēc viņš nevēlas mācīties un cenšas izvairīties no sarežģītākiem uzdevumiem. Šajos kursos pedagogiem būs iespēja uzzināt, kāda ir mācīšanās traucējumu būtība un specifika mācīšanās procesā. Tiks izskatīti uzvedību problēmu cēloņi un risinājumi. Praktiskā ceļā varēs apgūt motivācijas veicinošas metodes skolēniem ar mācīšanās traucējumiem.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 16.01.2019 līdz 23.01.2019

  8h

  25 (0 brīvas)

Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā

Visi skolotāji

Kursu programma papildinās pedagogu profesionālās kompetences par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.
Nodarbību tematika:
1. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma, normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jomā.
2. Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā.
3. Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.
4. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.
5. Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes; vardarbība bērna ģimenē (vardarbība vecāku starpā/ pret partneri, vardarbības veidi un pazīmes).
6. Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu.
7. Atbalsts nepilngadīgajam kriminālprocesā, civilprocesā, administratīvajā procesā un administratīvo pārkāpumu procesā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 16.01.2019 līdz 23.01.2019

  8h

  25 (-1 brīvas)

Rotaļdarbība pirmsskolā bērna prasmju un lietpratības attīstīšanai (1. grupa)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursa programma paredz aktualizēt pirmsskolas pedagogu zināšanas par pirmsskolas pedagoģiskā procesa plānošanu, pilnveidot pedagogu izpratni par bērnu rotaļdarbības būtību un vērtēšanas formām. Lekciju, diskusiju, praktisko nodarbību laikā pirmsskolas pedagogi analizēs rotaļnodarbības, ievērojot ārējo normatīvo aktu noteiktās prasības, saskatīs iespēju attīstīt bērnos caurviju prasmes.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 18.01.2019 līdz 01.02.2019

  12h

  27 (0 brīvas)

Pedagogu profesionālās pilnveides SUPERVĪZIJA skolu direktoriem

Izglītības iestāžu vadība skolu direktori

Jēdziens “supervīzija” tiešā tulkojumā nozīmē “skats no malas”. Supervīzija ir darba forma, kur, izklāstot drošā vidē sarežģītu situāciju, profesionālis uzklausa visu grupas locekļu domas par to, kā viņi rīkotos konkrētajā gadījumā. Programmā dalībniekiem būs iespēja rast risinājumu savām grūtībām, kā arī uzzināt, kur vēl var meklēt palīdzību, kā situāciju var risināt savādāk.

Uzzināt vairāk

  supervīzija

  no 18.01.2019 līdz 08.02.2019

  18h

  13 (6 brīvas)

Skolēna pašvadīta mācīšanās pamatskolā (1. grupa)

Visi skolotāji 5. - 9. klašu skolotāji (2-3 pedagogu vienas skolas komanda)

Programmas ietvaros pedagogi iepazīsies ar mācīšanās iedziļinoties pazīmēm, to sasaisti ar jauno uz kompetencēm virzīto  mācību saturu, gūs izpratni par skolēna pašvadītu mācīšanos, aktualizējot daudzveidīgu un mūsdienīgu metodisko paņēmienu izmantošanu mācību procesā. Pedagogi analizēs video stundu fragmentus,  lai pilnveidotu savu pedagoģisko meistarību, kā arī plānos savās mācību stundās skolēnu pašvadītu mācīšanos.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 21.01.2019 līdz 28.01.2019

  8h

  25 (3 brīvas)

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem (1. grupa) KURSI IR PAR MAKSU

Tehniskie darbinieki

Programma papildinās  izglītības iestāžu tehnisko darbinieku zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Nodarbībās aktualizēs zināšanas par bērnu tiesībām un pienākumiem  izglītības iestādē, papildinās zināšanas par efektīvas saskarsmes veidiem un īpatnībām ar dažādu mērķgrupu bērniem, kā arī saskarsmes veidiem un īpatnībām atbilstoši bērna vecumposma īpatnībām.  Kursu dalībnieki uzzinās, kur un kādos gadījumos ziņot par vardarbības gadījumiem un citiem bērnu tiesību pārkāpumiem  izglītības iestādē.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  22.01.2019 09:00 - 15:00

  8h

  27 (5 brīvas)

Skolēna pašvadīta mācīšanās 1. - 6. klasē

Sākumskolas skolotāji 1. - 6. klases skolotāji

Programmas ietvaros pedagogi iepazīsies ar aktuāliem pētījumiem un atziņām par 21.gadsimta prasmju attīstības veicināšanu, to sasaisti ar jauno uz kompetencēm virzīto  mācību saturu, gūs izpratni par skolēna pašvadītu mācīšanos, aktualizējot daudzveidīgu un mūsdienīgu metodisko paņēmienu izmantošanu mācību procesā. Pedagogi veiks dažādus praktiskos uzdevumus,  lai pilnveidotu savu pedagoģisko meistarību, kā arī tiks izveidoti mācību materiāli.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 22.01.2019 līdz 29.01.2019

  8h

  30 (0 brīvas)

Pedagogu sadarbības veicināšana mācību procesa īstenošanā pirmsskolā (1. grupa)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursu laikā pirmsskolas pedagogi veidos izpratni par pedagogu sadarbības dažādām iespējām, apzināsies sadarbības nozīmi veiksmīga mācību procesa īstenošanā un praktiski plānos mācīšanās procesu, atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, kā arī sniegs atgriezenisko saiti par īstenotajām aktivitātēm kopīgi mācoties.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 22.01.2019 līdz 29.01.2019

  12h

  25 (0 brīvas)

Efektīva mācību stunda 5. - 9. klasē

Visi skolotāji 5. - 9. klašu skolotāji

Programmas mērķis ir  sagatavot pedagogus 5.-9. klasēs pārmaiņām izglītības procesā, pilnveidojot kompetences par efektīvas mācību stundas būtību, tās vadīšanu un skolēna mācīšanās prasmju attīstīšanu. Kursu dalībnieki  izvirzīs sasniedzamo rezultātu mācību stundā, iesaistīs skolēnus plānošanas procesā. Pedagogi izpratīs dziļās mācīšanās vadīšanu, zinās, kā skolēnus motivēt darbam un kā attīstīt skolēnu mācīšanās stratēģijas. Kursu dalībnieki veidos jēgpilnus uzdevumus, praktiski lietos mācību stundā un analizēs tos, sniegs atgriezenisko saiti.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 24.01.2019 līdz 21.02.2019

  12h

  29 (1 brīvas)

Supervīzija vispārizglītojošo skolu pedagogiem: atbalsts pārmaiņu laikā

Visi skolotāji skolu pedagogi

Supervīzija ir konsultatīvs atbalsts jautājumos, kas saistīti ar darbu un profesionālo darbību. Nodarbībās pedagogam būs iespēja paaugstināt savu profesionālo efektivitāti darbojoties un risinot dažādus jautājumus, kas aktualizējas ikdienas darbā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta stresa faktoriem un izdegšanas sindromam, kas novērojams kā sekas ilgstošai emocionālai distresa izjūtai, kas saistīta ar darba apstākļiem pārmaiņu laikā.

Uzzināt vairāk

  supervīzija

  no 24.01.2019 līdz 07.03.2019

  16h

  13 (0 brīvas)

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem (2. grupa) KURSI IR PAR MAKSU

Tehniskie darbinieki

Programma papildinās  izglītības iestāžu tehnisko darbinieku zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Nodarbībās aktualizēs zināšanas par bērnu tiesībām un pienākumiem  izglītības iestādē, papildinās zināšanas par efektīvas saskarsmes veidiem un īpatnībām ar dažādu mērķgrupu bērniem, kā arī saskarsmes veidiem un īpatnībām atbilstoši bērna vecumposma īpatnībām.  Kursu dalībnieki uzzinās, kur un kādos gadījumos ziņot par vardarbības gadījumiem un citiem bērnu tiesību pārkāpumiem  izglītības iestādē.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  29.01.2019 09:00 - 15:00

  8h

  27 (3 brīvas)

Pilsoniskās līdzdalības prasmju attīstība mācību procesā

Visi skolotāji 5. - 9. klašu skolotāji

Programmas mērķis ir sekmēt valstisko audzināšanu un veicināt skolēnu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību Latvijas valstiskuma stiprināšanā. Pedagogi izpratīs  kā tiešajā  mācību  procesā  un  daudzveidīgās  ikdienas norisēs  veicināt skolēnos  aizvien  apzinātāku  pilsonisku  rīcību,  kas  iziet  ārpus  personīgiem lēmumiem  un  rīcības  un  iesaistīties  sistēmiskā  darbībā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 23.01.2019 līdz 30.01.2019

  8h

  25 (6 brīvas)

SPĀŅU VALODA (A2 LĪMENIS/B1 LĪMENIS) - Āgenskalns

Āgenskalns

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotāju spāņu valodas apguvei, lai pilnveidotu  dažādas valodas prasmes un kompetences, kas palīdzētu  komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā Latvijā un ārzemēs atbilstoši A2/B1 valodas apguves līmenim.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 05.02.2019 līdz 28.05.2019

  50h

  17 (10 brīvas)

SPĀŅU VALODA (A1 LĪMENIS) - Āgenskalns

Āgenskalns

Valodas apguves programma paredzēta cilvēkiem, kuri vēlas apgūt spāņu valodu iesācēju līmenī.  Kursa laikā tiek apskatīti 13 komunikatīvi temati, kas ļauj orientēties spāniskajā vidē un tuvāk iepazīt Spānijas sadzīvi un kultūru. pilnveidotu  dažādas valodas prasmes un kompetences, kas palīdzētu  komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās ikdienas situācijās.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 04.02.2019 līdz 23.05.2019

  80h

  17 (0 brīvas)

ANGĻU VALODA (A2 LĪMENIS, AR NELIELĀM PRIEKŠZINĀŠANĀM) - Āgenskalns

Āgenskalns

Programmas mērķis: nodrošināt iespēju apgūt angļu valodu pieaugušajiem Rīgas iedzīvotājiem, veidot izglītības procesā iesaistītajiem izglītojamajiem angļu valodas prasmes, kas nepieciešamas saziņā dažādās sociālās un profesionālās situācijās, sagatavojot izglītojamo par patstāvīgu valodas lietotāju.

Programmas uzdevumi:

1. Izkopt izglītojamo prasmi samērā brīvi sazināties un precīzi izteikties, pamatojot savu viedokli.

2. Paplašināt izglītojamo vārdu krājumu un pilnveidot prasmi izmantot darbā dažādus valodas līdzekļus nepieciešamās informācijas apmaiņai.

3. Padziļināt prasmi lietot savā runā un rakstos valodas likumības un dažādas gramatiskās konstrukcijas.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 05.02.2019 līdz 07.05.2019

  80h

  20 (0 brīvas)

GLEZNOŠANAS PAMATI (Āgenskalns)

Āgenskalns

Kursi tiem, kas vēlas apgūt gleznošanas prasmes, izpaust sevi jaunās kreatīvās darbībās, iemācīties lietas, kuras varbūt ir aizmirstas vai arī pavisam savādākas, nekā ikdienā darāmās darbības. Katram krāsu veidam ir savas īpatnības, vilšanos un neveiksmes piedzīvo pat profesionāli mākslinieki, bet darba radošajā procesā viņi mācās to pārvarēt. Galvenais – nepadoties un vienmēr atrast sevī radošo prieku mēģināt vēlreiz. Šis kursu laiks ir domāts tiem, kas vēlas izmēģināt kaut ko jaunu vai sen aizmirstas lietas. Uzzināsim informāciju par akvareļkrāsām, eļļas krāsām, pasteli un akrila krāsām. Pieskarsimies katrai krāsu tehnikai, radot iespēju pamēģināt un izjust krāsas burvību.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 31.01.2019 līdz 28.02.2019

  15h

  20 (0 brīvas)

APĢĒRBU STILISTIKAS PAMATI (Āgenskalns)

Āgenskalns

Kursu mērķis ir iepazīstināt dalībniekus ar apģērba stilistikas nozīmi tēla veidošanā un iekšējās harmonijas radīšanā, iegūt zināšanas par auguma un krāsu savstarpējo mijiedarbību un līdzsvara radīšanu, veidojot personiski individuālo tēlu. Kritiskas attieksmes izveidošana pret vispārpieņemtām modes un sabiedrības klišejām. Prasme veidot ekonomisku un idejām bagātu personisko garderobi. Pareiza apģērba dreskoda izvēle dažādās dzīves situācijās.

Nodarbībās uzzināsiet par ķermeņa proporciju pareizu noteikšanu, krāsu gammas izvēli, garderobes izveidošanas galvenajiem pamatprincipiem, audumiem un iespējamiem apģērbiem, dreskoda izvēles pamatnoteikumiem. Praktiskā nodarbība pilnveidosiet iegūtās zināšanas, izvēloties un izveidojot attiecīgu garderobes piedāvājumu dažādām dzīves situācijām.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 05.02.2019 līdz 19.02.2019

  9h

  17 (0 brīvas)

IEKŠĒJĀ IZAUGSME UN DZĪVES KVALITĀTE (Āgenskalns)

Āgenskalns

Seminārā tiks izskatīti vispārēji principi un jautājumi par atbildības un kontroles uzņemšanos savā dzīvē. Dalībnieki tiks iepazīstināti ar dažādiem praktiskiem algoritmiem, kas ļaus vairāk apzināties sevi, izvirzīt savus sapņus un mērķus, kā arī saprast, ko nozīmē  sevi realizēt caur saviem darbiem, un arī veidot sapratni – ko ar savu rīcību es vēlos dzīvē iegūt, kādu rezultātu sasniegt.

Mērķi, motivācija, panākumi… Ar ko atšķiras mērķi no sapņiem, pēc kādiem kritērijiem noformulēt savus mērķus, kā pareizi rakstīt mērķus, lai tie palīdzētu izaugsmei – mācībās, profesionālajās izvēlēs, personīgajā izaugsmē. Praktiski piemēri un mērķu analīze.

Bez visa tā daļa no nodarbības tiks veltīta veselībai, enerģijai, balansa un resursa stāvokļa izziņai, kas ļauj būt veselam, rūpēties par sevi un vienmēr būt možā garā.

Diskusija un atbildes uz jautājumiem.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 12.02.2019 līdz 19.02.2019

  6h

  20 (0 brīvas)

ITĀĻU VALODA (A2 LĪMENIS, AR NELIELĀM PRIEKŠZINĀŠANĀM) - centrs, Valodiņa

Centrs

Valodas kurss paredzēts padziļinātākai itāļu valodas apguvei kursa dalībniekiem ar nelielām priekšzināšanām (A1 līmenī). Nodarbībās dalībnieki iemācīsies uztvert atsevišķas un  vienkāršas frāzes, apgūs informāciju par personu,  ģimeni, darbu, vietu ģeogrāfisko aprakstu. Spēs izteikties vienkāršos  teikumos, aprakstīt savu izskatu, sajūtas, pastāstīt par brīvo laiku, interesēm.  Kursa valoda: latviešu – itāļu/itāļu – latviešu.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 05.02.2019 līdz 07.05.2019

  80h

  15 (0 brīvas)

ANGĻU VALODA (A2 LĪMENIS) Centrs

Centrs

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotājiem angļu valodas apguvei, lai pilnveidotu dažādas valodas prasmes un kompetences, kas pilnveidotu karjeras iespējas, konkurētspēju darba tirgū, sagatavojot izglītojamo par patstāvīgu valodas lietotāju atbilstoši A2 valodas sākuma līmenim.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 14.01.2019 līdz 11.03.2019

  50h

  18 (0 brīvas)

ANGĻU VALODA (A1 LĪMENIS, AR NELIELĀM PRIEKŠZINĀŠANĀM) Centrs

Centrs

Programmas mērķis ir nodrošināt iespēju apgūt angļu valodu pieaugušajiem Rīgas iedzīvotājiem, veidot izglītības procesā iesaistītajiem izglītojamajiem angļu valodas prasmes, kas nepieciešamas saziņā dažādās sociālās un profesionālās situācijās, sagatavojot izglītojamo par patstāvīgu valodas lietotāju.

Programmas uzdevumi:

1. Izkopt izglītojamo prasmi samērā brīvi sazināties un precīzi izteikties, pamatojot savu viedokli.

2. Paplašināt izglītojamo vārdu krājumu un pilnveidot prasmi izmantot darbā dažādus valodas līdzekļus.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 14.01.2019 līdz 08.04.2019

  75h

  20 (0 brīvas)

KRIEVU VALODAS APGUVE PIEAUGUŠAJIEM (A2 LĪMENIS, AR NELIELĀM PRIEKŠZINĀŠANĀM) Centrs

Centrs

Nodarbību laikā tiks apgūtas prasmes sazināties ikdienas situācijās, veidot vienkāršus teikumus un jautājumus, saprast vienkāršu rakstīto un noklausīto tekstu, kā arī tiks paplašināts vārdu krājums. Programmas apguves rezultātā iegūtas prasmes krievu valodā ļaus kursantiem komunicēt dažādās ikdienas situācijās, kā arī saprast vienkāršu rakstītu un dzirdētu informāciju, tādējādi  paplašinot dažādu  dzīves sfēru  kvalitāti. Pēc diagnosticējošā ievadtesta rezultātiem programmas saturs tiks pielāgots kursantu reālam līmenim maksimālā rezultāta sasniegšanai.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 05.02.2019 līdz 18.04.2019

  60h

  15 (13 brīvas)

VĀCU VALODAS APGUVE PIEAUGUŠAJIEM (A1 LĪMENIS) Centrs

Centrs

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotāju vācu valodas apguvei, lai pilnveidotu dažādas valodas prasmes un kompetences, kas palīdzētu komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā Latvijā un ārzemēs atbilstoši A1 valodas apguves līmenim.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 29.01.2019 līdz 26.03.2019

  50h

  17 (0 brīvas)

GRĀMATVEDĪBAS PAMATI (Centrs)

Centrs

Kursi dalībniekiem bez priekšzināšanām, programma sniegs pamatzināšanas par grāmatvedības būtību, iepazīstinās ar grāmatvedības pamatprincipiem, grāmatvedības elementiem un Latvijas Republikas likumdošanas aktiem, kas reglamentē grāmatvedības organizāciju un uzskaiti. Nodarbībās tiks attīstītas prasmes un iemaņas grāmatvedības aprēķinu veikšanā, veidlapu aizpildīšanā, kurus nosaka likumdošana un standarti grāmatvedībā. Kursu apgūšanas rezultātā dalībnieki spēs vest grāmatvedības uzskaiti ar vienkāršā un divkāršā ieraksta sistēmu, pratīs sastādīt un noformēt uzņēmumam nepieciešamo grāmatvedības pamata dokumentāciju un finanšu pārskatus. Nodarbības notiks datorklasē.

Kursu norises laiks: 04.02. - 27.05.2018. plkst. 18.00 – 21.00 (15 nedēļas; 2 x nedēļā, pirmdienās un ceturtdienās)

Uzzināt vairāk

  Kursi

  04.02.2019 18:00 - 21:00

  120h

  17 (14 brīvas)

LIETIŠĶĀ SAZIŅA (Centrs)

Centrs

Nodarbībās tiks raksturota lietišķa latviešu valoda, latviešu valodas kultūra, pašreizējās valodas normas, sniegta izpratne par to, kas ir kļūda un kas nav. Nodarbības palīdzēs rast atbildes uz strīdīgiem lietišķas valodas prakses jautājumiem. Klausītāji tiks iepazīstināti ar saīsinājumiem,  abreviatūrām, tiks skaidrots to  lietojums un pareizrakstība; no valodas prakses viedokļa tiks skaidroti arī diskutablie jautājumi lietišķajos rakstos (vēstulēs, iesniegumos, protokolos). Iegūtās  atziņas un apgūtās rakstīšanas – izteikšanās prasmes varēs piemērot savā praktiskajā darbā gan lietišķā mutvārdu saziņā, gan lietišķajos rakstos

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 21.01.2019 līdz 28.01.2019

  8h

  17 (0 brīvas)

VEIKSMĪGAS UZSTĀŠANĀS ABC JEB PRASME UZRUNĀT AUDITORIJU - Centrs, Valodiņa

Centrs

Profesionāla pasniedzēja vadībā kursu dalībnieki iepazīsies ar teorētiskiem pamatiem un praktiskiem padomiem, kā panākt, lai klausītāji tevi dzird un saprot. Stresa pārvarēšana, kontakts ar klausītāju, kursa dalībnieku balss un artikulācijas aparāta problēmu diagnostika, biežāk satopamās problēmas un to risinājumi, artikulācijas aparāta  un elpošanas  vingrinājumi, tipiskākās valodas kļūdas, kā izlabot dialektu, ko darīt, ja balss neskan, runas mērķis, teksta analīze, lomu spēles – diktori un žurnālisti, publiskās runas pamatnoteikumi, teksta loģiskā analīze u.c.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  06.02.2019 18:00 - 21:00

  4h

  20 (0 brīvas)

PUBLISKĀ RUNA - Centrs, Valodiņa

Centrs

Programmas laikā ir iespēja pilnveidot prasmes mērķtiecīgi, argumentēti un pārliecināti paust savu viedokli sarunās, uzstājoties auditorijas priekšā vai personiskā komunikācijā ar sarunas biedru.

Nodarbībās tiks sniegta informācija par publisko runu un uzrunu veidiem, runas procesa uztveres aspektiem, kā arī, pamatojoties uz šo informāciju,  apgūti principi, kā plānot un strukturēt savu vēstījumu, formulēt to atbilstoši mērķauditorijai un padarīt to viegli uztveramu klausītājiem.

Īpaša uzmanība tiks pievērsta pārliecināta vēstījuma valodai, tās dažādajiem aspektiem un saprotamības kritērijiem, savukārt stabila un pārliecināta publiskā tēla veidošanā palīdzēs publiskās uzstāšanās psiholoģisko un neverbālo aspektu analīze, praktiski padomi, kā regulēt stresu un atbildēt uz klausītāju uzdotajiem „neērtajiem” jautājumiem.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 18.02.2019 līdz 25.02.2019

  8h

  17 (0 brīvas)

AKTIERMEISTARĪBAS PAMATI VEIKSMĪGAI IKDIENAI - Centrs, Valodiņa

Centrs

Jebkuras profesijas pārstāvim arī ikdienā ir svarīgi prast sevi pasniegt tā, lai apkārtējie pamana ne tikai tavas zināšanas. Ir daži noslēpumi, kas liks apkārtējiem uz mums paraudzīties savādāk. Aktiermeistarība ir svarīga ne tikai aktierim. Viens no veiksmīga biznesa noslēpumiem mūsdienu mainīgajā pasaulē ir prast sevi atbilstoši pasniegt. Kursu dalībnieki iepazīsies ar profesionālas skatuves mākslas atšķirību no pašdarbības, iztēles vingrinājumiem, novērojumiem. Individuālas un grupu etīdes. 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  20.02.2019 18:00 - 21:00

  4h

  17 (0 brīvas)

INDIVIDUĀLĀ KRĀSU PALETE UN VEIKSMĪGA GARDEROBES KOMPLEKTĒŠANĀ (21.01.-23.01.)

Centrs

Kursa dalībnieki uzzinās savu individuālo krāsu paleti. Apgūs zināšanas par veiksmīgu un praktisku garderobes veidošanu un apģērba izvēli atbilstoši savām auguma proporcijām.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 21.01.2019 līdz 23.01.2019

  9h

  15 (0 brīvas)

MATU KOPŠANA (22.01.)

Centrs

Kursa dalībnieki iegūs informāciju par matu tipiem, matu kosmētikas veidiem, kā izvēlēties pareizu matu kopšanas kosmētiku un pielietot to ikdienā. Uzzinās, kā saglabāt skaistus matus.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  22.01.2019 18:00 - 20:15

  3h

  17 (6 brīvas)

DIENAS UN VAKARA MEIKAPA VEIDOŠANA (29.01.-31.01.)

Centrs

Kursu dalībnieki apgūs dienas un vakara meikapa tehnikas, pielietojumu, praktisku meikapu veidošanu, pareizo materiālu izvēli, instrumentu pielietošanu. Izveidos sev gan dienas, gan vakara meikapu.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 29.01.2019 līdz 31.01.2019

  9h

  12 (0 brīvas)

MATU KOPŠANA (12.02.)

Centrs

Kursa dalībnieki iegūs informāciju par matu tipiem, matu kosmētikas veidiem, kā izvēlēties pareizu matu kopšanas kosmētiku un pielietot to ikdienā. Uzzinās, kā saglabāt skaistus matus.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  12.02.2019 18:00 - 20:15

  3h

  16 (0 brīvas)

DIENAS UN VAKARA MEIKAPA VEIDOŠANA (19.02.-21.02.)

Centrs

Kursu dalībnieki apgūs dienas un vakara meikapa tehnikas, pielietojumu, praktisku meikapu veidošanu, pareizo materiālu izvēli, instrumentu pielietošanu. Izveidos sev gan dienas, gan vakara meikapu.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 19.02.2019 līdz 21.02.2019

  9h

  17 (0 brīvas)

INDIVIDUĀLĀ KRĀSU PALETE UN VEIKSMĪGA GARDEROBES KOMPLEKTĒŠANĀ (25.02.-27.02)

Centrs

Kursa dalībnieki uzzinās savu individuālo krāsu paleti. Apgūs zināšanas par veiksmīgu un praktisku garderobes veidošanu un apģērba izvēli atbilstoši savām auguma proporcijām.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 25.02.2019 līdz 27.02.2019

  9h

  17 (0 brīvas)

SIEVIEŠU SVĀRKU ŠŪŠANA (31.01.-02.02.)

Centrs

Kursu dalībnieki apgūs  prasmi uzšūt svārkus, izmantojot atbilstošas iekārtas, materiālus un apstrādes paņēmienus, patstāvīgi plānot savu darbu: iemācīsies noteikt auguma mērus, konstruēt un modelēt, piegriezt audumu un veikt nepieciešamas izmaiņas pēc laikošanas.

 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 31.01.2019 līdz 02.02.2019

  16h

  11 (4 brīvas)

SIEVIEŠU SVĀRKU ŠŪŠANA (21.02.-23.02.)

Centrs

Kursu dalībnieki apgūs  prasmi uzšūt svārkus, izmantojot atbilstošas iekārtas, materiālus un apstrādes paņēmienus, patstāvīgi plānot savu darbu: iemācīsies noteikt auguma mērus, konstruēt un modelēt, piegriezt audumu un veikt nepieciešamas izmaiņas pēc laikošanas.

 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 21.02.2019 līdz 23.02.2019

  16h

  11 (7 brīvas)

“EKLĒRU” GATAVOŠANA UN NOFORMĒŠANA (24.01.2019.)

Centrs

Kursu dalībnieki apgūs plaucētās mīklas “Eklēru“ gatavošanu - mīklas gatavošanu, pildījumu gatavošanu, izstrādājumu pasniegšanu.

 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  24.01.2019 17:30 - 22:00

  6h

  17 (0 brīvas)

BISKVĪTA RULETES, TO GATAVOŠANA, NOFORMĒŠANA (13.02.)

Centrs

Kursu dalībnieki apgūs biskvīta ruletes gatavošanu - mīklas gatavošanu, pildījumu gatavošanu, izstrādājumu pasniegšanu. 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  13.02.2019 17:30 - 22:00

  6h

  17 (10 brīvas)

KŪKAS “ĀTRAIS NAPALEONS” GATAVOŠANA (21.02.)

Centrs

Kursu dalībnieki apgūs kūkas gatavošanu: kārtainās mīklas gatavošanu, izstrādājumu veidošanu, cepšanu, pildījumu gatavošanu, izstrādājumu noformēšanu un pasniegšanu.

 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  21.02.2019 17:30 - 22:00

  6h

  17 (3 brīvas)

PROGRAMMA MS EXCEL: NO IEVADA LĪDZ LIETPRATĒJAM (Imanta)

Imanta

Kurss paredzēts tiem, kuri vēlas iegūt nepieciešamās zināšanas, lai veidotu, rediģētu, formatētu un drukātu pamata Microsoft Excel darba lapas, kā arī iegūtu un papildinātu prasmes, kuras nepieciešamas aprēķiniem, izmantojot  formulas un funkcijas, datu atlasīšanai un filtrēšanai. Kurss palīdzēs apgūt Microsoft Excel sniegtās iespējas datu analīzes rīku izmantošanā, Pivot Table veidošanā, kā arī padziļinās zināšanas Excel funkciju izmantošanā dažādiem uzdevumiem.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 05.02.2019 līdz 14.02.2019

  12h

  17 (0 brīvas)

INTERNETA RESURSU IZMANTOŠANA IKDIENĀ (Imanta)

Imanta

Kurss paredzēts tiem, kuri vēlas papildināt zināšanas un iegūt papildus iemaņas interneta resursu izmantošanai ikdienā. Kursa ietvertas tēmas informācijas meklēšana, drošība internetā (drošas paroles, profilu veidošanas pamatprincipi), e-pasta kontu izveide un lietošana. Rēķinu apmaksa un iepirkumi internetā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 21.02.2019 līdz 28.02.2019

  6h

  17 (8 brīvas)

PSIHOLOĢISKI ATBALSTOŠAS NODARBĪBAS “ES PATS. KĀ SEV PALĪDZĒT (Imanta)

Imanta

Nodarbības ir veltītas aktuālām tēmām, ar kurām var sastapties ikdienā gan strādājot, gan komunicējot ar cilvēkiem, gan audzinot bērnus. Programmā tiks piedāvātas gan lekcijas, gan diskusijas, gan praktiskās nodarbības un praktiski ieteikumi, lai sniegtu kursu dalībniekiem atbalstošu, motivējošu  informāciju, veicinātu resursu aktivizēšanos, jauno stresa pārvarēšanas  stratēģiju izstrādāšanu un to pielietojumu.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 20.02.2019 līdz 27.02.2019

  6h

  17 (7 brīvas)

VĀCU VALODA PIEAUGUŠAJIEM (A1 LĪMENIS, BEZ PRIEKŠZINĀŠANĀM) Ķengarags

Ķengarags

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotāju vācu valodas apguvei, lai pilnveidotu dažādas valodas prasmes un kompetences, kas palīdzētu komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā Latvijā un ārzemēs atbilstoši A1 valodas apguves līmenim.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 18.02.2019 līdz 15.04.2019

  50h

  15 (9 brīvas)

ANGĻU VALODA, B1 LĪMENIS (PADZIĻINĀTI), Ķengarags

Ķengarags

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotāju angļu valodas apguvei, lai pilnveidotu  dažādas valodas prasmes un kompetences, kas palīdzētu  komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā Latvijā un ārzemēs atbilstoši B1 valodas apguves līmenim. Pirmajā nodarbībā pārbaudes tests līmeņa noteikšanai, jo kurss turpinās no rudens  semestra.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 28.01.2019 līdz 24.04.2019

  50h

  17 (0 brīvas)

LATVIEŠU VALODA (C1 LĪMENIS, AR LABĀM PRIEKŠZINĀŠANĀM) (Ķengarags)

Ķengarags

C1 (augstākā līmeņa) latviešu valodas mācību programma paredzēta Rīgas iedzīvotājiem, kuru valodas prasme ļauj brīvi sazināties ar dzimtās valodas runātājiem, bet kuriem, lai kļūtu par pilnībā pastāvīgiem valodas lietotājiem, ir nepieciešams šo prasmi nostiprināt. Nodarbību laikā tiks trenētas lasīšanas, rakstīšanas, runāšanas un klausīšanās prasmes. Saturiski programma piedāvā septiņus tematiskos ciklus, kas varētu būt svarīgi katra cilvēka ikdienas dzīvē: 1. Personas vizītkarte. 2. Dzīves vide. 3. Intereses un atpūta. 4. Cilvēks. 5. Izglītība un karjera. 6. Iepirkšanās un pakalpojumi. 7. Kultūra un māksla. Pēc kursu beigšanas iespējams nokārtot valsts valodas pārbaudes eksāmenu. Kursu dalībnieki tiks nodrošināti ar mācību materiāliem.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 28.01.2019 līdz 24.04.2019

  50h

  15 (6 brīvas)

PULSA SILDĪTĀJU (MAUČU) ADĪŠANA AR PĒRLĪTĒM (Ķengarags)

Ķengarags

Pulsa sildītāju (mauču) adīšana pazīstama Eiropā jau  no 20.gs. Latvijā tie bija tautastērpa neatņemama sastāvdaļa  Dienvidkurzemē. Šobrīd pulsa sildītāji ir ļoti populāri tērpu aksesuāri. Dalībnieki iemācīsies adīt pulsa sildītājus ar pērlītēm, kā iedvesmas avotu izmantojot rakstu zīmes, lai papildinātu savus tērpus vai izgatavotu lielisku dāvanu savai labākajai draudzenei.  Par to, kas jāņem līdzi, informēsim atsevišķi.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  27.02.2019 18:00 - 21:00

  4h

  15 (0 brīvas)

STRESA MENEDŽMENTS (Ķengarags)

Ķengarags

Programma paredzēta dziļākas izpratnes iegūšanai par pozitīvā un negatīvā stresa ietekmi uz organismu, par stresa procesu attīstību, par personības psiholoģiskā tipa saistību ar stresa reakcijām. Programmas realizācijas gaitā klausītāji apgūs praktiskas psiholoģiskas taktikas sava stresa līmeņa samazināšanai un stresa reakciju vadīšanai, kas palīdzēs uzlabot psiholoģisko mikroklimatu.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 11.02.2019 līdz 25.02.2019

  8h

  17 (11 brīvas)

PRĀTA TRENIŅA TEHNIKAS (Ķengarags)

Ķengarags

Programma visiem pieaugušajiem mentālās veselības stiprināšanai. Nav labas vai sliktas atmiņas, labas vai sliktas uzmanības. Ir trenēta vai netrenēta atmiņa, uzmanība, domāšana.

Prāts (uzmanība, uzmanības noturība, atmiņa, analītiskā domāšana, radošā domāšana) ir tāds pats muskulis, kā citi muskuļi ķermenī, tai skaitā sirds. Sirds un citu muskuļu stiprībai cilvēki ikdienā uztur dažādas aktivitātes (ēdiens, miegs, aktīvs dzīves veids, utt.), savukārt pret prātu valdošā attieksme ir, ka tas vai nu ir vai nav. Lielākā daļa ikdienas aktivitātes skolā, darbā, mājās ir tās, kas prāta resursus tērē un dienas beigās cilvēks jūtas noguris. Tādēļ arī prātam ir nepieciešamas noteiktas treniņa tehnikas, lai paterētie resursi dienas beigās neradītu tik lielu nogurumu, kā arī lai spētu ikdienā efektīvāk plānot savus mērķus un ceļu uz tiem.

Depresija, veģetatīvā distonija, izdegšana, trauksme, demence  ir saslimšanas, kuras ir kļuvušas īpaši aktuālas 21.gadsimtā. no visām šīm slimībām dzīves laikā cieš gandrīz puse cilvēku. Visvairāk šīs slimības negatīvā veidā ietekmē tieši prātu (uzmanību, domāšanu, atmiņu, stresa noturību). Tomēr ir iespējams sevi no šīm slimībām pasargāt, kā arī mazināt šo slimību radīto ietekmi.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 05.02.2019 līdz 19.02.2019

  8h

  20 (0 brīvas)

PROGRAMMA MS EXCEL: NO IEVADA LĪDZ LIETPRATĒJAM (Ķengarags)

Ķengarags

Kurss paredzēts tiem, kuri vēlas iegūt nepieciešamās zināšanas, lai veidotu, rediģētu, formatētu un drukātu pamata Microsoft Excel darba lapas, kā arī iegūtu un papildinātu prasmes, kuras nepieciešamas aprēķiniem, izmantojot  formulas un funkcijas, datu atlasīšanai un filtrēšanai. Kurss palīdzēs apgūt Microsoft Excel sniegtās iespējas datu analīzes rīku izmantošanā, Pivot Table veidošanā, kā arī padziļinās zināšanas Excel funkciju izmantošanā dažādiem uzdevumiem.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 04.02.2019 līdz 25.02.2019

  12h

  17 (0 brīvas)

PROGRAMMA MS POWERPOINT: NO IEVADA LĪDZ LIETPRATĒJAM, Ķengarags

Ķengarags

Kurss paredzēts tiem, kuri vēlas iegūt nepieciešamās zināšanas, lai veidotu prezentācijas MS PowerPoint programmā. Kursā tiks apgūtas  galvenās prasmes, lai veidotu un pārveidotu prezentācijas, izmantojot vienkāršas un paplašinātas Microsoft Office PowerPoint iespējas: grafiskos objektus slaidā (Smart Art, diagrammas, gatavās formas), prezentācijas noformēšanas iespējas, slaidu pārejas un objektu animācijas, un  vadības pogu, un hipersaišu ievietošanu prezentācijā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 04.03.2019 līdz 25.03.2019

  12h

  17 (9 brīvas)

PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA “DARBA AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA”

Ķengarags

Profesionālās izglītības programmas mērķis: izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt pamatlīmeņa zināšanas, kas nepieciešamas darba aizsardzības speciālistiem, uzticības personām un darba aizsardzības koordinatoriem par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem, kā arī veidot darba aizsardzības speciālistu profesionālās kompetences, lai tie spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus uzņēmumā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 25.02.2019 līdz 17.04.2019

  60h

  20 (14 brīvas)

ANGĻU VALODA, A2 LĪMENIS (PADZIĻINĀTI) Purvciems

Purvciems

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotājiem angļu valodas apguvei, lai pilnveidotu dažādas valodas prasmes un kompetences, kas pilnveidotu karjeras iespējas, konkurētspēju darba tirgū, sagatavojot izglītojamo par patstāvīgu valodas lietotāju. Pirmajā nodarbībā pārbaudes tests līmeņa noteikšanai, jo kurss turpinās no rudens semestra.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 29.01.2019 līdz 23.04.2019

  50h

  17 (0 brīvas)

VEIKSMĪGAS UZSTĀŠANĀS ABC JEB PRASME UZRUNĀT AUDITORIJU (Purvciems)

Purvciems

Profesionāla pasniedzēja vadībā kursu dalībnieki iepazīsies ar teorētiskiem pamatiem un praktiskiem padomiem, kā panākt, lai klausītāji tevi dzird un saprot. Stresa pārvarēšana, kontakts ar klausītāju, kursa dalībnieku balss un artikulācijas aparāta problēmu diagnostika, biežāk satopamās problēmas un to risinājumi, artikulācijas aparāta  un elpošanas  vingrinājumi, tipiskākās valodas kļūdas, kā izlabot dialektu, ko darīt, ja balss neskan, runas mērķis, teksta analīze, lomu spēles – diktori un žurnālisti, publiskās runas pamatnoteikumi, teksta loģiskā analīze u.c.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  30.01.2019 18:00 - 21:00

  4h

  17 (0 brīvas)

AKTIERMEISTARĪBAS PAMATI VEIKSMĪGAI IKDIENAI (Purvciems)

Purvciems

Jebkuras profesijas pārstāvim arī ikdienā ir svarīgi prast sevi pasniegt tā, lai apkārtējie pamana ne tikai tavas zināšanas. Ir daži noslēpumi, kas liks apkārtējiem uz mums paraudzīties savādāk. Aktiermeistarība ir svarīga ne tikai aktierim. Viens no veiksmīga biznesa noslēpumiem mūsdienu mainīgajā pasaulē ir prast sevi atbilstoši pasniegt. Kursu dalībnieki iepazīsies ar profesionālas skatuves mākslas atšķirību no pašdarbības, iztēles vingrinājumiem, novērojumiem. Individuālas un grupu etīdes. 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  13.02.2019 18:00 - 21:00

  4h

  17 (4 brīvas)

SEJAS PROCEDŪRAS (19.02.-26.02.)

Purvciems

Kursu klausītāji apgūs sejas muskulatūru, iepazīsies ar langera līnijām, iegūs ieskatu sejas kosmētikas piedāvājumā, apgūs sejas pašmasāžu un sejas klasisko masāžu, apgūs sejas attīrīšanas procedūru.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 19.02.2019 līdz 26.02.2019

  9h

  16 (0 brīvas)

Metodiskā diena Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā “Mācīt - lai palīdzētu!”

Valodu joma (latviešu valoda, mazākumtautību valoda, svešvaloda) vidusskolas latviešu kā otrās valodas skolotāji

Skolotājas piedāvās dažādus metodiskos paņēmienus un stratēģijas latviešu valodas apguves līmeņa uzlabošanai.Veiksmes pieredzes stāstā būs idejas darbam, kā  novērst interpunkcijas, ortogrāfijas un stila kļūdas, izmantojot "Labos kļūdu labojumus"; "Valodas konference" kā palīgs valodas jautājumu izpratnei un radošā rakstīšana mācību motivācijai, interneta resursa http://epupa.valoda.lv/ veiksmīga izmantošana.

Uzzināt vairāk

  metodiskā diena

  30.01.2019 09:30 - 12:30

  4h

  15 (1 brīvas)

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem (4. grupa) KURSI IR PAR MAKSU

Izglītības iestāžu tehniskie darbinieki

Programma papildinās  izglītības iestāžu tehnisko darbinieku zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Nodarbībās aktualizēs zināšanas par bērnu tiesībām un pienākumiem  izglītības iestādē, papildinās zināšanas par efektīvas saskarsmes veidiem un īpatnībām ar dažādu mērķgrupu bērniem, kā arī saskarsmes veidiem un īpatnībām atbilstoši bērna vecumposma īpatnībām. Kursu dalībnieki uzzinās, kur un kādos gadījumos ziņot par vardarbības gadījumiem un citiem bērnu tiesību pārkāpumiem  izglītības iestādē.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  28.02.2019 09:00 - 15:00

  8h

  27 (26 brīvas)

Efektīva līderība pārmaiņu laikā

Izglītības iestāžu vadība Skolu direktori

Latvijas skolu direktori atrodas nopietnu izaicinājumu priekšā, cīnoties ar nepārtrauktām reformām, politisko krīzi, demogrāfiskām tendencēm un citiem izaicinājumiem. Darbojoties pārmaiņu laikā ar augstu sarežģītības pakāpi, viņu ikdiena ir saistīta ar savas komforta zonas atstāšanu un nepieciešamību virzīties uz priekšu. Tieši tāpēc līderība kā kompetence izaicinājumu pilnā laikā spēlē noteicošo lomu vadītāju kompetenču lokā.
Kas jādara, lai kļūtu par efektīvu līderi izglītības iestādēs tieši pārmaiņu laikā? Kā pārmaiņu konteksts piedāvā unikālās iespējas, lai attīstītu līderības kompetenci? Kā novērtēt mūsu līderības kompetenci un attīstīt to ikdienā?

Uzzināt vairāk

  Seminārs

  26.02.2019 10:00 - 13:00

  4h

  25 (13 brīvas)

Uzvedības problēmas sākumskolā: kā izprast? kā palīdzēt? (2. grupa)

Sākumskolas skolotāji 1. - 4.klašu skolotāji

Darbnīcā varēs gūt ieskatu par bērnu uzvedības izaicinājumiem un kā ar tiem tikt galā. Spēļu veidā skolotāji radīs idejas un risinājumus sev aktuālām problēmsituācijām klasē ar skolēniem.

Uzzināt vairāk

  Darbnīca

  25.02.2019 14:00 - 17:00

  4h

  25 (21 brīvas)

Pilsoniskās līdzdalības prasmju attīstība mācību procesā (2. grupa)

Visi skolotāji 5. - 9. klašu skolotāji

Programmas mērķis ir sekmēt valstisko audzināšanu un veicināt skolēnu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību Latvijas valstiskuma stiprināšanā. Pedagogi izpratīs, kā tiešajā  mācību procesā un daudzveidīgās ikdienas norisēs veicināt skolēnos aizvien  apzinātāku pilsonisko rīcību, kas  iziet  ārpus  personīgiem lēmumiem un rīcības un iesaistīties sistēmiskā darbībā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 20.02.2019 līdz 27.02.2019

  8h

  25 (24 brīvas)

Jaunrade un uzņēmējspējas - pasaules izaicinājums (1. grupa)

Visi skolotāji 5. - 9. klašu skolotāji

Programmas laikā pedagogi padziļinās izpratni par jauno mācību saturu, caurviju prasmju jēdzienu un nozīmi, kā arī iepazīsies ar caurviju prasmes “Jaunrade un uzņēmējspēja” veidošanas un  attīstīšanas veidiem un iespējām skolēnos.
Programmas ietvaros pedagogi gūs ierosmi un idejas savam darbam, praktizēs un dalīsies savā pieredzē.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  20.02.2019 15:00 - 18:00

  8h

  25 (22 brīvas)

Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā

Visi skolotāji

Kursu programma papildinās pedagogu profesionālās kompetences par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.
Nodarbību tematika:
1. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma, normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jomā.
2. Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā.
3. Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.
4. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.
5. Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes; vardarbība bērna ģimenē (vardarbība vecāku starpā/ pret partneri, vardarbības veidi un pazīmes).
6. Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu.
7. Atbalsts nepilngadīgajam kriminālprocesā, civilprocesā, administratīvajā procesā un administratīvo pārkāpumu procesā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 20.02.2019 līdz 27.02.2019

  8h

  22 (0 brīvas)

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem (3. grupa) KURSI IR PAR MAKSU

Izglītības iestāžu tehniskie darbinieki

Programma papildinās  izglītības iestāžu tehnisko darbinieku zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Nodarbībās aktualizēs zināšanas par bērnu tiesībām un pienākumiem izglītības iestādē, papildinās zināšanas par efektīvas saskarsmes veidiem un īpatnībām ar dažādu mērķgrupu bērniem, kā arī saskarsmes veidiem un īpatnībām atbilstoši bērna vecumposma īpatnībām. Kursu dalībnieki uzzinās, kur un kādos gadījumos ziņot par vardarbības gadījumiem un citiem bērnu tiesību pārkāpumiem  izglītības iestādē.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  19.02.2019 09:00 - 15:00

  8h

  27 (20 brīvas)

Uzvedības problēmas sākumskolā: kā izprast? kā palīdzēt? (1. grupa)

Sākumskolas skolotāji 1. - 4. klašu skolotāji

Darbnīcā varēs gūt ieskatu par bērnu uzvedības izaicinājumiem un kā ar tiem tikt galā. Spēļu veidā skolotāji radīs idejas un risinājumus sev aktuālām problēmsituācijām klasē ar skolēniem.

Uzzināt vairāk

  Darbnīca

  18.02.2019 14:00 - 17:00

  4h

  25 (15 brīvas)

Programmēšanas pamatu apguve pamatskolā un vidusskolā, izmantojot C++

Tehnoloģiju joma (tehnoloģijas, datorika, dizains un tehnoloģijas, inženierzinības) informātikas, programmēšanas un datorikas skolotāji

Septītajā klasē skolēni vidēji ir pietiekoši nobrieduši, lai apgūtu programmēšanu kādā no daudzajām tekstuālajām programmēšanas valodām. Protams, var sākt arī vēlāk, ja skolēnu zināšanu līmenis vēl nav pietiekams. Visproduktīvākais darba formāts ir interešu izglītības veidā, piemēram, skolas programmēšanas pulciņā. Bieži vien pietiek skolēniem palīdzēt apgūt pašus pamatus, un viņi tik ļoti aizraujas ar programmēšanu, ka tālāko ceļu programmēšanas pasaulē viņi ir spējīgi mērot arī vieni paši. Šajā modulī tiks aplūkoti tikai trīs pamatelementi, uz kuriem balstās lielākā daļa algoritmu. Tie ir mainīgie, sazarojumi un cikli. Teorija būs ļoti koncentrēta. Būs arī daži piemēri. Tomēr nāksies pastrādāt arī individuāli ārpus kursu nodarbībām.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 18.02.2019 līdz 25.02.2019

  8h

  19 (14 brīvas)

Bērnu emocionālā audzināšana (2. grupa)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji skolotāju palīgi

Šobrīd bērni lielāko savas dzīves daļu pavada pirmsskolas izglītības iestādēs, tādēļ pedagogu palīgu loma ir būtiska bērnu emocionālās labsajūtas pilnveidē. Ikdienas procesā norisinās bērna vispārēja attīstība, izziņas procesi, izglītošanās un audzināšana. Svarīgi ir nodrošināt bērniem šos procesu nepārtrauktību. Zināšanas par bērna emocionālo attīstību, rotaļām un spēlēm ir viens no svarīgākajiem nosacījumiem bērna turpmākajā attīstībā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 18.02.2019 līdz 04.03.2019

  12h

  28 (-1 brīvas)

Kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas prasmju attīstīšana skolēniem

Visi skolotāji 5. - 9. klašu skolotāji

Kursu programma piedāvā  skolotājiem pilnveidot  kritiskās domāšanas pieejas un problēmrisināšanas prasmju attīstīšanu un to izmantošanas iespējas mācību procesā. Kursos būs iespēja pedagogiem izprast, kādas īpatnības jāņem vērā, pašiem gatavojot savus kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas  uzdevumus, un kā tos pielietot  mācību darba dažādošanai.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 14.02.2019 līdz 28.02.2019

  12h

  25 (18 brīvas)

Par un ap vērtēšanu (2. grupa)

Visi skolotāji 1. - 12. klašu skolotāji

Semināra mērķis ir aktualizēt svarīgākos ar skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu saistītos jautājumus.
Nodarbībā plānots noskaidrot pedagogiem aktuālās problēmas saistībā ar uzdevumu un vērtēšanas kritēriju izveidi, veikt pieredzes apmaiņu par šo problēmu risinājumiem un izvirzīt uzdevumus turpmākajam darbam profesionālajā pilnveidē.

Uzzināt vairāk

  Seminārs

  14.02.2019 15:00 - 18:00

  4h

  25 (21 brīvas)

Dizaina process no vajadzību apzināšanas līdz izstrādājuma pilnveidei (2. grupa)

Tehnoloģiju joma (tehnoloģijas, datorika, dizains un tehnoloģijas, inženierzinības) mājturības un tehnoloģiju skolotāji

Programmas mērķis ir sagatavot pedagogus pārmaiņām izglītības procesā projekta “Skola 2030” kontekstā un veidot izpratni par jaunā mācību satura struktūru dizainā un tehnoloģijās. Skolotāji veidos, aprobēs un izvērtēs produktīvu stundu, plānos dizaina procesa posmu mērķtiecīgu mācīšanu mājturībā un tehnoloģijās, modelēs pašvadītu mācīšanos. Aicinām pieteikties skolotājus, kuri šo kursu programmu neapmeklēja 2018. gadā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 14.02.2019 līdz 28.02.2019

  12h

  25 (11 brīvas)

Latviešu valodas gramatikas apguve vidusskolā

Valodu joma (latviešu valoda, mazākumtautību valoda, svešvaloda) vidusskolas latviešu kā otrās valodas skolotāji

Raksturīgākās vidusskolēnu  pieļautās vārdu formu lietošanas, ortogrāfijas un interpunkcijas kļūdas.
Skolotājiem tiks piedāvāta biežāk pieļauto kļūdu analīze, raksturoti iespējamo kļūdu tipi, kā arī sniegti metodiskie ieteikumi kļūdu novēršanai. Skolotāji praktiķi dalīsies pieredzē, kā plāno gramatikas mācīšanu vidusskolā un iepazīstinās ar metodiskajiem materiāliem.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 12.02.2019 līdz 06.03.2019

  16h

  25 (15 brīvas)

Pedagogu sadarbības veicināšana mācību procesa īstenošanā pirmsskolā (2. grupa)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursu laikā dalībnieki veidos izpratni par pedagogu sadarbības dažādajām iespējām, apzināsies sadarbības nozīmi veiksmīga mācību procesa īstenošanā un praktiski plānos mācīšanās procesu, atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, kā arī sniegs atgriezenisko saiti par īstenotajām aktivitātēm, kopīgi mācoties. 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 12.02.2019 līdz 26.02.2019

  12h

  25 (0 brīvas)

Skolēna pašvadīta mācīšanās pamatskolā

Visi skolotāji 5. - 9. klašu skolotāji (2-3 pedagogu vienas skolas komanda)

Programmas ietvaros pedagogi iepazīsies ar mācīšanās iedziļinoties pazīmēm, to sasaisti ar jauno uz kompetencēm virzīto  mācību saturu, gūs izpratni par skolēna pašvadītu mācīšanos, aktualizējot daudzveidīgu un mūsdienīgu metodisko paņēmienu izmantošanu mācību procesā. Pedagogi analizēs video stundu fragmentus,  lai pilnveidotu savu pedagoģisko meistarību, kā arī plānos savās mācību stundās skolēnu pašvadītu mācīšanos.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 11.02.2019 līdz 18.02.2019

  8h

  25 (23 brīvas)

Vērtībizglītība pirmsskolā (2. grupa)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Programma palīdzēs pedagogiem apzināt savas profesionālās vērtības un veidot izpratni vērtībizglītības iedzīvināšanai pirmsskolā.  Programma aktualizēs veidus, kā izglītojamiem sekmēt vērtrību iedzīvināšanu gan pirmsskolā, gan ģimenē. Nodarbībās pedagogus iepazīstinās ar audzināšanas vadlīniju aspektiem saistībā ar kompetenču izglītību Latvijā. Prakstiskā darbībā modelēs vērtīborientētu pedagoģisko procesu un tā plānošanu.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 11.02.2019 līdz 13.02.2019

  8h

  25 (0 brīvas)

Supervīzija pirmsskolu vadītājiem: atbalsts pārmaiņu laikā

Izglītības iestāžu vadība pirmsskolu vadītāji

Supervīzijā dalībniekiem būs iespēja apzināt savus profesionālos izaicinājumus un meklēt risinājumus, strādājot pārmaiņu kontekstā; labāk izprast savu profesionālo lomu, tās mijiedarbību komandā; iepazīt jūtas un emocijas un to saistību ar darba mērķu sasniegšanu; meklēt personīgos resursus un atbalsta mehānismus personīgā līdzsvara saglabāšanai pārmaiņu laikā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 08.02.2019 līdz 22.03.2019

  18h

  12 (0 brīvas)

Rotaļnodarbība pirmsskolā bērna prasmju un lietpratības attīstīšanai

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursa programma paredz aktualizēt pirmsskolas pedagogu zināšanas par pirmsskolas pedagoģiskā procesa plānošanu, pilnveidot pedagogu izpratni par bērnu rotaļnodarbības būtību un vērtēšanas formām. Lekciju, diskusiju, praktisko nodarbību laikā pirmsskolas pedagogi analizēs rotaļnodarbības, ievērojot ārējo normatīvo aktu noteiktās prasības, saskatīs iespēju attīstīt bērnos caurviju prasmes.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 08.02.2019 līdz 22.02.2019

  12h

  25 (0 brīvas)

Par un ap vērtēšanu (1. grupa)

Visi skolotāji 1. - 12. klašu skolotāji

Semināra mērķis ir aktualizēt svarīgākos ar skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu saistītos jautājumus.
Nodarbībā plānots noskaidrot pedagogiem aktuālās problēmas saistībā ar uzdevumu un vērtēšanas kritēriju izveidi, veikt pieredzes apmaiņu par šo problēmu risinājumiem un izvirzīt uzdevumus turpmākajam darbam profesionālajā pilnveidē.

Uzzināt vairāk

  Seminārs

  07.02.2019 15:00 - 18:00

  4h

  25 (12 brīvas)

Sadarbība kā caurviju prasme pamatskolā - 5.-9. klasēm (1. grupa)

Visi skolotāji 5. - 9. klašu skolotāji

Programmas mērķis pilnveidot pamatskolas skolotāju izpratni par sadarbību kā caurviju prasmi pamatskolā un modelēt to apguvi. Nodarbību laikā gan teorētiski gan praktiski skolotāji diskutējot un strādājot grupu darbos apgūs daudzveidīgus paņēmienus sadarbības kā caurviju prasmes veicināšanai mācību nodarbībās.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 07.02.2019 līdz 28.02.2019

  8h

  25 (21 brīvas)

Caurviju prasmju attīstīšana pirmsskolā (2. grupa)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursa programma paredz sagatavot pirmsskolu pedagogus vienotas sistēmas ieviešanā pirmā vispārējās izglītības pakāpē, veidot izpratni par jaunā mācību satura struktūras un izveides principiem pirmsskolā, saskatīt iespēju attīstīt skolēnos caurviju prasmes.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 06.02.2019 līdz 20.02.2019

  12h

  25 (0 brīvas)

Efektīva klases stunda

Audzināšanas joma klašu audzinātāji

Programmā tiks aktualizētas  teorētiskās zināšanas un pieredze par mūsdienīgu un efektīvu klases  stundu, socializācijas, pašmotivācijas, mediju izglītības, pilsoniskās, starpkultūru izglītības aspekti audzināšanas procesā, karjeras iespēju izvēles jautājumi. Dalībnieki tiks rosināti izmantot e-vides iespējas, kooperatīvās mācīšanās principus, dažādas radošas pieejas ar praktisku piemēru palīdzību.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 06.02.2019 līdz 13.02.2019

  6h

  25 (8 brīvas)

Pieredze, gatavojoties centralizētajiem eksāmeniem latviešu valodā: "Mācīšanās darot"

Valodu joma (latviešu valoda, mazākumtautību valoda, svešvaloda) latviešu kā otrās valodas skolotāji

Seminārā skolotāji iepazīs kolēģu pieredzi, gatavojot skolēnus centralizētajam eksāmenam latviešu valodā :

Skolotāja Sandra Pļaveniece iepazīstinās ar "Pēctecības principiem un latviešu valodas mācīšanu";
Svetlana Neilande - "IT izmantošana latviešu valodas mācību procesā";
Nadežda Zālīte - "Ārpusstundu darba veidi - mācību motivācijas sekmētāji";
Skolotāja Ilona Strode vadīs pieredzes stundu "Es nāku no savas dzimtas";
Svetlana Neilande - "Stila kļūdas privātajos lietišķajos rakstos";
Ingrīda Celitāne - "Teksta lingvistiskā analīze"

Uzzināt vairāk

  Pieredzes apmaiņas seminārs

  05.02.2019 09:30 - 12:30

  4h

  25 (13 brīvas)

Digitālās prasmes un/ vai digitālā caurvija mācību procesā 21. gadsimta prasmju attīstīšanai

Visi skolotāji 5. - 9. klašu skolotāji

Programma tiek piedāvāta pedagogiem ar labām datorprasmēm un valsts valodas zināšanām. Programmas ietvaros pedagogi iepazīsies ar novitātēm un atziņām par 21.gadsimta prasmju attīstības veicināšanu, to sasaisti ar jauno uz kompetencēm orientēto mācību saturu, kā arī tehnoloģiju izmantošanas lomu skolēnu lietpratības pilnveidē. Pedagogi veiks dažādus praktiskus uzdevumus, lai izmēģinātu jaunās tehnoloģijas darbībā, tādējādi iejūtoties skolēnu lomā. Programmas ietvaros nostiprinās zināšanas par Microsoft Office lietojumprogrammām (MS Word, MS Excel), iepazīsies ar Google rīku (veidlapas), kā arī apgūs lietotnes ClassDojo, Quizizz, Sli.do, Note.ly. Kursu ietvaros būs nepieciešams viedierīce (viedtālrunis vai planšete), kuru var sasaistīt ar datoru wifi tīklā. Lūdzam ņemt vērā, ka pirms kursu norises dažu dienu laikā pēc katra dalībnieka pieteikuma saņemšanas tiks nosūtīta saite uz aptaujas anketu, kura jāaizpilda pēc iespējas ātrāk, lai lektorei ir zināms, ko jaunu no visa piedāvātā programmas satura apgūt.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 05.02.2019 līdz 12.02.2019

  8h

  19 (16 brīvas)

Saskarsmes iemaņu attīstība krievu valodas (svešvalodas) stundās, pielietojot morfoloģijas likumus

Valodu joma (latviešu valoda, mazākumtautību valoda, svešvaloda) krievu valodas (svešvalodas) skolotāji

Programmā tiks aktualizēta saskarsmes iemaņu nozīme skolēna personības attīstīšanā. Pedagogi gūs teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas daudzveidīgu mācību metožu pielietošanā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 05.02.2019 līdz 05.03.2019

  16h

  25 (18 brīvas)

Mūsdienīga līderība pirmsskolā (praktikums)

Izglītības iestāžu vadība pirmsskolu vadītāji

Latvijas izglītības sistēma ir lielu pārmaiņu priekšā. Viens no galvenajiem pārmaiņu panākumu faktoriem ir līderība. Līderības mērķis ir radīt un uzturēt auglīgu augsni, kopīgu pamatu, kurā viss var attīstīties. Nodarbibu ietvaros tiks akcentēti mūsdienīgas līderības jautājumi, kas aicinās dalībniekus uz pašatklāsmi, veicinās dziļāku izpratni par procesiem, kas notiek viņu organizācijās, un viņu lomu tajā, radīs jaunas idejas par tālākām aktivitātēm, kas nepieciešamas, lai īstenotu mērķtiecīgu, uz profesionālo sadarbību vērstu pedagoģisku procesu savā pirmsskolā.

Uzzināt vairāk

  Supervīzija

  no 05.02.2019 līdz 19.02.2019

  12h

  15 (0 brīvas)

Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādes atlase 2019

Citas olimpiādes skolēni līdz 17 gadu vecumam

Aktuāli tikai tām skolām, kuras līdz 05.01.2019. jau pieteikušas skolēnus.

Uzzināt vairāk

 

  04.02.2019 10:00 - 16:25

  0h

  0 (0 brīvas)

Darba lapu veidošana lasītprasmes attīstīšanai pirmsskolā un sākumskolā, izmantojot Widgit simbolu valodu

Sākumskolas skolotāji,  Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Nodarbībās pedagogi apgūs programmatūras Widgit rīkus un iemācīsies veidot darba lapas lasītprasmes attīstīšanai. Rakstot tekstu, datorprogramma piedāvā to ilustrēt, lai izglītojamie vieglāk uztvertu tekstu. Izmantojot šo programmu, ir iespēja viegli veidot rēbusus, ilustrētas darba lapas lasītprasmes un arī matemātikas un dabaszinību apguvei.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 04.02.2019 līdz 11.02.2019

  8h

  19 (0 brīvas)

Bērnu emocionālā audzināšana (1. grupa)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji skolotāju palīgi

Šobrīd bērni lielāko savas dzīves daļu pavada pirmsskolas izglītības iestādēs, tādēļ pedagogu palīgu loma ir būtiska bērnu emocionālās labsajūtas pilnveidē. Ikdienas procesā norisinās bērna vispārēja attīstība, izziņas procesi, izglītošanās un audzināšana. Svarīgi ir nodrošināt bērniem šos procesu nepārtrauktību. Zināšanas par bērna emocionālo attīstību, rotaļām un spēlēm ir viens no svarīgākajiem nosacījumiem bērna turpmākajā attīstībā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 04.02.2019 līdz 18.02.2019

  12h

  28 (0 brīvas)

Atbalsts pirmsskolas pedagoģisko mērķu sasniegšanai

Izglītības iestāžu vadība pirmsskolu vadītāji, metodiķi

Pieteikšanās no 18.02.2019. www.riimc.lv

Uzzināt vairāk

  Kursi

  28.02.2019 09:00 - 15:00

  5h

  0 (0 brīvas)

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, elektroniskā pasta adrese: iksd@riga.lv.

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit