Sākums / Visi skolotāji

Visi skolotāji

Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā

Visi skolotāji

Kursa programma papildinās pedagogu profesionālās kompetences par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.
Nodarbību tematika:
1. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma, normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jomā.
2. Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā.
3. Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.
4. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.
5. Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes; vardarbība bērna ģimenē (vardarbība vecāku starpā/ pret partneri, vardarbības veidi un pazīmes).
6. Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu.
7. Atbalsts nepilngadīgajam kriminālprocesā, civilprocesā, administratīvajā procesā un administratīvo pārkāpumu procesā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 05.11.2019 līdz 19.11.2019

  8h

  25 (0 brīvas)

Pedagogu izpratnes par sabiedrības integrācijas procesu un tā būtību veicināšana

Visi skolotāji

Programmas iertvaros pedagogi gūs teorētisku izpratni par  integrācijas procesu, starpkultūru izglītības lomu skolā, apgūs prasmi teorētiski un praktiski izvēlēties metodes saistībā ar konkrētā skolēna īpatnībām, veicinot integrācijas procesu konkrētajā mācību iestādē, iepazīsies ar pieredzes piemēriem un darba specifiku, strādājot ar skolēniem, kuriem ir atšķirīga izglītības pieredze, kultūra un nav valodas zināšanu.
 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 05.11.2019 līdz 05.12.2019

  12h

  25 (23 brīvas)

Drāmas metode efektīvam mācīšanās procesam dažādās klašu grupās un mācību priekšmetos

Visi skolotāji

Programma dos ieskatu, kas ir ”drāma”, kas ir “drāmas metode”, kā to pielietot, veidojot efektīvāku mācīšanās procesu un ikdienā plānojot mācību saturu mācību jomu ietvaros. Dalībnieki gūs praktisku pieredzi publiskās runas veidošanā, satura argumentēšanā un pašizpausmē.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 06.11.2019 līdz 20.11.2019

  8h

  25 (21 brīvas)

Skolēnu sadarbības prasmju attīstīšana pamatskolā

Visi skolotāji 5.-9. klašu skolotāji

Programmas mērķis pilnveidot skolotāju izpratni par skolēnu sadarbības prasmju attīstīšanu pamatskolā un modelēt to apguvi. Nodarbību laikā skolotāji, diskutējot un strādājot grupu darbos, apgūs daudzveidīgus paņēmienus sadarbības kā caurviju prasmes veicināšanai mācību nodarbībās.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 19.11.2019 līdz 21.11.2019

  8h

  25 (22 brīvas)

Progresīvas metodes atmiņas spēju un resursu izmantošana 2.grupa

Visi skolotāji

Balstoties uz aktuālām neirozinātnes atziņām par smadzeņu un atmiņas darbību, seminārā apskatīs virkni metožu, kas padara mācīšanos (un mācīšanas) procesu mērķtiecīgāku un efektīvāku. Saturs ir atlasīts no “klasiskās” mācīšanās teorijas, attīstības un pārmaiņu vadības psiholoģijas, neirozinātnes un IKT pasaules. Dalībnieki apgūs tehnikas aktīvajai lasīšanai, piezīmju rakstīšanai un informācijas iegaumēšanai, iepazīs metodes mērķu izvirzīšanai un refleksijai, gūs ieteikumus “smadzeņu slinkuma” pārvarēšanai un mācīšanās motivācijas stiprināšanai, kā arī saņems idejas jauno tehnoloģiju izmantošanai mācīšanās procesā.

Uzzināt vairāk

  Seminārs

  31.10.2019 15:00 - 18:00

  4h

  25 (0 brīvas)

Skolēna līdzatbildības veicināšana

Visi skolotāji,  Audzināšanas joma

Programmas ietvaros skolotāji apzināsies savus iekšējos un ārējos resursus un savas personības lomu audzināšanas darbībā, lai būtu kā motivators skolēnu veiksmīgai līdzdalībai, līdzatbildībai un izaugsmei, kas veicinātu sadarbības prasmju attīstīšanu un skolēnu gatavību dzīvei. Dalīsies pieredzē un uzzinās par līdzdalības formālajiem un neformālajiem veidiem, labās prakses piemēriem un metodēm.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 30.10.2019 līdz 06.11.2019

  6h

  25 (0 brīvas)

Progresīvas metodes atmiņas spēju un resursu izmantošana 1.grupa

Visi skolotāji

Balstoties uz aktuālām neirozinātnes atziņām par smadzeņu un atmiņas darbību, seminārā apskatīs virkni metožu, kas padara mācīšanos (un mācīšanas) procesu mērķtiecīgāku un efektīvāku. Saturs ir atlasīts no “klasiskās” mācīšanās teorijas, attīstības un pārmaiņu vadības psiholoģijas, neirozinātnes un IKT pasaules. Dalībnieki apgūs tehnikas aktīvajai lasīšanai, piezīmju rakstīšanai un informācijas iegaumēšanai, iepazīs metodes mērķu izvirzīšanai un refleksijai, gūs ieteikumus “smadzeņu slinkuma” pārvarēšanai un mācīšanās motivācijas stiprināšanai, kā arī saņems idejas jauno tehnoloģiju izmantošanai mācīšanās procesā.

Uzzināt vairāk

  Seminārs

  28.10.2019 15:00 - 18:00

  4h

  25 (0 brīvas)

Pilsoniskās līdzdalības prasmju attīstība mācību procesā

Visi skolotāji,  Audzināšanas joma 5.-9. klašu skolotāji

Programmas mērķis ir sekmēt valstisko audzināšanu un veicināt skolēnu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību Latvijas valstiskuma stiprināšanā. Pedagogi izpratīs  kā tiešajā  mācību  procesā  un  daudzveidīgās  ikdienas norisēs  veicināt skolēnos  aizvien  apzinātāku  pilsonisku  rīcību,  kas  iziet  ārpus  personīgiem lēmumiem  un  rīcības  un  iesaistīties  sistēmiskā  darbībā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 16.10.2019 līdz 30.10.2019

  8h

  27 (0 brīvas)

Skolēna pašvadīta mācīšanās pamatskolā

Visi skolotāji 5. - 9. klašu skolotāji (2-3 skolotāju vienas skolas komanda)

Programmas ietvaros pedagogi iepazīsies ar mācīšanās iedziļinoties pazīmēm, to sasaisti ar jauno uz kompetencēm virzīto  mācību saturu, gūs izpratni par skolēna pašvadītu mācīšanos, aktualizējot daudzveidīgu un mūsdienīgu metodisko paņēmienu izmantošanu mācību procesā. Pedagogi analizēs video stundu fragmentus,  lai pilnveidotu savu pedagoģisko meistarību, kā arī plānos savās mācību stundās skolēnu pašvadītu mācīšanos.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 08.10.2019 līdz 29.10.2019

  8h

  25 (11 brīvas)

Kā skolēniem justies labi klasē

Visi skolotāji,  Izglītības iestāžu vadība Dalība kursos pārī: pedagogi, kuri strādā klasēs ar speciālās izglītības programmām + skolas vadība

Programmas dalībnieki papildinās zināšanas un prasmes par sadarbību gan skolā, gan ārpus tās. Labas attiecības klasē gan ar skolotājiem, gan ar citiem skolēniem ir pamats skolēna labsajūtai un rada prieku iet uz skolu. Dalībnieki gūs atbildes uz jautājumiem: kā veicināt sadarbību klasē, kā attīstīt sadarbības vērtības un kādus rīkus izmantot, lai veicinātu sadarbību. 3 nodarbību laikā dalībniekiem būs iespēja izvērtēt savu pieredzi un savstarpēji dalīties ar pieredzes stāstiem. Būs iespēja iepazīt dažādus sadarbības rīkus un metodes:  personības izaugsme, ieklausīšanās u.c.

Uzzināt vairāk

 

  no 30.09.2019 līdz 22.10.2019

  12h

  24 (0 brīvas)

Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana, kā arī tehnoloģiskās, t.sk. asistīvās un to sniegtās iespējas mācību procesā izglītojamajiem ar redzes traucējumiem (3. grupa)

Visi skolotāji vispārizglītojošo skolu skolotāji

Programma paredzēta zināšanu, prasmju un iemaņu, kas nepieciešamas kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai bērniem ar  redzes traucējumiem, apgūšanai un papildināšanai. Dalībnieki apgūs izglītošanas metodes un paņēmienus Braila raksta mācīšanā, lasīt un rakstīt prasmē, kā arī iepazīsies ar tehnoloģiju izmantošanu izglītojamos skolēnus ar redzes traucējumiem.

Tēmas:

1) Redzes traucējumu ietekme uz mācību procesu;

2) Mācību līdzekļu adaptēšana bērniem ar redzes traucējumiem;

3) Speciālās nodarbības bērniem ar redzes traucējumiem (orientēšanās, sociālo iemaņu veidošana);

4) Bērniem ar redzes traucējumiem mācību procesā izmantojamās speciālās tehnoloģijas;

5) Datortehnoloģiju vājredzīgo un neredzīgu bērnu izmantošana mācību procesā;

6) Vājredzīgiem un neredzīgiem izglītojamajiem izmantojamās asistīvās tehnoloģijas;

7) Problēmsituāciju analīze un risināšana.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 07.11.2019 līdz 08.11.2019

  16h

  16 (0 brīvas)

Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības (ZPD) kompetences attīstīšana vidusskolā (1. grupa)

Visi skolotāji,  Valodu joma (latviešu valoda, mazākumtautību valoda, svešvaloda),  Sociālā un pilsoniskā joma (sociālās zinības, vēsture, politika, ekonomika),  Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā joma (vizuālā māksla, mūzika, literatūra, drāma) vispārizglītojošo un profesionālo iestāžu humanitāro mācību priekšmetu pedagogi

Programma paredzēta vispārizglītojošo un profesionālo iestāžu pedagogiem, kuri iesaistīti skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanā, vērtēšanā un recenzēšanā. Programmas ietvaros pedagogi pilnveidos kompetences skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības vadīšanā, izpratīs zinātniski pētnieciskā darba lomu kompetenču pieejas īstenošanā vidusskolā.  Dalībnieki izvērtēt skolēnu zinātniski pētnieciskās darbību šī brīža mācību situācijā un tās attīstību ilgtermiņā Dalībnieki pārrunās jaunākās tendences pētniecībā un pētījumu veidus, plānos tos izmantot darbā ar skolēniem ZPD vadīšanā. Pedagogi pilnveidos zināšanas par ZPD struktūru un satura prasībām, pielietojamām jaunākajām pētīšanas, datu ieguves un apstrādes metodēm,  bagātinās metodisko pieredzi un apgūs jaunas metodes un paņēmienus skolēnu pašvadīta pētnieciskā darba organizēšanai, kritiskās domāšanas, pētniecības un pētījuma izstrādes prasmju attīstīšanai. Kursu dalībnieki pilnveidos kompetences par dažādiem ZPD prezentēšanas veidiem, izvērtēts  ZPD recenzēšanas prasības un vērtēšanas procesu. E-mācību vidē: http://macibas.e-skola.lv tiks ievietoti kursu materiāli, pedagogi veidos jautājumu, atbilžu  forumu, ievietos labās prakses piemērus un sniegs atgriezenisko saiti par katru nodarbību, kā arī izvērtēs kursu programmu kopumā. (Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkums, identifikācijas nr. IZM 2019/14).

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 12.08.2019 līdz 25.10.2019

  24h

  22 (0 brīvas)

Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības (ZPD) kompetences attīstīšana vidusskolā (2. grupa)

Visi skolotāji,  Valodu joma (latviešu valoda, mazākumtautību valoda, svešvaloda),  Sociālā un pilsoniskā joma (sociālās zinības, vēsture, politika, ekonomika),  Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā joma (vizuālā māksla, mūzika, literatūra, drāma) vispārizglītojošo un profesionālo iestāžu humanitāro mācību priekšmetu pedagogi

Programma paredzēta vispārizglītojošo un profesionālo iestāžu pedagogiem, kuri iesaistīti skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanā, vērtēšanā un recenzēšanā. Programmas ietvaros pedagogi pilnveidos kompetences skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības vadīšanā, izpratīs zinātniski pētnieciskā darba lomu kompetenču pieejas īstenošanā vidusskolā.  Dalībnieki izvērtēt skolēnu zinātniski pētnieciskās darbību šī brīža mācību situācijā un tās attīstību ilgtermiņā Dalībnieki pārrunās jaunākās tendences pētniecībā un pētījumu veidus, plānos tos izmantot darbā ar skolēniem ZPD vadīšanā. Pedagogi pilnveidos zināšanas par ZPD struktūru un satura prasībām, pielietojamām jaunākajām pētīšanas, datu ieguves un apstrādes metodēm,  bagātinās metodisko pieredzi un apgūs jaunas metodes un paņēmienus skolēnu pašvadīta pētnieciskā darba organizēšanai, kritiskās domāšanas, pētniecības un pētījuma izstrādes prasmju attīstīšanai. Kursu dalībnieki pilnveidos kompetences par dažādiem ZPD prezentēšanas veidiem, izvērtēts  ZPD recenzēšanas prasības un vērtēšanas procesu. E-mācību vidē: http://macibas.e-skola.lv tiks ievietoti kursu materiāli, pedagogi veidos jautājumu, atbilžu  forumu, ievietos labās prakses piemērus un sniegs atgriezenisko saiti par katru nodarbību, kā arī izvērtēs kursu programmu kopumā. (Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkums, identifikācijas nr. IZM 2019/14).

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 14.08.2019 līdz 21.10.2019

  24h

  23 (0 brīvas)

Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības (ZPD) kompetences attīstīšana vidusskolā (3. grupa)

Visi skolotāji,  Veselības un fiziskās aktivitātes joma (sports, veselība),  Tehnoloģiju joma (tehnoloģijas, datorika, dizains un tehnoloģijas, inženierzinības),  Matemātikas joma (matemātika),  Dabaszinātņu joma (dabaszinības, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija) vispārizglītojošo un profesionālo iestāžu eksakto mācību priekšmetu pedagogi

Programma paredzēta vispārizglītojošo un profesionālo iestāžu pedagogiem, kuri iesaistīti skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanā, vērtēšanā un recenzēšanā. Programmas ietvaros pedagogi pilnveidos kompetences skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības vadīšanā, izpratīs zinātniski pētnieciskā darba lomu kompetenču pieejas īstenošanā vidusskolā.  Dalībnieki izvērtēt skolēnu zinātniski pētnieciskās darbību šī brīža mācību situācijā un tās attīstību ilgtermiņā Dalībnieki pārrunās jaunākās tendences pētniecībā un pētījumu veidus, plānos tos izmantot darbā ar skolēniem ZPD vadīšanā. Pedagogi pilnveidos zināšanas par ZPD struktūru un satura prasībām, pielietojamām jaunākajām pētīšanas, datu ieguves un apstrādes metodēm,  bagātinās metodisko pieredzi un apgūs jaunas metodes un paņēmienus skolēnu pašvadīta pētnieciskā darba organizēšanai, kritiskās domāšanas, pētniecības un pētījuma izstrādes prasmju attīstīšanai. Kursu dalībnieki pilnveidos kompetences par dažādiem ZPD prezentēšanas veidiem, izvērtēts  ZPD recenzēšanas prasības un vērtēšanas procesu. E-mācību vidē: http://macibas.e-skola.lv tiks ievietoti kursu materiāli, pedagogi veidos jautājumu, atbilžu  forumu, ievietos labās prakses piemērus un sniegs atgriezenisko saiti par katru nodarbību, kā arī izvērtēs kursu programmu kopumā. (Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkums, identifikācijas nr. IZM 2019/14).

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 15.08.2019 līdz 23.10.2019

  24h

  22 (0 brīvas)

Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības (ZPD) kompetences attīstīšana vidusskolā (4. grupa)

Visi skolotāji,  Veselības un fiziskās aktivitātes joma (sports, veselība),  Tehnoloģiju joma (tehnoloģijas, datorika, dizains un tehnoloģijas, inženierzinības),  Matemātikas joma (matemātika),  Dabaszinātņu joma (dabaszinības, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija) vispārizglītojošo un profesionālo iestāžu eksakto mācību priekšmetu pedagogi

Programma paredzēta vispārizglītojošo un profesionālo iestāžu pedagogiem, kuri iesaistīti skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanā, vērtēšanā un recenzēšanā. Programmas ietvaros pedagogi pilnveidos kompetences skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības vadīšanā, izpratīs zinātniski pētnieciskā darba lomu kompetenču pieejas īstenošanā vidusskolā.  Dalībnieki izvērtēt skolēnu zinātniski pētnieciskās darbību šī brīža mācību situācijā un tās attīstību ilgtermiņā Dalībnieki pārrunās jaunākās tendences pētniecībā un pētījumu veidus, plānos tos izmantot darbā ar skolēniem ZPD vadīšanā. Pedagogi pilnveidos zināšanas par ZPD struktūru un satura prasībām, pielietojamām jaunākajām pētīšanas, datu ieguves un apstrādes metodēm,  bagātinās metodisko pieredzi un apgūs jaunas metodes un paņēmienus skolēnu pašvadīta pētnieciskā darba organizēšanai, kritiskās domāšanas, pētniecības un pētījuma izstrādes prasmju attīstīšanai. Kursu dalībnieki pilnveidos kompetences par dažādiem ZPD prezentēšanas veidiem, izvērtēts  ZPD recenzēšanas prasības un vērtēšanas procesu. E-mācību vidē: http://macibas.e-skola.lv tiks ievietoti kursu materiāli, pedagogi veidos jautājumu, atbilžu  forumu, ievietos labās prakses piemērus un sniegs atgriezenisko saiti par katru nodarbību, kā arī izvērtēs kursu programmu kopumā. (Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkums, identifikācijas nr. IZM 2019/14).

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 16.08.2019 līdz 24.10.2019

  24h

  22 (0 brīvas)

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, elektroniskā pasta adrese: iksd@riga.lv.

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit