Sākums / Visi skolotāji

Visi skolotāji

Kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas prasmju attīstīšana skolēniem (3. grupa)

Visi skolotāji 5. - 9. klašu skolotāji

Kursu programma piedāvā  skolotājiem pilnveidot  kritiskās domāšanas pieejas un problēmrisināšanas prasmju attīstīšanu un to izmantošanas iespējas mācību procesā. Kursos būs iespēja pedagogiem izprast, kādas īpatnības jāņem vērā, gatavojot kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas  uzdevumus, un kā tos pielietot  mācību darba dažādošanai.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 04.04.2019 līdz 09.05.2019

  12h

  25 (22 brīvas)

Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā

Visi skolotāji

Kursu programma papildinās pedagogu profesionālās kompetences par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.
Nodarbību tematika:
1. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma, normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jomā.
2. Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā.
3. Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.
4. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.
5. Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes; vardarbība bērna ģimenē (vardarbība vecāku starpā/ pret partneri, vardarbības veidi un pazīmes).
6. Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu.
7. Atbalsts nepilngadīgajam kriminālprocesā, civilprocesā, administratīvajā procesā un administratīvo pārkāpumu procesā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 10.04.2019 līdz 24.04.2019

  8h

  25 (0 brīvas)

Mobinga novēršana skolas vidē

Visi skolotāji

Seminārā iekļautas tēmas:
• Kas ir vienaudžu savstarpējā vardarbība jeb mobings? Kāpēc tas rodas?
• Izplatītākie mīti un patiesības par mobingu.
• Skolas loma un darbs ar bērnu. Situāciju analīze.
• Preventīvās metodes un sadarbība mobinga mazināšanai.
Par šiem un citiem jautājumiem Jūs varēsiet uzzināt semināra laikā, kā arī apgūt praktiskas iemaņas darbā ar bērniem mobinga situāciju risināšanā. Semināra noslēgumā katrs dalībnieks saņems rokasgrāmatu “Praktiskas aktivitātes mobinga mazināšanai skolā”.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  15.04.2019 14:00 - 18:00

  6h

  25 (11 brīvas)

Skolēnu sadarbības prasmju attīstīšana pamatskolā

Visi skolotāji 5. - 9. klašu skolotāji

Programmas mērķis pilnveidot skolotāju izpratni par skolēnu sadarbības prasmju attīstīšanu pamatskolā un modelēt to apguvi. Nodarbību laikā skolotāji, diskutējot un strādājot grupu darbos, apgūs daudzveidīgus paņēmienus sadarbības kā caurviju prasmes veicināšanai mācību nodarbībās.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 15.04.2019 līdz 16.04.2019

  8h

  25 (24 brīvas)

Skolēna pašvadīta mācīšanās praksē. Izbraukuma seminārs uz Valmieras Valsts ģimnāziju

Visi skolotāji 7.-12.klašu pedagogi, skolu direktori un vietnieki

Valmieras Valsts ģimnāzija ir pilotskola projektā "Skola2030" un viena no tām izglītības iestādēm, kas mērķtiecīgi pēta un ievieš skolēna pašvadītu mācību procesu. Izbraukuma seminārā būs iespēja izzināt skolas pieredzi skolēna pašvadīta mācību procesa īstenošanā un apmeklēt atklātās stundas.

Uzzināt vairāk

  izbraukuma seminārs

  25.04.2019 07:30 - 20:00

  8h

  30 (14 brīvas)

Digitālās prasmes un/ vai digitālā caurvija mācību procesā 21. gadsimta prasmju attīstīšanai (2. grupa)

Visi skolotāji,  Tehnoloģiju joma (tehnoloģijas, datorika, dizains un tehnoloģijas, inženierzinības),  Matemātikas joma (matemātika) 5. - 9. klašu skolotāji

Programma tiek piedāvāta pedagogiem ar labām datorprasmēm un valsts valodas zināšanām. Programmas ietvaros pedagogi iepazīsies ar novitātēm un atziņām par 21.gadsimta prasmju attīstības veicināšanu, to sasaisti ar jauno uz kompetencēm orientēto mācību saturu, kā arī tehnoloģiju izmantošanas lomu skolēnu lietpratības pilnveidē. Pedagogi veiks dažādus praktiskus uzdevumus, lai izmēģinātu jaunās tehnoloģijas darbībā, tādējādi iejūtoties skolēnu lomā. Programmas ietvaros nostiprinās zināšanas par Microsoft Office lietojumprogrammām (MS Word, MS Excel), iepazīsies ar Google rīku (veidlapas), kā arī apgūs lietotnes ClassDojo, Quizizz, Sli.do, Note.ly. Kursu ietvaros būs nepieciešams viedierīce (viedtālrunis vai planšete), kuru var sasaistīt ar datoru wifi tīklā. Lūdzam ņemt vērā, ka pirms kursu norises dažu dienu laikā pēc katra dalībnieka pieteikuma saņemšanas tiks nosūtīta saite uz aptaujas anketu, kura jāaizpilda pēc iespējas ātrāk, lai lektorei ir zināms, ko jaunu no visa piedāvātā programmas satura apgūt.​

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 09.04.2019 līdz 16.04.2019

  8h

  19 (0 brīvas)

Kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas prasmju attīstīšana skolēniem (2. grupa)

Visi skolotāji 5. - 9. klašu skolotāji

Kursu programma piedāvā  skolotājiem pilnveidot  kritiskās domāšanas pieejas un problēmrisināšanas prasmju attīstīšanu un to izmantošanas iespējas mācību procesā. Kursos būs iespēja pedagogiem izprast, kādas īpatnības jāņem vērā, pašiem gatavojot savus kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas  uzdevumus, un kā tos pielietot  mācību darba dažādošanai.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 07.03.2019 līdz 28.03.2019

  12h

  25 (12 brīvas)

Pedagogu sadarbības organizēšana izglītības iestādē kā organizācijā, kurā mācās

Visi skolotāji,  Izglītības iestāžu vadība Metodisko komisiju vadītāji, direktoru vietnieki, pamatskolas pedagogi (2-3 skolotāju komanda no skolas)

Profesionālās  pilnveides programmas saturs sekmē pedagogu izpratni par pārmaiņu ieviešanas nepieciešamību, mācību procesa organizēšanu, pilnveido pedagogu prasmes un izpratni par sadarbību. Nodarbību laikā gan teorētiski, gan praktiski skolotāji, diskutējot un strādājot grupu darbos, apgūs daudzveidīgus paņēmienus sadarbības prasmes veicināšanai plānojot mācību stundās.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 13.03.2019 līdz 03.04.2019

  12h

  30 (0 brīvas)

Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā(Izmaiņas kursu norises datumos!)

Visi skolotāji

Kursu programma papildinās pedagogu profesionālās kompetences par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.
Nodarbību tematika:
1. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma, normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jomā.
2. Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā.
3. Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.
4. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.
5. Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes; vardarbība bērna ģimenē (vardarbība vecāku starpā/ pret partneri, vardarbības veidi un pazīmes).
6. Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu.
7. Atbalsts nepilngadīgajam kriminālprocesā, civilprocesā, administratīvajā procesā un administratīvo pārkāpumu procesā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 27.03.2019 līdz 03.04.2019

  8h

  24 (0 brīvas)

Microsoft Office rīku lietošana (pedagogiem ar nelielām priekšzināšanām) (2. grupa)

Visi skolotāji 1. - 12. klašu skolotāji

Šīs programmas mērķis ir iepazīstināt pedagogus ar MS Office rīkiem un sniegt zināšanas par to pielietošanu izglītības procesa kvalitātes uzlabošanai. Programmas ietvaros uzsvars tiks likts uz darbu ar teksta apstrādes programmu, prezentāciju veidošanas rīku un izklājlapām, papildinot šīs tēmas ar tik svarīgam iemaņām, kā  informācijas meklēšana internetā un e-pasta lietošana. Pēc  pieteikuma saņemšanas dalībnieki tiks aicināti uz iepriekšējo zināšanu novērtēšanu, kuras rezultātā tiks veidota vismaz viena grupa ar 15 dalībniekiem līdzīgā līmenī.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 20.03.2019 līdz 27.03.2019

  12h

  3 (0 brīvas)

Mācību sasniegumu vērtēšana skolēniem ar speciālām vajadzībām (2. grupa)

Visi skolotāji Vispārizglītojošo skolu skolotāji

Dalībnieki uzzinās par mācību priekšmeta standarta prasmju līmeņošanu un kritēriju izstrādi, atbilstoši skolēniem ar speciālām vajadzībām. Pilnveidos ieskatu par formatīvās vērtēšanas metodēm un to ietekmi uz mācību procesu ikdienā, kā arī atbalsta pasākumu izmantošanu vērtēšanai. Dalībnieki grupās veidos atsevišķu standarta prasmju līmeņošanu dažādos mācību priekšmetos un izstrādās kritērijus atsevišķu prasmju izvērtēšanai pašvērtējumā, piem., prezentācijas sagatavošanai.

Uzzināt vairāk

  Seminārs

  27.03.2019 15:00 - 18:00

  4h

  25 (16 brīvas)

Efektīva mācību stunda 5. - 9. klasē (2. grupa)

Visi skolotāji 5.-9. klašu skolotāji

Programmas mērķis ir  sagatavot pedagogus 5.-9. klasēs pārmaiņām izglītības procesā, pilnveidojot kompetences par efektīvas mācību stundas būtību, tās vadīšanu un skolēna mācīšanās prasmju attīstīšanu. Kursu dalībnieki  izvirzīs sasniedzamo rezultātu mācību stundā, iesaistīs skolēnus plānošanas procesā. Pedagogi izpratīs dziļās mācīšanās vadīšanu, zinās, kā skolēnus motivēt darbam un kā attīstīt skolēnu mācīšanās stratēģijas. Kursu dalībnieki veidos jēgpilnus uzdevumus, praktiski lietos mācību stundā un analizēs tos, sniegs atgriezenisko saiti.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 28.03.2019 līdz 25.04.2019

  12h

  28 (7 brīvas)

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, elektroniskā pasta adrese: iksd@riga.lv.

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit