Sākums / Notikumi

Notikumi

Bērns ar autiskā spektra traucējumiem (4. grupa)

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Kursu programma veidota, lai papildinātu vispārizglītojošo skolu pedagogu zināšanas par bērnu ar autiskā spektra uztveres attīstības īpatnībām, par alternatīvās komunikācijas nozīmi, par vizuālā atbalsta materiālu izstrādi un to pielietošanu ikdienas darbā bērniem, kuriem ir autiskā spektra traucējumi.

Uzzināt vairāk

  kursi

  19.10.2017 09:00 - 17:30

  8h

  17 (0 brīvas)

Bērns ar autiskā spektra traucējumiem (5. grupa)

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Kursu programma veidota, lai papildinātu vispārizglītojošo skolu pedagogu zināšanas par bērnu ar autiskā spektra uztveres attīstības īpatnībām, par alternatīvās komunikācijas nozīmi, par vizuālā atbalsta materiālu izstrādi un to pielietošanu ikdienas darbā bērniem, kuriem ir autiskā spektra traucējumi.

Uzzināt vairāk

  kursi

  09.11.2017 09:00 - 17:30

  8h

  17 (-1 brīvas)

Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar redzes traucējumiem (3. grupa)

Vispārizglītojošo skolu pedagogi,  Visu skolu pedagogi

Programma paredzēta zināšanu, prasmju un iemaņu, kas nepieciešamas kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai  bērniem ar  redzes traucējumiem, apgūšanai un papildināšanai.

Uzzināt vairāk

  kursi

  03.11.2017 09:00 - 16:30

  8h

  17 (0 brīvas)

Tehnoloģijas, t.sk. asistīvās, un to sniegtās iespējas speciālo pedagoģisko vajadzību mazināšanai mācību procesā izglītojamajiem ar redzes traucējumiem (3. grupa)

Vispārizglītojošo skolu pedagogi,  Visu skolu pedagogi

Programma paredzēta iepazīstināt dalībniekus ar tehnoloģiju izmantošanu, izglītojot skolēnus ar redzes traucējumiem. Dalībnieki apgūst izglītošanas metodes un paņēmienus Braila raksta mācīšanā, lasītprasmē un rakstītprasmē.

Uzzināt vairāk

  kursi

  10.11.2017 09:00 - 16:30

  8h

  17 (7 brīvas)

Tehnoloģijas un to sniegtās iespējas speciālo pedagoģisko vajadzību mazināšanai mācību procesā izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem (4. grupa)

Visu skolu pedagogi ,  Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Kursu mērķis ir paaugstināt vispārējās izglītības iestādēs strādājošo pedagogu profesionālo kompetenci, apzināt tehnoloģiju sniegtās iespējas un  sekmēt tehnoloģiju lietošanu mācību procesā  izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem

Uzzināt vairāk

  kursi

  23.10.2017 10:00 - 16:00

  8h

  17 (0 brīvas)

Tehnoloģijas un to sniegtās iespējas speciālo pedagoģisko vajadzību mazināšanai mācību procesā izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem (5. grupa)

Visu skolu pedagogi ,  Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Kursu mērķis ir paaugstināt vispārējās izglītības iestādēs strādājošo pedagogu profesionālo kompetenci, apzināt tehnoloģiju sniegtās iespējas un  sekmēt tehnoloģiju lietošanu mācību procesā  izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem.

Uzzināt vairāk

  kursi

  26.10.2017 10:00 - 16:00

  8h

  17 (0 brīvas)

Izglītojamā intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana periodā no 7 līdz 12 g.v. (4. grupa)

Vispārizglītojošo skolu pedagogi,  Visu skolu pedagogi

Kursu ietvaros, lai precīzāk aprakstītu katra bērna attīstības  īpatnības, tiks parādītas novērtēšanas metodes, kuras veidotas atbilstoši Pasaules Valsts organizācijas principiem. Pedagogi iepazīsies ar Starptautiskās funkcionēšanas klasifikācijas bērnu un jauniešu versiju un SFK principu izmantošanas iespējām, eksperimentāli psiholoģisko un pedagoģisko metodiku izglītojamo intelektuālās attīstības noteikšanā vecumā no 7-12.g.

Uzzināt vairāk

  kursi

  25.10.2017 10:00 - 16:00

  8h

  17 (0 brīvas)

Izglītojamā intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana periodā no 7 līdz 12 g.v. (5. grupa)

Vispārizglītojošo skolu pedagogi,  Visu skolu pedagogi

Kursu ietvaros, lai precīzāk aprakstītu katra bērna attīstības  īpatnības, tiks parādītas novērtēšanas metodes, kuras veidotas atbilstoši Pasaules Valsts organizācijas principiem. Pedagogi iepazīsies ar Starptautiskās funkcionēšanas klasifikācijas bērnu un jauniešu versiju un SFK principu izmantošanas iespējām, eksperimentāli psiholoģisko un pedagoģisko metodiku izglītojamo intelektuālās attīstības noteikšanā vecumā no 7-12.g.

Uzzināt vairāk

  kursi

  27.10.2017 10:00 - 16:00

  8h

  17 (0 brīvas)

Izglītojamā ar mācīšanās traucējumiem intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana (2. grupa)

Visu skolu pedagogi ,  Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Radīt iespēju vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem paaugstināt nepieciešamās zināšanas un profesionālo kompetenci darbam ar izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, sniegt ieteikumus sākumskolas un pamatskolas pedagogiem izglītojamo intelektuālās attīstības pedagoģiski psiholoģiskajā izvērtēšanā, tādējādi palīdzot vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem realizēt iekļaujošās izglītības procesu.

Uzzināt vairāk

  kursi

  24.10.2017 09:00 - 16:00

  8h

  14 (0 brīvas)

Izglītojamā ar mācīšanās traucējumiem intelektuālās attīstības psiholoģiski pedagoģiskā izvērtēšana (3. grupa)

Visu skolu pedagogi ,  Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Radīt iespēju vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem paaugstināt nepieciešamās zināšanas un profesionālo kompetenci darbam ar izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, sniegt ieteikumus sākumskolas un pamatskolas pedagogiem izglītojamo intelektuālās attīstības pedagoģiski psiholoģiskajā izvērtēšanā, tādējādi palīdzot vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem realizēt iekļaujošās izglītības procesu.

Uzzināt vairāk

  kursi

  09.11.2017 09:00 - 16:00

  8h

  16 (0 brīvas)

Mūsdienīga un efektīva klases stunda

Klašu audzinātāji

Kursos dalībnieki aktualizēs teorētiskās zināšanas un pieredzi par mūsdienīgu un efektīvu klases stundu.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 28.09.2017 līdz 26.10.2017

  12h

  25 (0 brīvas)

Pedagogu profesionālās pilnveides supervīzijas skolu direktoriem

Skolu direktori Izglītības iestāžu direktori

Jēdziens supervījas tiešā tulkojumā nozīmē "skats no malas". Supervīzija ir darba forma, kur izklāstot drošā vidē sarežģītu situāciju, profesionālis uzklausa visu grupu locekļu domas par to, kā viņi rīkotos konkrētajā gadījumā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 29.09.2017 līdz 24.11.2017

  18h

  13 (2 brīvas)

Angļu valoda ar priekšzināšanām (A2 līmenis)

Rīgā kopā,  Ķengarags

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotāju angļu valodas apguvei, lai pilnveidotu prasmes sazināties ikdienas un darba situācijās. Nodarbībās tiks apgūta vienkāršu un saliktu teikumu veidošana, prasme noklausīties tekstu un paplašināt esošo vārdu krājumu, precīzi formulēt domu un prasmīgi uzturēt sarunu. Dalībnieki apgūs aktuālas tēmas un saturu rakstiskā tekstā. Kursu noslēgumā dalībnieki pratīs uzrakstīt privātas vēstules, ziņojumus un CV, aprakstīs pieredzētos notikumus, plānus, pamatos un izskaidros savus uzskatus un nodomus angļu valodā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 11.09.2017 līdz 14.12.2017

  60h

  15 (0 brīvas)

Vācu valoda bez priekšzināšanām (I programma)

Ķengarags,  Rīgā kopā

Nodarbību laikā tiek apgūtas prasmes sazināties ikdienas situācijās, veidot vienkāršus teikumus un jautājumus, saprast vienkāršu rakstīto un noklausīto tekstu, apgūt elementāro vārdu krājumu. Kopā RIIMC piedāvā trīs vācu valodas kursu programmas pieaugušajiem: bez priekšzināšanām Vācu valoda I; ar priekšzināšanām Vācu valoda II; Vācu valoda III - komunikācijai.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 11.09.2017 līdz 13.12.2017

  60h

  15 (8 brīvas)

Itāļu valoda ar priekšzināšanām (A2 līmenis)

Ķengarags,  Rīgā kopā

Valoda turpina dzīvot, attīstīties un mainīties! Tā skan, lai kur mēs arī Itālijā neatrastos. Valoda skan arhitektūras harmonijā, modes dizaineru radītajos darbos. Tā skan mākslas un mūzikas radītajos šedevros. Tā skan itāļu prasmē baudīt un priecāties par dzīvi, tās vienkāršībā un krāšņumā. Šajā kursā turpināsim apgūt valodu, kā palīgus valodas apguves padziļināšanai ņemsim arhitektūru, mākslu, mūziku, modi, kino. Aplūkosim katru jomu atsevišķi, svarīgākos cilvēkus, to veikumu. Tās ir jomas, kas Itāliju ir padarījušas tik pievilcīgu un skaistu pasaules acīs. Vairāk runāsim, izteiksimies, jautāsim.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 02.10.2017 līdz 05.03.2018

  120h

  15 (0 brīvas)

Itāļu valoda bez priekšzināšanām (A1 līmenis)

Rīgā kopā,  Centrs

Bieži vien dzirdot vārdu “skaistums”, mums tieši vai netieši ienāk prātā Itālija. Tā ir skaista valsts ar tās cilvēkiem un skanīgo valodu. Aizvien vairāk Rīgā ierodas itāļu tūristi, un aizvien vairāk mēs dodamies ārpus Latvijas, uz skaisto Itāliju, lai baudītu tās kultūrvēsturisko mantojumu, atpūtu dabā. Vairāk notiek sadarbība darba tirgū starp Latviju un Itāliju.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 07.09.2017 līdz 01.02.2018

  120h

  13 (0 brīvas)

Angļu valodas apguve pieaugušajiem (B1 līmenis)

Rīgā kopā,  Čiekurkalns

Programma paredzēta Rīgas iedzīvotāju angļu valodas apguvei, lai pilnveidotu dažādas valodas prasmes un kompetences, kas palīdzētu komunikatīvo vajadzību nodrošināšanai daudzveidīgās ikdienas situācijās un profesionālajā darbībā Latvijā un ārzemēs atbilstoši B1 un B2 valodas apguves līmenim.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 19.09.2017 līdz 21.12.2017

  60h

  15 (-1 brīvas)

Angļu valoda bez priekšzināšanām (A1 līmenis)

Rīgā kopā,  Jugla

Nodarbību laikā tiek apgūtas prasmes sazināties angļu valodā ikdienas situācijās, veidot vienkāršus teikumus un jautājumus, saprast vienkāršu rakstīto un noklausīto tekstu, apgūt elementāro vārdu krājumu. Programmas apguves rezultātā iegūtas prasmes angļu valodā sazināties dažādās ikdienas situācijās: saprast vienkāršu rakstītu un dzirdētu informāciju. Tiks iegūtas prasmes runāt, lasīt, klausīties un rakstīt angļu valodā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 18.09.2017 līdz 20.12.2017

  60h

  14 (0 brīvas)

Angļu valoda bez priekšzināšanām (A1 līmenis) - kursu sākums pārcelts uz 30. oktobri

Ziepniekkalns ,  Rīgā kopā

Nodarbību laikā tiek apgūtas prasmes sazināties angļu valodā ikdienas situācijās, veidot vienkāršus teikumus un jautājumus, saprast vienkāršu rakstīto un noklausīto tekstu, apgūt elementāro vārdu krājumu. Programmas apguves rezultātā iegūtas prasmes angļu valodā sazināties dažādās ikdienas situācijās: saprast vienkāršu rakstītu un dzirdētu informāciju. Tiks iegūtas prasmes runāt, lasīt, klausīties un rakstīt angļu valodā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 18.09.2017 līdz 22.11.2017

  60h

  15 (0 brīvas)

Latviešu valodas apguve pieaugušajiem (B1 līmenis)

Rīgā kopā,  Sarkandaugava

Programmas mērķis: nodrošināt iespēju apgūt latviešu valodu pieaugušajiem Rīgas iedzīvotājiem, kuru dzimtā valoda (pamatvaloda) nav latviešu valoda, lai veicinātu latviešu valodas vides paplašināšanos un iedzīvotāju sekmīgu iekļaušanos pilsētas dzīvē, veicinot kursantu valsts valodas prasmes līmeņa vai pakāpes paaugstināšanu vismaz par vienu valodas prasmes līmeni.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 19.09.2017 līdz 21.12.2017

  60h

  15 (3 brīvas)

Latviešu valodas apguve pieaugušajiem (B1 līmenis)-KURSI NENOTIKS!

Vecmīlgrāvis,  Rīgā kopā

Programmas mērķis: nodrošināt iespēju apgūt latviešu valodu pieaugušajiem Rīgas iedzīvotājiem, kuru dzimtā valoda (pamatvaloda) nav latviešu valoda, lai veicinātu latviešu valodas vides paplašināšanos un iedzīvotāju sekmīgu iekļaušanos pilsētas dzīvē, veicinot kursantu valsts valodas prasmes līmeņa vai pakāpes paaugstināšanu vismaz par vienu valodas prasmes līmeni.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 18.09.2017 līdz 20.12.2017

  60h

  5 (-1 brīvas)

Latviešu valodas (C1 līmenis)

Rīgā kopā,  Centrs

C1 latviešu valodas mācību programma paredzēta valodas apguvējiem, kuru valodas prasme ļauj sazināties ar dzimtās valodas runātājiem, bet kuriem, lai kļūtu par pilnībā pastāvīgiem valodas lietotājiem, ir nepieciešams šo prasmi nostiprināt. Nodarbību laikā tiks trenētas lasīšanas, rakstīšanas, runāšanas un klausīšanās prasmes.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 11.09.2017 līdz 20.11.2017

  60h

  12 (0 brīvas)

Programma MS Excel: no ievada līdz lietpratējam

Ķengarags,  Rīgā kopā

Kurss paredzēts tiem, kuri vēlas iegūt nepieciešamās zināšanas, lai veidotu, rediģētu, formatētu un drukātu pamata Microsoft Excel darba lapas, kā arī iegūtu un papildinātu prasmes, kuras nepieciešamas aprēķiniem, izmantojot formulas un funkcijas, datu atlasīšanai un filtrēšanai. Kurss palīdzēs apgūt Microsoft Excel sniegtās iespējas datu analīzes rīku izmantošanā, Pivot Table veidošanā, kā arī padziļinās zināšanas Excel funkciju izmantošanā dažādiem uzdevumiem.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 03.10.2017 līdz 19.10.2017

  18h

  15 (0 brīvas)

Mājas lapas veidošana - KURSI NENOTIKS

Rīgā kopā,  Imanta

Kurss paredzēts visiem, kuri vēlas iemācīties mājaslapas (tīmekļa vietnes) veidošanas un uzturēšanas pamatprincipus. Kurss sniegs pamatzināšanas un prasmes, kuras nepieciešamas, lai izveidotu mājas lapu WordPress vidē.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 18.09.2017 līdz 22.11.2017

  60h

  12 (6 brīvas)

Mājaslapu kodēšanas pamati - HTML5, CSS3

Rīgā kopā,  Jugla

Vai vēlies iemācīties izveidot sev vai iestādei, kurā strādā, mājas lapu? Kas vēl bez kodēšanas būtu jāņem vērā, lai to izdarītu? Daļu no piedāvātās programmas var apgūt arī vidusskolas informātikas kursā, Web tehnoloģiju skolā, dažās profesionāli tehniskajās skolās, augstskolās. Bet, ja vēlamies apgūt tikai mājas lapu kodēšanu no pašiem pamatiem, iespējams, noderēs tieši šie kursi.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 04.10.2017 līdz 01.11.2017

  12h

  15 (4 brīvas)

Relaksācijai un skaistu darbu veidošanai no papīra – darbs ar papīra lentītēm - kvīlings (KURSI NENOTIKS!)

Sarkandaugava,  Rīgā kopā

Kvilings jeb "papīra filigrāns" (no angļu val. vārda quill - spalva, riša; gofrēt) ir smalks un skaists rokdarbu veids, kad no šaurām papīra strēmelītēm tiek veidotas interesantas figūras un kompozīcijas.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 11.10.2017 līdz 18.10.2017

  6h

  5 (0 brīvas)

Knipelētas mežģīnes

Rīgā kopā,  Centrs

Knipelēšana ir sens rokdarbu veids. Tā pirmsākumi meklējami Itālijā 16.gadsimta otrajā pusē. Ar vienkāršiem koka darbarīkiem - knipelītēm, vijot un krustojot diegu pavedienus, veido visdažādākos pinumus – knipelētas mežģīnes.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 03.10.2017 līdz 19.12.2017

  36h

  10 (0 brīvas)

Patriotiskās piespraudes

Zolitūde,  Rīgā kopā

Kursu dalībniekiem būs iespēja iepazīsties ar tērpu rotājumu gatavošanas daudzveidīgajiem materiāliem, kā arī pilnveidot savas radošās iemaņas, darinot no krāsainām atlasa un dekoratīvām kokvilnas auduma lentītēm piespraudes ar nacionālo simboliku.

Uzzināt vairāk

  kursi

  18.10.2017 18:00 - 20:30

  3h

  15 (4 brīvas)

Pulsa sildītāju (mauču) adīšana ar pērlītēm

Rīgā kopā,  Centrs

Pulsa sildītāju (mauču) adīšana pazīstama Eiropā jau no 20.gs. Latvijā tie bija tautastērpa neatņemama sastāvdaļa Dienvidkurzemē. Šobrīd pulsa sildītāji ir ļoti populāri tērpu aksesuāri. Dalībnieki iemācīsies adīt pulsa sildītājus ar pērlītēm, kā iedvesmas avotu izmantojot rakstu zīmes, lai papildinātu savus tērpus vai izgatavotu lielisku dāvanu savai labākajai draudzenei.

Uzzināt vairāk

  kursi

  18.10.2017 18:00 - 21:00

  4h

  14 (0 brīvas)

Zīmēšanas pamati

Rīgā kopā,  Āgenskalns

Kopīgi meklēsim un atradīsim atbildes uz jautājumiem: kas ir zīmēšana un ar ko sākt? Kā pareizi turēt zīmuli, kā pareizi izvēlēties grafiskos izteiksmes līdzekļus? Iepazīsim, kas ir štrihs, tā veidus. Kas ir grafika? Apgūsim kompozīcijas galvenos pamatprincipus. Praktiska meistarklase.

Uzzināt vairāk

  kursi

  24.10.2017 18:00 - 20:15

  3h

  16 (0 brīvas)

Rāvējslēdzēju rotas

Rīgā kopā,  Centrs

Kursos dalībnieki apgūs vairākus rāvējslēdzēju rotu veidus, veidojot rotaslietas no metāla rāvējslēdzējiem un filca un papildinot tās ar izšuvumu un pērlītēm.

Uzzināt vairāk

  kursi

  25.10.2017 18:00 - 21:00

  4h

  12 (1 brīvas)

Profesionālās pilnveides izglītības programma "Darba aizsardzība un drošība" - kursu sākums pārcelts uz 30. oktobri

Rīgā kopā,  Centrs

Profesionālās izglītības programmas mērķis: izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt pamatlīmeņa zināšanas, kas nepieciešamas darba aizsardzības speciālistiem, uzticības personām un darba aizsardzības koordinatoriem par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem, kā arī veidot darba aizsardzības speciālistu profesionālās kompetences, lai tie spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus uzņēmumā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 30.10.2017 līdz 09.01.2018

  60h

  30 (29 brīvas)

Profesionālās pilnveides supervīzija jaunajiem klašu audzinātājiem

Sākumskolas skolotāji Jaunie sākumskolas klašu audzinātāji (ne vairāk kā 3 gadu pieredze klasvadības darbā)

Supervīzija paredzēta jaunajiem sākumskolas klašu audzinātājiem, lai profesionāla supervizora vadībā rastu risinājumus savām profesionālajām grūtībām, drošā vidē par tām diskutētu, kā arī uzzinātu, kur vēl var meklēt palīdzību, kā konkrēto situāciju var risināt savādāk. Lai integrētu apgūtās zināšanas un prasmes, tiks piedāvāts praktiskais darbs- rakstiska konkrētas situācijas analīze, kā arī tās pārspriešana grupā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 06.10.2017 līdz 27.10.2017

  16h

  15 (4 brīvas)

Dabaszinību apguves sekmēšana pirmsskolā 1. grupa

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Programmas saturs ir veidots, lai nodrošinātu pirmskolas pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi, bērnu intereses radīšanai par dabaszinībām, organizējot eksperimentēšanā balstītu pedagoģisko procesu. Nodarbību laikā tiks iegūtas idejas un ieteikumi eksperimentu izvēlei un eksperimentēšanas organizēšanai telpās un apkārtējā vidē dabaszinībās pirmsskolā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 06.10.2017 līdz 20.10.2017

  12h

  25 (0 brīvas)

Dabaszinību apguves sekmēšana pirmsskolā 2. grupa

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Programmas saturs ir veidots, lai nodrošinātu pirmskolas pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi, bērnu intereses radīšanai par dabaszinībām, organizējot eksperimentēšanā balstītu pedagoģisko procesu. Nodarbību laikā tiks iegūtas idejas un ieteikumi eksperimentu izvēlei un eksperimentēšanas organizēšanai telpās un apkārtējā vidē dabaszinībās pirmsskolā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 06.10.2017 līdz 20.10.2017

  12h

  25 (0 brīvas)

Kā panākt veiksmīgu vecāku un pedagoga sadarbību

Visu skolu pedagogi Visi pedagogi

Programma paredzēta pedagogiem, lai veidotu izpratni par veiksmīgu vecāku un pedagoga sadarbības nepieciešamību un vajadzībām. (Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.480 Rīgā, 2016. gada 15. jūlijā, 11.4. punktu).

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 09.10.2017 līdz 18.10.2017

  6h

  27 (1 brīvas)

Problēmrisināšanas prasmju veidošana - KURSI NENOTIKS

Speciālo skolu skolotāji un skolotāju palīgi Speciālo skolu pedagogi ar 1-3 gadu darba pieredzi

Programmas ietvaros dalībniekiem būs iespēja izprast savas personības iezīmes, kas var veicināt izdegšanu, kā arī apgūt uzvedības stratēģijas, lai pasargātu savu veselību.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 09.10.2017 līdz 30.10.2017

  16h

  25 (20 brīvas)

Uz konkrētu skolēnam sasniedzamo rezultātu virzītas 5.-6.klašu dabaszinību mācību stundas veidošana un analīze

Dabaszinību skolotāji 5.-6. klašu dabaszinību skolotāji

Nodarbībās pedagogiem būs iespēja iesaistīties profesionālā pieredzes apmaiņā par mūsdienīgas, uz konkrētu skolēnam sasniedzamo rezultātu virzītas mācību stundas veidošanu un analīzi; kā profesionāli izmantot konkrētus mācību uzdevumus, īstenot profesionālu atgriezenisko saiti, lai uzlabotos skolēnu rezultāti.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 10.10.2017 līdz 28.11.2017

  24h

  25 (5 brīvas)

Tikumiskās audzināšanas un vērtībizglītības psiholoģiskās likumsakarības 11. grupa

Visu skolu pedagogi Visi pedagogi

Pedagogi tiek iepazīstināti ar personības psihiskajiem mehānismiem, kuri socializācijas procesā nodrošina noteiktu vērtību, tikumu apzinātu internalizāciju un pašregulējošas, individuāli un sociāli atbildīgas personības attīstību. Tāpat tiek analizētas mērķtiecīgas pedagoģiskās mijiedarbības iespējas šīs attīstības veicināšanā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 11.10.2017 līdz 18.10.2017

  6h

  25 (8 brīvas)

Vebinārs "Interneta rīki un servisi mūsdienīgam mācību procesam"

Visu skolu pedagogi Visi pedagogi

Kursu programma ir paredzēta tiem skolotājiem, kas nav vēl piedalījušies šajā kursā. Programmas mērķis iepazīstināt izglītības darbiniekus ar jaunajiem interneta rīkiem un to pielietojumu mācību procesā, kā arī veicināt inovācijas mācību procesā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Uzzināt vairāk

  vebinārs

  no 11.10.2017 līdz 08.11.2017

  16h

  27 (0 brīvas)

Skolēnu zināšanu vērtēšana un pārbaudes darbu veidošana sākumskolas mācību procesā(Mainīts kursu norises laiks!)

Sākumskolas skolotāji

Programma paredzēta sākumskolas skolotājiem, lai pilnveidotu prasmes skolēnu zināšanu vērtēšanā un pārbaudes darbu veidošanā. Programma izstrādāta, iekļaujot tajā teorētiskas nodarbības, kurās tiks sniegta informācija par vērtēšanas formām un metodēm, kritēriju izstrādi un sabalansēta pārbaudes darba izveidi, kā arī praktiskas nodarbības, kur tiks pilnveidotas prasmes un iemaņas izstrādāt vērtēšanas kritērijus.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 12.10.2017 līdz 26.10.2017

  18h

  25 (0 brīvas)

Tikumiskās audzināšanas izaicinājumi mūsdienās

Visu skolu pedagogi Visi pedagogi

Skolotāji pilnveidos izpratni par tikumiskās audzināšanas izaicinājumiem mūsdienās, pilnveidos savas kompetences tikumiskās audzināšanas satura realizācijai un veidos tikuma pratības veicināšanai paredzētās aktivitātes scenāriju. (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.480 Rīgā, 2016. gada 15. jūlijā, 11.4. punktu)

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 16.10.2017 līdz 31.10.2017

  6h

  30 (0 brīvas)

Darba lapu veidošana lasītprasmes attīstīšanai pirmsskolā, izmantojot Widgit simbolu valodu

Sākumskolas skolotāji,  Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji Pirmsskolas pedagogi, latviešu valodas pedagogi pirmsskolā, sākumskolā

Nodarbībās pedagogi apgūs darba lapu veidošanu lasītprasmes attīstīšanai. Rakstot tekstu, datorprogramma piedāvā to ilustrēt, lai izglītojamie vieglāk uztvertu tekstu. Izmantojot šo programmu, ir iespēja viegli veidot rēbusus, ilustrētas darba lapas matemātikas un dabaszinību apguvei. Pedagogiem, kuri apmeklēs šos kursus, nav nepieciešamas specifiskas iemaņas darbam ar datoru.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 16.10.2017 līdz 18.10.2017

  8h

  19 (0 brīvas)

Darba plānošana un organizēšana pagarinātajā dienas grupā

Sākumskolas skolotāji

Kursu dalībnieki gūs teorētiskas un praktiskas zināšanas par darba dažādošanas iespējām pagarinātās darba dienas grupā. Nodarbību tematika: 1. Pagarinātās dienas grupas organizēšana skolā. 2. Darba organizēšana un metožu izvēle pagarinātās dienas grupā. 3. Attīstošās spēles un rotaļas.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 17.10.2017 līdz 31.10.2017

  12h

  28 (0 brīvas)

7., 8.klašu skolēnu lasītprasmes attīstīšana matemātikas olimpiāžu uzdevumu risināšanai

Matemātikas skolotāji Matemātikas skolotāji, matemātikas pulciņu vadītāji (7.,8.klasēs)

Kursu programma ir paredzēta tiem matemātikas skolotājiem, kas nav vēl klausījušies šo kursu. Risinot uzdevumus, ir plānots noskaidrot galvenos uzdevumu veidus un tiem atbilstošo atrisinājumu struktūru. Analizējot skolēnu olimpiāžu uzdevumu risinājumus, tiks apzinātas tipiskākās kļūdas teksta uztverē un mācīts izstrādāt vērtēšanas kritērijus. Ir svarīgi apskatīt dažas tipiskākās matemātikas uzdevumu risināšanas stratēģijas un kā uzdevuma teksts var palīdzēt atrisināt uzdevumu.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 17.10.2017 līdz 10.11.2017

  12h

  30 (3 brīvas)

Kā top produkts

Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotāji Mājturības un tehnoloģiju II (koka un metāla) skolotāji

Kursu dalībnieki aktualizēs mūsdienīga mācību procesa nozīmi un pilnveidos kompetences sadarbības veicināšanā. Skolotāji apzinās mūsdienu amatniecības nozīmi, iepazīstot reālas produktu ražošanas iespējas Reatons Ltd klātienē un praktiski veidos uzdevumu piemērus par produktiem no dažādiem materiāliem, izmantojot dažādus tehnoloģiskos risinājumus.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 17.10.2017 līdz 14.11.2017

  12h

  17 (1 brīvas)

Skolotāju sadarbība skolā, mācot skolēniem prasmes (piesakās komanda no skolas, 3-5 vienas skolas skolotāji)

Matemātikas skolotāji,  Dabaszinību skolotāji Pamatskolas matemātikas un dabaszinātņu mācību priekšmetu skolotāju komandas (3-5 vienas skolas skolotāji)

Nodarbībās pedagogiem būs iespēja iesaistīties profesionālā pieredzes apmaiņā par būtisku prasmju mācīšanas plānošanu un īstenošanu sadarbojoties skolā dažādu mācību priekšmetu skolotājiem.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 17.10.2017 līdz 05.12.2017

  12h

  25 (1 brīvas)

Skolēna kompetenci attīstoša mācīšanās latviešu valodas un literatūras stundās vidusskolā

Latviešu valodas un literatūras skolotāji Mazākumtautību izglītības programmu latviešu valodas un literatūras skolotāji

Programma veidota  mazākumtautību izglītības programmu latviešu valodas un literatūras skolotājiem. Programmas ietvaros tiks aplūkotas integrētas latviešu valodas un literatūras (arī vēstures un kultoroloģijas) apguves iespējas vidusskolas posmā.  Tiks piedāvāta iespēja praktiski izmēģināt dažādus paņēmienus un metodes darbā ar tekstu, kā arī gūt ierosmi turpmākajam darbam.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 18.10.2017 līdz 30.10.2017

  16h

  20 (0 brīvas)

Prezentāciju veidošana PowerPoint programmā mācību procesa pilnveidošanai pirmsskolā

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Programma paredzēta pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, lai papildinātu zināšanas un pilnveidotu prasmes IKT lietošanā. Programmas ietvaros kursu dalībnieki iepazīsies ar prezentācijas veidošanas pamatprincipiem, praktiski veidos prezentāciju lietotnē Power Point, lai sagatavotos nodarbībai pirmsskolā un dažādotu metodes mācību procesā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 18.10.2017 līdz 01.11.2017

  12h

  20 (3 brīvas)

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem 1. grupa (maksas kursi)

Tehniskie darbinieki Izglītības iestāžu tehniskie darbinieki

Programma papildinās izglītības iestāžu tehnisko darbinieku zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Nodarbībās aktualizēs zināšanas par bērnu tiesībām un pienākumiem izglītības iestādē, papildinās zināšanas par efektīvas saskarsmes veidiem un īpatnībām ar dažādu mērķgrupu bērniem, kā arī saskarsmes veidiem un īpatnībām atbilstoši bērna vecumposma īpatnībām. Kursu dalībieiki uzzinās, kur un kādos gadījumos ziņot par vardarbības gadījumiem un citiem bērnu tiesību pārkāpumiem izglītības iestādē.

Uzzināt vairāk

  kursi

  19.10.2017 09:00 - 15:00

  8h

  27 (0 brīvas)

Seminārs "Zīmēšanas vingrinājumi, kas trenē dzirdi"

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Programma piedāvā ieskatu integrēto rotaļnodarbību organizācijas mācību metodēs un darba formās, kā arī to pielietojumā pirmskolas vecuma bērniem. Programmas saturs būs saistošs tiem pirmssskolas skolotājiem, kuriem nepieciečams iedrošinājums un atbalsts, izvēloties daudzveidīgas zīmēšanas tehnikas un rakstītprasmes veicinošus vingrinājumus.

Uzzināt vairāk

  seminārs

  19.10.2017 10:00 - 13:00

  4h

  25 (0 brīvas)

Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā

Visu skolu pedagogi Visi pedagogi

Kursu programma papildinās pedagogu profesionālās kompetences par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 20.10.2017 līdz 23.10.2017

  8h

  28 (0 brīvas)

Esamības prieks. Kultūra un māksla. 1918 - 1940.

Vizuālās mākslas skolotāji,  Vēstures skolotāji,  Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotāji,  Kulturoloģijas skolotāji Kulturoloģijas, vēstures, vizuālās mākslas un mājturības pedagogi

Programma piedāvā ieskatīties Latvijas Republikas (1918- 1940) preses izdevumos un vizuālajos materiālos (LNB). Pedagogiem programma piedāvā praktiski radošus uzdevumus par Latvijā pastāvošiem uzskatiem, morālām, estētiskām un ētiskām vērtībām. Pedagogi caur medijpratību apzinās kultūrvēsturisko mantojumu Latvijas valsts simtgadei. Programmas teorētisko daļu papildina PowerPoint prezentācijas un īsfilmu fragmenti.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 23.10.2017 līdz 06.11.2017

  12h

  27 (1 brīvas)

Mūsdienīga latviešu valodas un literatūras mācīšana, izmantojot IT

Latviešu valodas un literatūras skolotāji latviešu valodas un literatūras pedagogi

Kursi paredzēti latviešu valodas un literatūras skolotājiem, lai gūtu ieskatu IT izmantošanas iespējām latviešu valodas un literatūras stundās. Aplūkosim arī skolēncentrētu mācību pieeju, kas balstīta izglītības kompetencēs. Kursu programma paredz arī praktisku darbošanos ar balsošanas pultīm un interaktīvajiem materiāliem.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 24.10.2017 līdz 27.10.2017

  12h

  27 (0 brīvas)

Kustību spēles un ritmikas vingrinājumu izmantošana sporta stundas ietvaros

Sporta skolotāji Sporta pedagogi sākumsskolā

Skolotāji pilnveidos zināšanas un prasmes par dažāda veida ritma vingrinājumiem un ritma izjūtas attīstīšanas paņēmieniem; par telpas un formas izjūtas attīstīšanu; ritmikas reakcijas vingrinājumu apguvi; ritmikas vingrinājumu izmantošanu skolēnu sadarbības veicināšanai.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 24.10.2017 līdz 26.10.2017

  8h

  25 (1 brīvas)

Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā

Visu skolu pedagogi Visi pedagogi

Kursu programma papildinās pedagogu profesionālās kompetences par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 24.10.2017 līdz 31.10.2017

  8h

  27 (0 brīvas)

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem 2. grupa (maksas kursi)

Tehniskie darbinieki Izglītības iestāžu tehniskie darbinieki

Programma papildinās izglītības iestāžu tehnisko darbinieku zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Nodarbībās aktualizēs zināšanas par bērnu tiesībām un pienākumiem izglītības iestādē, papildinās zināšanas par efektīvas saskarsmes veidiem un īpatnībām ar dažādu mērķgrupu bērniem, kā arī saskarsmes veidiem un īpatnībām atbilstoši bērna vecumposma īpatnībām. Kursu dalībieiki uzzinās, kur un kādos gadījumos ziņot par vardarbības gadījumiem un citiem bērnu tiesību pārkāpumiem izglītības iestādē.

Uzzināt vairāk

  kursi

  26.10.2017 09:00 - 15:00

  8h

  27 (0 brīvas)

Pedagogu sadarbības veicināšana mācību procesa plānošanā un realizēšanā 1. grupa

Visu skolu pedagogi 8 skolu komandas 3 skolotāju sastāvā

Kursu laikā skolu komandas veidos izpratni par pedagogu sadarbības daudzveidīgajām iespējām, apzinās sadarbības nozīmi veiksmīga mācību procesa realizēšanā un praktiski plānos mācīšanās procesu, atbilstoši izvirzītajiem mērķiem, kā arī sniegs atgriezenisko saiti par īstenotajām aktivitātēm kopīgi mācoties. Programmas apguves rādītājs: izveidots plāns un uzsākta tā realizācija.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 26.10.2017 līdz 21.11.2017

  12h

  24 (0 brīvas)

Attieksmju un vērtību veidošana kompetenču pieejas kontekstā 10.grupa

Visu skolu pedagogi Visi pedagogi

Lai bērni izaugtu par veiksmīgiem cilvēkiem, viņiem ir nepieciešama atbalstoša vide, cieņa, uzticēšanās un uzmundrinājums. Programma papildinās pedagogu izpratni, zināšanas un pieredzi par attieksmju un vērtību veidošanu mācību procesā kompetenču pieejas kontekstā.

Uzzināt vairāk

  kursi

  no 31.10.2017 līdz 08.11.2017

  6h

  28 (0 brīvas)

Metodiskā diena Ziemeļvalstu ģimnāzijā

Vispārizglītojošo skolu pedagogi Vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības skolotāji

Metodiskā diena. Radoši uzdevumi skolēnu lasītprasmes veicināšanai un kooperatīvās mācīšanās prasmju attīstībai.

Uzzināt vairāk

  seminārs

  25.10.2017 10:00 - 13:00

  4h

  40 (0 brīvas)

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk