Sākums / Jaunumi / Partnervalstu pieredze Erasmus+ stratēģiskās partnerības programmas īstenotajā projektā "Skola, kas mācās"

Partnervalstu pieredze Erasmus+ stratēģiskās partnerības programmas īstenotajā projektā "Skola, kas mācās"

piektdiena, 2017. gada 9. jūnijs

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs sadarbībā ar Ventspils pašvaldības Izglītības pārvaldi, Līdsas pilsētas pašvaldību (Anglija), Fondu EDU-RES (Polija), Tartu Universitāti (Igaunija), Utenas Izglītības centru (Lietuva) no 01.09.2016. līdz 30.11.2018. īsteno projektu "Skola, kas mācās", kura galvenais mērķis  ir izveidot jaunu pieeju pedagogu profesionālajai pilnveidei - pieredzē balstītu pedagogu profesionālo izaugsmi.

 

Viena no projekta aktivitātēm ir mācību vizītēs izpētīt partnervalstu pieredzi pedagogu  profesionālās pilnveides organizēšanā. Maija sākumā partnervalstu projekta dalībnieki devās 5 dienu  mācību vizītē  uz Utenu (Lietuvā), lai iepazītu pedagogu profesionālo pilnveidi pilsētas izglītības iestādēs. Utena pēc iedzīvotāju skaita ir mazāka kā Rīga, tajā ir 42000 iedzīvotāju, un izglītības iestāžu skaits Utenas rajonā ir 28. Utenā ir vairāki skolu tipi: viena sākumskola, pamatskolas, proģimnāzijas no 5.- 8. klasei, ģimnāzijas no 9.-12. klasei, Utenas speciālā skola - daudzfunkcionālais centrs, neformālās izglītības centri, kuros var mācīties mūziku, sportu un mākslu. Lietuvā bērniem līdz 16 gadiem obligāti ir jāapmeklē skola. 11. un 12. klasē skolēni var izvēlēties mācību priekšmetus, kurus var mācīties atbilstoši savām spējām un interesēm.  

Ar tālākizglītības jautājumiem Lietuvā strādā Izglītības un zinātnes ministrija, universitātes, NVO un reģionālie izglītības centri, kas atbalsta skolas atbilstoši valsts un vietējā līmenī definētajām vajadzībām, kā arī nodrošina skolām resursus un veicina skolotāju tālākizglītību. Visām organizācijām, kuras piedāvā pedagogiem tālākizglītoties, jābūt akreditētām iestādēm. Lietuvā pastāv četri skolotāju profesionālie līmeņi – skolotājs, vecākais skolotājs, skolotājs-metodiķis un skolotājs-eksperts. Visu izglītības pakāpju iestādēs strādājošiem skolotājiem ir tiesības apmeklēt pedagogu pilnveides kursus ne mazāk kā piecas dienas gadā. Izglītības likumā ir noteikts, ka skolotājiem noteikti ir jāuzlabo sava profesionālā kvalifikācija, taču nav norādīts, kā tieši šis process organizējams.Katrs pedagogs izvēlas mācīties pēc savām individuālajām vajadzībām, balstoties uz skolēnu testu, eksāmenu un sekmju rezultātiem. Skolās darbojas metodiskās priekšmetu grupas, kurās pedagogi dalās pieredzē, kā strādāt radošāk un gūt labākus rezultātus. Reizi piecos gados katram pedagogam jāpapildina zināšanas par skolēnu ekskursiju organizēšanu un pirmās palīdzības sniegšanu, savukārt katru gadu jāatjauno zināšanas par pilsoniskajām prasmēm. Pedagogu profesionālajā izaugsmē ļoti liels uzsvars tiek likts uz kolēģu savstarpēju stundu vērošanu. Utenas pašvaldība par prioritāti šajā mācību gadā ir noteikusi novērtēt katra skolēnu individuālo progresu katrā mācību priekšmetā un strappriekšmetu saiknes nodrošināšana mācību procesā.Utenas pedagogi atzīst, ka populārākās tēmas tālākizglītībā  ir psiholoģijas jautājumi, kā atrast jaunas metodes un strādāt radoši, kā ieviest inovācijas. Svarīgi ir motivēt skolēnus mācīties un apgūt labas komunikācijas prasmes.

Lietuvas un Latvijas izglītības sistēmas ir līdzīgas, un arī problēmas ir līdzīgas, tas ir, skolēnu skaita būtiska samazināšanās un nepieciešamība optimizēt skolu tīklu, kā arī pedagoģiskā personāla novecošanās un grūtības piesaistīt darbam skolā jaunus cilvēkus. Utenas Izglītības centrs bija sagatavojis lielisku iespēju ielūkoties 8 dažādu pilsētas izglītības iestāžu mācību procesā, vērot mācību stundas, kā arī iztaujāt  pedagogus un administrāciju. Skolas piedāvā atšķirīgus izglītības modeļus. Ļoti progresīva šķiet Utenas Dauniškas ģimnāzijas “Labās skolas” koncepcija.

Mums bija iespēja vērot interesantas mācību stundas, kurās tika izmantota starppriekšmetu saikne, kā, piemēram, tēmā “Maize” kopā darbojās vēstures, mūzikas un kristīgās mācības skolotājs.

Papildus vizītēm izglītības iestādēs projekta dalībniekiem tika dota iespēja iepazīties ar Vitauta Vaļuša keramikas muzeju, Lietuvas etnokosmoloģijas muzeju, Brīvības cīņu muzeju, Šlīninkas ūdensdzirnavām un amatniecības māju, kur klausījāmies asprātīgos dzirnavnieka stāstus par dzirnavu dzīvi, savukārt dzirnavniece stāstīja, kā mūsu sentēvi lietuvieši dzīvoja pirms vairāk nekā 100 gadiem.

 

Informāciju sagatavoja: I.Razumovska (RIIMC)

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk