Sākums / Jaunumi / ERASMUS+ Projekta “Skola, kas mācās” (LELETO) mācību vizīte Rīgā un Ventspilī

ERASMUS+ Projekta “Skola, kas mācās” (LELETO) mācību vizīte Rīgā un Ventspilī

ceturtdiena, 2017. gada 12. oktobris

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra koordinētā ERASMUS+ projekta “Skola, kas mācās” - LELETO (Nr. 2016-1-LV01-KA201-022658) mācību vizīte ar mērķi izpētīt partnervalstu pieredzi pedagogu  profesionālās pilnveides organizēšanā gan pilsētā, gan skolā no 18. septembra līdz 22. septembrim notika Latvijā, konkrēti – Rīgā un Ventspilī.

 

Mācību vizītē piedalījās projekta dalībnieki no Polijas, Lietuvas, Igaunijas un Anglijas. Vizīte sākās Rīgas domē, kur dalībnieki tika iepazīstināti ar domes darbu un specifiku, kā arī ar Latvijas izglītības sistēmu. Diskusija par Rīgas izglītību turpinājās Mazajā ģildē, klātesot RD Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktoram G. Helmanim, Izglītības pārvaldes priekšniekam I. Balamovskim un izglītības projektu vadītājai K. Graudumniecei. Pirmā diena noslēdzās ar atraktīvu un interaktīvu piedzīvojumu tehniskās jaunrades namā “Annas 2”.

Gan otrdien, gan trešdien viesi apmeklēja Rīgas skolas un pirmskolas, kopskaitā – 12. RIIMC izsaka lielu pateicību skolām un pirmskolām par projekta dalībnieku profesionālo uzņemšanu. Katrā skolā vai pirmsskolas izglītības iestādē  bija iespēja piedalīties un vērot vienu mācību stundu,  lai pēc tam diskutētu un apspriestu par skolās un stundās  redzēto un dzirdēto.

Rīgas 273. pirmsskolas iestādē  darbojas 11 pirmskolas bērnu grupas vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem un strādā 58 darbinieki. Kā uzsvēra iestādes vadītāja, tad galvenais mērķis ir palīdzēt katram bērnam radoši attīstīties caur spēlēm, rotaļām, kurās ir ietvertas aktivitātes, kas sekmē bērnu iniciatīvu mācīties, vērot un izdarīt secinājumus.

Arī pirmskolas pedagogi vadās pēc MK noteikumiem N.622 III.7.punkta par skolotājam nepieciešamo profesionālo pilnveidi. Rīgas 273. pirmsskolas iestādē  profesionālo pilnveidi nosaka pedagogu subjektīvās vajadzības, vispārējie izglītības attīstības  mērķi un tendences kā arī izglītības iestādes noteiktās prioritātes mācību gadā. 2016./2017. mācību gadā tās bija veicināt starpkultūru attiecības, cieņpilnas attiecības vienam pret otru, attīstīt bērniem draudzīgas komunikācijas prasmes kā arī atbildīgu uzvedību ikdienas situācijās.

Rīgas 5. internātpamatskola- attīstības centrs īsteno 5 izglītības programmas. Skolas attīstības centra mērķis ir nodrošināt konsultatīvu un metodisku atbalstu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, kā arī viņu vecākiem un pedagogiem. Skolā atbalstu skolēniem sniedz psihologs, sociālais pedagogs, ergoterapeits, Montesori nodarbību vadītājs, mākslas terapeits, koriģējošās vingrošanas vadītājs, logopēds, speciālais pedagogs, masieris, pediatrs un ārsts- psihiatrs un fizioterapeits.

Kā uzsvēra skolas direktore, tad pedagogu kompetenču pilnveide tiek īstenota,  piedaloties skolotājiem dažādos projektos, semināros, kursos, sadarbojoties ar skolas atbalsta komandu, savstarpējā mācību stundu un nodarbību vērošanā, pieredzes apmaiņas braucienos Latvijā un citās valstīs, uzņemot augstskolu praktikantus, organizējot konferences un darbojoties pašiem kā lektoriem kā arī izstrādājot mācību grāmatas un materiālus valsts līmenī.

Rīgas Angļu ģimnāzijā mācās 1066 skolēni, strādā 92 skolotāji, 29 tehniskie darbinieki, vadības komandu veido 21 pārstāvis, atbalsta personālu veido 6 darbinieki.

Skola īsteno 1-9 gadīgo pamatizglītības programmu ar akcentu uz angļu valodas mācīšanu, vispārējo vidusskolas programmu 10.-12. klasei ar akcentu uz angļu valodas apgūšanu kā arī programmu ar matemātikas, zinātnes un tehnoloģiju apgūšanu .  Arī krievu un vācu valodas mācīšana ir visās programmās . Skolā tiek lietota CLIL metode ieviešot svešvalodu apguvi citu priekšmetu satura apguvē.

Skolotāju profesionālā pilnveide tiek īstenota vairākos veidos: skolas iekšējās mācības, sadarbība ar partnervalstu izglītības iestādēm, kursi, mentorings, stundu vērošana.

Rīgas 11. pirmsskolas izglītības iestādē strādā 31 pedagogs, 26 tehniskie darbinieki un mācās 210 audzēkņi. Vadītāja Ingūna Vaska informēja dalībniekus par izglītības iestādes misiju un vīziju, kā arī pedagogiem  nepieciešamo prasmju pilnveidi: prasmi analizēt savu darbu un sadarboties ar citiem kolēģiem. Populārākās mācīšanās formas ir darba grupas, kurās kopā tiekas gan audzēkņi, gan pedagogi un audzēkņi, gan audzēkņi un viņu vecāki. Tāpat notiek pedagogu pieredzes apmaiņas aktivitātes un kopīgi tiek meklēts ceļš problēmu risināšanai. Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja ļoti lepojās ar savu pedagoģisko kolektīvu, kurā katram darbiniekam ir sava ļoti nozīmīga loma. Viesi tika iepazīstināti ar Džimbas drošības programmu, demonstrējot konkrētu metodisko pieeju sabiedrībā “neērtu” un bīstamu jautājumu iepazīšanai pirmsskolā. Nodarbībā Džimbas programmas vadītāja interaktīvā veidā stāstīja par drošības noteikumu: “Mans ķermenis ir mans!’’ ar mērķi veicināt bērnu izpratni par savu personisko drošību un mazināt vardarbības riskus. Šajā dienā vecāko grupu audzēkņi pulcējās pagalmā, lai runātu par drošības jautājumiem, iepazīstoties ar valsts militārā dienesta personālu un darba suņiem, guva priekšstatu par to, kā drošība tiek uzturēta mūsu valstī un kā veidot sadarbību ar dzīvniekiem.

Rīgas Valda Zālīša sākumskolā projekta dalībnieki tikās ar skolas vadības komandu. Par to, kā mācās pedagogi, stāstīja skolas direktore Elita Rītere. Īpaši tika izcelta skolas pieeja klasvadības darbā, kur vienai klasei ir 2 klases audzinātāji. Pedagogi dalījās savās pārdomās par pozitīvo pieredzi un informēja arī par sastopamajiem riskiem, šādi strādājot. Tāpat dalībniekiem tika stāstīts, kā skolā notiek mācīšanās prioritāšu noteikšana, mācīšanās procesu organizēšana un darbs ar pedagogiem. Iepazīšanās  notika interesantā diskusijā.

Rīgas Imantas vidusskolas direktore Ingūna Helviga, kura par direktori strādā tikai otro gadu, iepazīstināja ar lielākajām pārmaiņām kopš darba uzsākšanas, piemēram, mācīšanos ārpus skolas, kas nu jau iestrādāta kā sistēma mācību gada garumā visā skolā, kad pedagogi plāno nodarbības ārpus mācību klases. Skolā liela nozīme pievērsta pedagogu izglītošanas lomai, vadības komanda regulāri plāno dažādu mērķgrupu kopā sanākšanu, lai risinātu ikdienā aktuālus jautājumus. Lai sasniegtu kopīgu rezultātu, galvenais – vienāda izpratne. Tāpēc jebkuras aktivitātes pamatnosacījums – visi saprotam, ko vēlamies sasniegt, vienādi. Tas arī ceļš uz panākumiem. Direktore iepazīstināja ar skolā organizētajām mācīšanās aktivitātēm, skaidri norādot tās nepieciešamību un sasniedzamo rezultātu. Kā vēl viens veiksmes stāsts bija iepazīstināšana ar skolas metodiskās padomes darbību, kas skolā izstrādāta pēc pilnīgi jauna principa un darbojas ar mērķi mainīt pedagogu izpratni par veicamajiem uzdevumiem. Katru otrdienu laikā no 15.00 līdz 16.00 skolotāji satiekas dažāda lieluma grupās, lai kopā diskutētu, plānotu un izvirzītu konkrētus sasniedzamos rezultātus.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Blāzmiņa” pēc renovācijas tika no jauna atvērta 2009. gada 30. novembrī. Tajā darbojas 11 bērnu grupas ar 218 izglītojamajiem, kuriem ik dienas palīdz uztvert pasauli 19 zinoši pedagogi, un telpu uzturēšanā darbojas 35 tehniskie darbinieki. Astoņās no visām grupām darbojas 1 pedagogs un 2 pedagoga palīgi. Liela daļa pedagogu vēl mācās un iegūst 1. līmeņa augstāko profesionālo izglītību vai profesionālo bakalaura grādu, tāpēc vadība plāno, ka vēl ieguldāms liels un ilgs darbs, lai vairākums pedagogu iegūtu arī maģistra izglītību. Pedagogu motivācijai darbojas konkurss “Labākais gada pedagogs”, kur vadība atzīst, ka ar vienu vien pedagogu šim titulam gadā jau ir par maz, jo ļoti daudzi strādā ar degsmi un aizrautību, kas rada grūtības, lai noteiktu vienu labāko. Iestādē darbojas viena skolotāja, kura par labāko esot atzīta jau vairākus gadus. Pedagogi profesionālās pilnveides nolūkos apmeklē dažādus seminārus, kursus, apmeklē viens otra atklātās nodarbības, dodas pieredzes apmaiņas braucienos vismaz 2 reizes mācību gada laikā. Iestādes vadītāja Dace Skuja atzīst, ka līdz šim nav izdevusies veiksmīgi iedibināt starptautisko sadarbību, bet vairāki darbinieki vienmēr esot tam atvērti.

Rīgas 1.speciālā internātpamatskola - attīstības centrs ir mācību iestāde bērniem ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Skola ir dibināta 1923. gadā un ir pirmā šāda veida skola Latvijā.

Skolas vīzija ir sakārtotā vidē uzlabota dzīves kvalitāte, tās prioritāte ir labvēlīgā vidē apmierināts bērns un iekšēji sakārtots skolotājs. Skolas uzdevums ir gatavot skolēnus dzīvei sabiedrībā un piemērota darba veikšanai atbilstoši skolēna veselības stāvoklim, garīgās un fiziskās attīstības līmenim, attīstīt skolēnos patstāvību, mācību motivāciju, saskarsmes prasmes, uzlabot vidi, kas nodrošina mācību, korekcijas, audzināšanas darba kvalitāti un iespēju robežās uzlabot skolotāja darba apstākļus, veicināt tālākizglītību un pašizglītību.

Skola bērniem nodrošina speciālo pamatizglītību un pēc 9. klases ir iespēja apgūt arodapmācību.

- Beidzot 9. klasi, skolēni saņem apliecību par pamatizglītību.

- Beidzot arodklasi, skolēni saņem 1. līmeņa kvalifikācijas apliecību.

C – līmeņa klasēs skolēni tiek mācīti pēc individuālām programmām, atbilstoši katra bērna individuālajām spējām un veselības stāvoklim.

Mācību dienu skolā veido mācību stundas, interešu izglītības pulciņu nodarbības un ārpusstundu nodarbības. Skolā ir izveidoti grāmatu iesiešanas, mājturības, dzīves mācības, šūšanas, kokapstrādes, vizuālās mākslas un informātikas kabineti. Skolā ir sporta zāle, vingrotava un trenažieru zāle. Skolā ir internāts. Skolēni regulāri apmeklē izstādes, muzejus, koncertus un citus izglītojošus pasākumus. Skolēniem ir iespēja apmeklēt peldbaseinu un jāšanas nodarbības. Arī skolotāji aktīvi izmanto profesionālās pilnveides pasākumus – kursus, seminārus, konferences, pieredzes apmaiņas braucienus utml. Skolā strādā augsti kvalificēti pedagogi. Kolektīvs strādā tā, lai katrs bērns justos vajadzīgs, varētu atklāt savas spējas un tās attīstīt, vienlaicīgi kompensējot garīgās un fiziskās attīstības traucējumus.

Rīgas 1. speciālā internātpamatskola ir iesaistījusies vairākos starptautiskos sadarbības projektos ar Somiju, Zviedriju, Igauniju, Norvēģiju, Īriju, Dāniju, Spāniju, Portugāli, Rumāniju, Poliju, Ungāriju, Austriju, Angliju, Turciju.

Ziemeļvalstu ģimnāzijā vizītes laikā viesi tika iepazīstināti ar skolu, tās vēsturi un tradīcijām. Prezentācijā tika sniegta informācija par pedagogu profesionālās pilnveides nozīmi un lomu skolas attīstības kontekstā, pedagogu profesionālās pilnveides veidiem un pieeju skolā, pilsētā un sadarbībā ar citām organizācijām, pedagogu mācību vajadzību noteikšanu, labās prakses piemēru izplatīšanu un Metodisko komisiju nozīmi skolas attīstības kontekstā.
Pēc prezentācijas viesiem bija iespēja vērot 3 mācību stundas un uzdot jautājumus skolotājiem un skolas administrācijai, lai labāk iepazītu un izprastu skolas ikdienu.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Madariņa” Pirmsskolā  darbojas 8 pirmskolas bērnu grupas vecumā no 3 līdz 7 gadiem, visas ir jaukta vecuma grupas, un strādā 19 pedagogi.

Pirmsskolas moto ir: Bērns sevi veido pats! 

Mācību procesā pirmsskola integrē dažādas pedagoģiskās pieejas Montesori, Valdorfpedagoģija,  Brīvdabas pedagoģiju. Tas nozīmē, ka bērna vajadzībām tiek radīta vide, kas pielāgota viņa augumam un iespējām aprūpēt sevi un paveikt darbiņus patstāvīgi, savukārt pieaugušais šeit ir bērna palīgs, tomēr vienlaikus pastāv skaidri noteikumi.

Mācību process veidots, vienlaicīgi attīstot gribu, jūtas un domāšanu un ļaujot uzplaukt bērna individualitātei. No 5 gadu vecuma bērni apgūst flautas spēli un kokli. Nodarbībās skolotāja mudina bērnus darboties patstāvīgi, aicina atpazīt un raksturot, grupēt, patstāvīgi pētīt, pārbaudīt praksē un novērtēt personīgo pieredzi. Bērni apgūst jaunas iemaņas un zināšanas caur sajūtām un aktīvu darbību.

Vadītāja uzsvēra, ka bērniem ļoti svarīgi ir atrasties dabā pēc iespējas vairāk jebkuros laika apstākļos. Arī projekta dalībniekiem bija iespēja vērot āra nodarbību, kurā bērni gāja rotaļās, dziedāja, kurināja ugunskuru un cepa kartupeļus.

No šā gada septembra izglītības iestādē ir atvērts konsultatīvais centrs – skolotājiem, vecākiem un bērniem. Skolotājiem ir iespēja iegūt un dalīties pozitīvos prakses piemēros, vērot nodarbības, diskutēt, strādāt darba grupās.

Rīgas 53. vidusskola Skolā ir 438 skolēni un 60 pedagogi. Skola īsteno 3 vispārējās izglītības programmas, tai skaitā arī speciālās pamatizglītības izglītojamiem ar valodas traucējumiem un vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmas.

Dalībniekiem bija iespēja vērot mācību stundas, kā arī iztaujāt skolu  pedagogus un administrāciju par  skolotāju profesionālo darbību un izaugsmi.

Pedagogu kompetenču pilnveide tiek īstenota, ievērojot četru fāžu sistēmu – MK noteikumi, skolas attīstības plāns, skolas prioritātes un mainīgos faktorus.

Skolā darbojas Metodiskā padome, kurā ir 11 metodiskās komisijas. Pedagogi piedalās dažādos projektos, semināros, kursos, sadarbojoties ar skolas atbalsta komandu, savstarpējā mācību stundu un nodarbību vērošanā.

Skola piedalās RIIMC projektos: “Jēgpilna lasītprasmes attīstīšana dažādu mācību priekšmetu stundās”, kurā pedagogi pilnveido profesionālo kompetenci un veicina jēgpilnu lasītprasmes izkopšanu un “Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”, kurā pedagogi gada garumā piedalījās dažādās nodarbībās zināšanu un prasmju pilnveidošanā darbā ar skolēniem ar valodas traucējumiem un citām speciālām vajadzībām.

Skola pievērš lielu uzmanību tam, lai skolēni apgūtu ne tikai mācību saturu, bet arī gūtu iespēju pilnveidot savas personības dažādos aspektus, jo skolā mācās arī skolēni ar speciālām (valodas traucējumi) vajadzībām.

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija  ir viena no labākajām un populārākajām Rīgas skolām. Skolā ir 1454 skolēni un 120 pedagogi.

Ģimnāzijas direktore veicina un atbalsta nepārtrauktu ģimnāzijas pedagogu profesionālo izaugsmi, rosina papildināt zināšanas un pilnveidot prasmes, aktīvi iesaistīties projektos, konkursos, vadīt seminārus un dalīties pieredzē. Viņas vadībā metodisko komisiju vadītāji nodrošina teorētisku, metodisku un praktisku atbalstu mācību, pētnieciskajam un izziņas darbam, inovāciju ieviešanu, apgūst novitātes mācību procesā

Pedagogi pilnveido savu pedagoģisko meistarību un prasmes, apmeklējot dažādus tālākizglītības kursus, kas saistīti ar lasītprasmes izkopšanu visu vecumu posmu skolēniem dažādos mācību priekšmetos, mācību satura integrāciju un jēgpilnu metožu izmantošanu, kā arī pedagogu digitālās kompetences stiprināšanu un medijpratības attīstīšanu. Gatavojoties jaunā standarta ieviešanai ģimnāzijas pedagoģiskais kolektīvs turpina strādāt pie metodiskās tēmas „Mājas darbu uzdošanas stratēģijas, uzdevumu atlases lietderība un organizēšana atgriezeniskās saites īstenošanai”, lai nodrošinātu kvalitatīvu mājas darbu izpildi atgriezeniskās saites iegūšanai, iepazīstinātu pedagogus ar dažādām stratēģijām, metodēm un metodiskajiem paņēmieniem skolēnu sagatavošanā apzinātai un patstāvīgai mājas darbu veikšanai. Šogad skolā tika organizēta vienota metodiskā diena. Visi pedagogi vēroja stundas, dalījās pieredzē, izvērtēja un analizēja to norisi un atgriezeniskās saites nodrošinājumu, izmantojot mājas darbu kā vienu no tās formām. Rezultātā tika apkopotas stratēģijas, kuras var izmantot mājas darbu uzdošanā, lai iegūtu atgriezenisko saiti.

Skolā izveidota metodiskā darba sistēma, kas palīdz atrast pieeju katram skolēnam un sekmē skolēnu talantu attīstību. Bija iespēja tikties ar metodisko komisiju vadītājiem, iztaujāt par mācību procesa organizāciju skolā. Skola ļoti lepojas ar skolas muzeja izveidi, kur regulāri tiek vadītas novadpētniecības stundas, kurās bērnus māca mīlēt savu pilsētu.

No Rigas projekta dalībnieki pārcēlās uz Ventspili, jo Latviju projektā pārstāv divi partneri: RIIMC un Ventspils Izglītības pārvalde. Projekta ietvaros Ventspilī tika apmeklētas Ventspils 1. pamatskola, Ventspils 2. vidusskola, Ventspils Pārventas pamatskola, Ventspils 3. vidusskola, Ventspils 6. vidusskola, Ventspils Valsts 1. ģimnāzija, Ventspils digitālais centrs ar interešu izglītības programmām skolēniem.

Ventspils 1. pamatskolā skolas direktore prezentēja savas skolas darbības struktūru, skolas vīziju, misiju un vērtības kā arī, kā tiek noteiktas vajadzības pedagogu tālākizglītībai un kā tiek organizēta profesionālā pilnveide. Šajā skolā bija iespēja apmeklēt matemātikas stundu 5. klasē par tēmu “Testi” un veikt stundas vērošanu. Stundu vērotājiem tika izdalītas speciāli stundu vērošanai un izvērtēšanai šajā skolā sagatavotas darba lapas ar kritērijiem. Pirms stundas katrs vērotājs saņēma stundas plānu.

Arī Ventspils 2. vidusskolā, kas ir mazākumtautību skola, bija iespēja iepazīties ar skolas piedāvātajām mācību programmām un piedalīties un vērot ķīmijas stundu 8. klasē par tēmu “Laboratorijas darbs ķīmijā : naftas noplūdes ūdens apstrāde. Tika iedots stundas plāns, laboratorijas darba apraksts un darba gaita, kā arī stundu vērošanas un izvērtēšanas darba lapa. Pēc stundas, piedaloties Ventspils skolu konsultantu dienesta pārstāvei tika apspriesta stundas gaita, skolotāju un skolēnu darbība stundā kā arī tika konstatēts vai bija sasniegti stundā noteiktie mērķi jeb skolēnam sasniedzamais rezultāts. Tā kā abām skolām jau ir liela pieredze pedagogu savstarpējā stundu vērošanā un analīzē, savstarpējā skolotāju sadarbības organizēšanā, piesaistot skolu konsultantus no Ventspils pedagogu atbalsta servisa, tad iegūtā pieredze ir izmantojama arī Rīgas pilsētas skolās stundu vērošanā, analīzē un skolas  pedagogu sadarbības veidošanā.

Ventspils digitālajā centrā varēja apskatīt un iepazīt kādas ārpusskolas programmas, kas saistītas ar IT tiek piedāvātas skolēniem, kā tiek veikta pedagogu profesionālā pilnveide IT jomā.

Ventspils Pārventas pamatskola dalījās pieredzē par skolotāju profesionālās pilnveides modeli, kurā viens no galvenajiem elementiem ir stundu vērošana, kas palīdz noteikt skolotāju profesionālās pilnveides vajadzības un attīstības virzienus. Vizītes laikā bija iespēja vērot integrēto stundu pasaules vēsturē un ģeogrāfijā, kuru vadīja divas skolotājas. Kā sarunā pēc stundas atzina abas skolotājas, plānošanas process ir noritējis desmit reizes ilgāk nekā pati stunda, tomēr rezultāts ieguldītajam darbam bija – skolēnu motivācija bija acīmredzama.

Ventspils 3. vidusskola vizītes laikā vairāk pievērsa uzmanību skolas metodiskajam darbam un mācību grupām. Šajā skolā ir izveidotas divas mācību grupas: valodu un dabaszinātņu jomā. Pagājušā mācību gada tēma grupām bija “Darbs ar informāciju”, kas vairāk norisinājās aktualizācijas fāzē, tad šogad jau iegūtās kompetences tiek ieviestas praksē darbā ar skolēniem.

Ventspils 6. vidusskolā, kura ir mazākumtautību skola, jau vairākus gadus labi darbojas skolotāju mācīšanās grupas, kurās apvienojušies skolotāji, kuri māca dažādus mācību priekšmetus konkrētai klasei. Katru ceturtdienas rītu pirms stundām šīs grupas pedagogi tiekas plānošanas sanāksmē, kurā kopīgi plāno  stundas konkrētas tēmas ietvaros. Skolotāji dodas viens pie otra un vēro stundas, izsaka savus vērtējumus un kopīgi meklē iespēju, kā strādāt radošāk. Bija iespēja vērot tautisko deju stundu sākumskolas vecumā un ķīmijas stundu pamatskolas klasē, kura līdz šim izcēlusies ar to, ka skolēni nav gribējuši sadarboties, strādāt pāros un grupās. Pēc vairāku gadu kopīga darba pedagogiem izdevies panākt, ka šīs klases skolēni sākuši sadarboties, jau daudz labprātāk strādā pāros un drīz varēs darboties arī grupās.

Ventspils Valsts 1. ģimnāzija piedāvāja piedalīties matemātikas un latviešu valodas stundās, kā arī iepazīstināja ar sistēmu, kāda izveidota, lai ģimnāzijā sekmīgi strādātu savstarpējā stundu vērošana. Tā ģimnāzijā izveidota un labi darbojas jau otro gadu.


Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, elektroniskā pasta adrese: iksd@riga.lv.

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit