Sākums / Visi skolotāji

Visi skolotāji

Mācību stundas plānošana atbilstoši sasniedzamajam rezultātam

Visi skolotāji 5.-12. klašu skolotāji

Programmā pedagogi iegūs zināšanas un prasmes formulēt precīzu un izmērāmu stundas sasniedzamo rezultātu un atbilstoši tam plānos skolēnu darbības stundā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta stundas ievada un refleksijas plānošanai

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 05.03.2019 līdz 19.03.2019

  12h

  25 (18 brīvas)

Digitālās prasmes un/ vai digitālā caurvija mācību procesā 21. gadsimta prasmju attīstīšanai (2. grupa)

Tehnoloģiju joma (tehnoloģijas, datorika, dizains un tehnoloģijas, inženierzinības),  Matemātikas joma (matemātika),  Visi skolotāji 5. - 9. klašu skolotāji

Programma tiek piedāvāta pedagogiem ar labām datorprasmēm un valsts valodas zināšanām. Programmas ietvaros pedagogi iepazīsies ar novitātēm un atziņām par 21.gadsimta prasmju attīstības veicināšanu, to sasaisti ar jauno uz kompetencēm orientēto mācību saturu, kā arī tehnoloģiju izmantošanas lomu skolēnu lietpratības pilnveidē. Pedagogi veiks dažādus praktiskus uzdevumus, lai izmēģinātu jaunās tehnoloģijas darbībā, tādējādi iejūtoties skolēnu lomā. Programmas ietvaros nostiprinās zināšanas par Microsoft Office lietojumprogrammām (MS Word, MS Excel), iepazīsies ar Google rīku (veidlapas), kā arī apgūs lietotnes ClassDojo, Quizizz, Sli.do, Note.ly. Kursu ietvaros būs nepieciešams viedierīce (viedtālrunis vai planšete), kuru var sasaistīt ar datoru wifi tīklā. Lūdzam ņemt vērā, ka pirms kursu norises dažu dienu laikā pēc katra dalībnieka pieteikuma saņemšanas tiks nosūtīta saite uz aptaujas anketu, kura jāaizpilda pēc iespējas ātrāk, lai lektorei ir zināms, ko jaunu no visa piedāvātā programmas satura apgūt.​

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 05.03.2019 līdz 12.03.2019

  8h

  19 (15 brīvas)

Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā

Visi skolotāji

Kursu programma papildinās pedagogu profesionālās kompetences par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.
Nodarbību tematika:
1. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma, normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jomā.
2. Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā.
3. Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.
4. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.
5. Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes; vardarbība bērna ģimenē (vardarbība vecāku starpā/ pret partneri, vardarbības veidi un pazīmes).
6. Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu.
7. Atbalsts nepilngadīgajam kriminālprocesā, civilprocesā, administratīvajā procesā un administratīvo pārkāpumu procesā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 06.03.2019 līdz 13.03.2019

  8h

  20 (0 brīvas)

Kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas prasmju attīstīšana skolēniem (2. grupa)

Visi skolotāji 5. - 9. klašu skolotāji

Kursu programma piedāvā  skolotājiem pilnveidot  kritiskās domāšanas pieejas un problēmrisināšanas prasmju attīstīšanu un to izmantošanas iespējas mācību procesā. Kursos būs iespēja pedagogiem izprast, kādas īpatnības jāņem vērā, pašiem gatavojot savus kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas  uzdevumus, un kā tos pielietot  mācību darba dažādošanai.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 07.03.2019 līdz 28.03.2019

  12h

  25 (18 brīvas)

Skolēna pašvadīta mācīšanās pamatskolā (3. grupa)

Visi skolotāji 5. - 9. klašu skolotāji (2-3 skolotāju vienas skolas komanda)

Programmas ietvaros pedagogi iepazīsies ar mācīšanās iedziļinoties pazīmēm, to sasaisti ar jauno uz kompetencēm virzīto  mācību saturu, gūs izpratni par skolēna pašvadītu mācīšanos, aktualizējot daudzveidīgu un mūsdienīgu metodisko paņēmienu izmantošanu mācību procesā. Pedagogi analizēs video stundu fragmentus,  lai pilnveidotu savu pedagoģisko meistarību, kā arī plānos savās mācību stundās skolēnu pašvadītu mācīšanos.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 11.03.2019 līdz 18.03.2019

  8h

  25 (17 brīvas)

Kā veicināt sadarbību ar vecākiem? (1. grupa)

Visi skolotāji,  Izglītības iestāžu vadība Klases audzinātāji, direktori un direktora vietnieki

Vecāku iesaistīšana bērnu izglītošanas procesā ir svarīga bērnu pilnvērtīgai attīstībai. Bieži vien vecāki skolas dzīve tiek iesaistīti tikai problēmsituāciju risināšanai, bet ir svarīgi veidot efektīvu komunikāciju un sadarbību jau pirms ir radušās problēmas.
Seminārā apskatīsim:
1. Kā justies droši komunikācijā ar vecākiem - vecāku lidzdalības skola juridiskie aspekti;
2. Efektīva un jēgpilna komunikācijas veidi starp skolu, pedagogiem un vecākiem;
3. Sadarbības ar vecākiem komunikācijas plāna izveide;
4. Radošā darnīca - problemātisku situāciju izspēle un analīze;
Semināra noslēgumā katrs pedagogs aizies ar izveidotu plānu, kā efektīvi iesaistīt vecākus savas skolas dzīvē!

Uzzināt vairāk

  Darbnīca

  12.03.2019 10:00 - 13:00

  4h

  25 (0 brīvas)

Pedagogu sadarbības organizēšana izglītības iestādē kā organizācijā, kurā mācās

Visi skolotāji Metodisko komisiju vadītāji, direktoru vietnieki, pamatskolas pedagogi (2-3 skolotāju komanda no skolas)

Profesionālās  pilnveides programmas saturs sekmē pedagogu izpratni par pārmaiņu ieviešanas nepieciešamību, mācību procesa organizēšanu, pilnveido pedagogu prasmes un izpratni par sadarbību. Nodarbību laikā gan teorētiski, gan praktiski skolotāji, diskutējot un strādājot grupu darbos, apgūs daudzveidīgus paņēmienus sadarbības prasmes veicināšanai plānojot mācību stundās.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 13.03.2019 līdz 03.04.2019

  12h

  25 (15 brīvas)

Kā veicināt sadarbību ar vecākiem? (2. grupa)

Visi skolotāji,  Izglītības iestāžu vadība Klases audzinātāji, direktori un direktora vietnieki

Vecāku iesaistīšana bērnu izglītošanas procesā ir svarīga bērnu pilnvērtīgai attīstībai. Bieži vien vecāki skolas dzīve tiek iesaistīti tikai problēmsituāciju risināšanai, bet ir svarīgi veidot efektīvu komunikāciju un sadarbību jau pirms ir radušās problēmas.
Seminārā apskatīsim:
1. Kā justies droši komunikācijā ar vecākiem - vecāku lidzdalības skola juridiskie aspekti;
2. Efektīva un jēgpilna komunikācijas veidi starp skolu, pedagogiem un vecākiem;
3. Sadarbības ar vecākiem komunikācijas plāna izveide;
4. Radošā darnīca - problemātisku situāciju izspēle un analīze;
Semināra noslēgumā katrs pedagogs aizies ar izveidotu plānu, kā efektīvi iesaistīt vecākus savas skolas dzīvē!

Uzzināt vairāk

  Darbnīca

  13.03.2019 10:00 - 13:00

  4h

  25 (12 brīvas)

Pedagogu sadarbība mācību procesa plānošanā, veicinot skolēna snieguma un iespēju individuālu attīstību un izaugsmi

Visi skolotāji 7.-9. klašu skolotāju komandas (3-4 skolotāji no skolas)

Skolu komandas veidos kompleksu izpratni par pedagogu sadarbībai nozīmīgiem aspektiem, praktiski plānos mācīšanās procesu, balstoties uz mācību procesa plānošanā būtiskiem rādītājiem, kā plānošana atbilst sasniedzamajiem rezultātiem, efektīvas mācību metodes izvēlei, uzdevumu atlasei un izstrādei atbilstoši mērķim. Metodiskās dienas noslēgumā tiks izveidots skolas komandas sadarbības plāns.

Uzzināt vairāk

  Metodiskā diena

  14.03.2019 10:00 - 15:00

  5h

  120 (112 brīvas)

Office365 un citu tiešsaistes rīku izmantošana mācību procesā

Tehnoloģiju joma (tehnoloģijas, datorika, dizains un tehnoloģijas, inženierzinības),  Visi skolotāji Pamatskolas skolotāji ar Rīgas Domes sistēmā esoša lietotāja kontu

Programma tiek piedāvāta pedagogiem ar labām datorprasmēm un valsts valodas zināšanām. Programmas ietvaros pedagogi iepazīsies ar novitātēm un atziņām par 21.gadsimta prasmju attīstības veicināšanu, to sasaisti ar jauno uz kompetencēm orientēto mācību saturu, kā arī tehnoloģiju izmantošanas lomu skolēnu lietpratības pilnveidē. Pedagogi veiks dažādus praktiskus uzdevumus, lai izmēģinātu jaunās tehnoloģijas darbībā, tādējādi iejūtoties skolēnu lomā. Programmas ietvaros nostiprinās zināšanas par Microsoft Office lietojumprogrammām (MS Word, MS Excel), iepazīsies ar Google rīku (veidlapas), kā arī apgūs lietotnes.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 14.03.2019 līdz 15.03.2019

  8h

  19 (17 brīvas)

Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā

Visi skolotāji

Kursu programma papildinās pedagogu profesionālās kompetences par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.
Nodarbību tematika:
1. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma, normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jomā.
2. Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā.
3. Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.
4. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.
5. Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes; vardarbība bērna ģimenē (vardarbība vecāku starpā/ pret partneri, vardarbības veidi un pazīmes).
6. Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu.
7. Atbalsts nepilngadīgajam kriminālprocesā, civilprocesā, administratīvajā procesā un administratīvo pārkāpumu procesā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 20.03.2019 līdz 27.03.2019

  8h

  25 (0 brīvas)

Mācību sasniegumu vērtēšana skolēniem ar speciālām vajadzībām (1. grupa)

Visi skolotāji Vispārizglītojošo skolu skolotāji

Dalībnieki uzzinās par mācību priekšmeta standarta prasmju līmeņošanu un kritēriju izstrādi, atbilstoši skolēniem ar speciālām vajadzībām. Pilnveidos ieskatu par formatīvās vērtēšanas metodēm un to ietekmi uz mācību procesu ikdienā, kā arī atbalsta pasākumu izmantošanu vērtēšanai. Dalībnieki grupās veidos atsevišķu standarta prasmju līmeņošanu dažādos mācību priekšmetos un izstrādās kritērijus atsevišķu prasmju izvērtēšanai pašvērtējumā, piem., prezentācijas sagatavošanai.

Uzzināt vairāk

  Seminārs

  20.03.2019 15:00 - 18:00

  4h

  25 (14 brīvas)

Microsoft Office rīku lietošana (pedagogiem ar nelielām priekšzināšanām) (2. grupa)

Visi skolotāji 1. - 12. klašu skolotāji

Šīs programmas mērķis ir iepazīstināt pedagogus ar MS Office rīkiem un sniegt zināšanas par to pielietošanu izglītības procesa kvalitātes uzlabošanai. Programmas ietvaros uzsvars tiks likts uz darbu ar teksta apstrādes programmu, prezentāciju veidošanas rīku un izklājlapām, papildinot šīs tēmas ar tik svarīgam iemaņām, kā  informācijas meklēšana internetā un e-pasta lietošana. Pēc  pieteikuma saņemšanas dalībnieki tiks aicināti uz iepriekšējo zināšanu novērtēšanu, kuras rezultātā tiks veidota vismaz viena grupa ar 15 dalībniekiem līdzīgā līmenī.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 20.03.2019 līdz 27.03.2019

  12h

  30 (26 brīvas)

Mācību sasniegumu vērtēšana skolēniem ar speciālām vajadzībām (2. grupa)

Visi skolotāji Vispārizglītojošo skolu skolotāji

Dalībnieki uzzinās par mācību priekšmeta standarta prasmju līmeņošanu un kritēriju izstrādi, atbilstoši skolēniem ar speciālām vajadzībām. Pilnveidos ieskatu par formatīvās vērtēšanas metodēm un to ietekmi uz mācību procesu ikdienā, kā arī atbalsta pasākumu izmantošanu vērtēšanai. Dalībnieki grupās veidos atsevišķu standarta prasmju līmeņošanu dažādos mācību priekšmetos un izstrādās kritērijus atsevišķu prasmju izvērtēšanai pašvērtējumā, piem., prezentācijas sagatavošanai.

Uzzināt vairāk

  Seminārs

  27.03.2019 15:00 - 18:00

  4h

  25 (25 brīvas)

Efektīva mācību stunda 5. - 9. klasē (2. grupa)

Visi skolotāji 5.-9. klašu skolotāji

Programmas mērķis ir  sagatavot pedagogus 5.-9. klasēs pārmaiņām izglītības procesā, pilnveidojot kompetences par efektīvas mācību stundas būtību, tās vadīšanu un skolēna mācīšanās prasmju attīstīšanu. Kursu dalībnieki  izvirzīs sasniedzamo rezultātu mācību stundā, iesaistīs skolēnus plānošanas procesā. Pedagogi izpratīs dziļās mācīšanās vadīšanu, zinās, kā skolēnus motivēt darbam un kā attīstīt skolēnu mācīšanās stratēģijas. Kursu dalībnieki veidos jēgpilnus uzdevumus, praktiski lietos mācību stundā un analizēs tos, sniegs atgriezenisko saiti.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 28.03.2019 līdz 25.04.2019

  12h

  28 (27 brīvas)

Sadarbība kā caurviju prasme pamatskolā - 1. grupa

Visi skolotāji 5. - 9. klašu skolotāji

Programmas mērķis pilnveidot pamatskolas skolotāju izpratni par sadarbību kā caurviju prasmi pamatskolā un modelēt to apguvi. Nodarbību laikā gan teorētiski gan praktiski skolotāji diskutējot un strādājot grupu darbos apgūs daudzveidīgus paņēmienus sadarbības kā caurviju prasmes veicināšanai mācību nodarbībās.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 07.02.2019 līdz 28.02.2019

  8h

  25 (14 brīvas)

Kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas prasmju attīstīšana skolēniem

Visi skolotāji 5. - 9. klašu skolotāji

Kursu programma piedāvā  skolotājiem pilnveidot  kritiskās domāšanas pieejas un problēmrisināšanas prasmju attīstīšanu un to izmantošanas iespējas mācību procesā. Kursos būs iespēja pedagogiem izprast, kādas īpatnības jāņem vērā, pašiem gatavojot savus kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas  uzdevumus, un kā tos pielietot  mācību darba dažādošanai.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 14.02.2019 līdz 28.02.2019

  12h

  25 (1 brīvas)

Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā

Visi skolotāji

Kursu programma papildinās pedagogu profesionālās kompetences par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.
Nodarbību tematika:
1. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma, normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jomā.
2. Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā.
3. Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.
4. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.
5. Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes; vardarbība bērna ģimenē (vardarbība vecāku starpā/ pret partneri, vardarbības veidi un pazīmes).
6. Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu.
7. Atbalsts nepilngadīgajam kriminālprocesā, civilprocesā, administratīvajā procesā un administratīvo pārkāpumu procesā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 20.02.2019 līdz 27.02.2019

  8h

  28 (0 brīvas)

Pilsoniskās līdzdalības prasmju attīstība mācību procesā (2. grupa)

Visi skolotāji 5. - 9. klašu skolotāji

Programmas mērķis ir sekmēt valstisko audzināšanu un veicināt skolēnu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību Latvijas valstiskuma stiprināšanā. Pedagogi izpratīs, kā tiešajā  mācību procesā un daudzveidīgās ikdienas norisēs veicināt skolēnos aizvien  apzinātāku pilsonisko rīcību, kas  iziet  ārpus  personīgiem lēmumiem un rīcības un iesaistīties sistēmiskā darbībā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 20.02.2019 līdz 27.02.2019

  8h

  25 (12 brīvas)

Supervīzija vispārizglītojošo skolu pedagogiem: atbalsts pārmaiņu laikā

Visi skolotāji skolu pedagogi

Supervīzija ir konsultatīvs atbalsts jautājumos, kas saistīti ar darbu un profesionālo darbību. Nodarbībās pedagogam būs iespēja paaugstināt savu profesionālo efektivitāti darbojoties un risinot dažādus jautājumus, kas aktualizējas ikdienas darbā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta stresa faktoriem un izdegšanas sindromam, kas novērojams kā sekas ilgstošai emocionālai distresa izjūtai, kas saistīta ar darba apstākļiem pārmaiņu laikā.

Uzzināt vairāk

  supervīzija

  no 24.01.2019 līdz 07.03.2019

  16h

  13 (0 brīvas)

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, elektroniskā pasta adrese: iksd@riga.lv.

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit