Sākums / Notikumi

Notikumi

ANGĻU VALODA (A1 LĪMENIS, BEZ PRIEKŠZINĀŠANĀM) - KURSI ATCELTI!

Rīgā kopā,  Ķengarags

Programmas mērķis: nodrošināt iespēju apgūt angļu valodu A1 līmenī pieaugušajiem Rīgas iedzīvotājiem, lai veicinātu angļu valodas vides paplašināšanos un iedzīvotāju sekmīgu iekļaušanos dzīvē jebkurā vietā, kur izmanto angļu valodu, veicinot kursantu angļu valodas prasmes līmeņa paaugstināšanu vismaz par vienu valodas prasmes līmeni.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 02.07.2019 līdz 27.08.2019

  50h

  5 (0 brīvas)

Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā

Visi skolotāji

Kursu programma papildinās pedagogu profesionālās kompetences par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem.
Nodarbību tematika:
1. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma, normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jomā.
2. Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā.
3. Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.
4. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.
5. Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes; vardarbība bērna ģimenē (vardarbība vecāku starpā/ pret partneri, vardarbības veidi un pazīmes).
6. Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu.
7. Atbalsts nepilngadīgajam kriminālprocesā, civilprocesā, administratīvajā procesā un administratīvo pārkāpumu procesā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  27.08.2019 09:00 - 16:00

  8h

  25 (0 brīvas)

Jaunrade un uzņēmējspējas - pasaules izaicinājums

Visi skolotāji 5. - 9. klašu skolotāji


Programmas laikā pedagogi padziļinās izpratni par jauno mācību saturu, caurviju prasmju jēdzienu un nozīmi, kā arī iepazīsies ar caurviju prasmes “Jaunrade un uzņēmējspēja” veidošanas un  attīstīšanas veidiem un iespējām skolēnos.
Programmas ietvaros pedagogi gūs ierosmi un idejas savam darbam, praktizēs un dalīsies savā pieredzē.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  27.08.2019 09:00 - 16:00

  8h

  25 (16 brīvas)

IKT izmantošanas iespējas mājturības un tehnoloģiju stundās

Tehnoloģiju joma (tehnoloģijas, datorika, dizains un tehnoloģijas, inženierzinības) mājturības un tehnoloģiju skolotāji

Pedagogi veidos izpratni par datortehnoloģijām kā atbalsta līdzekli pedagoga ikdienas darbā un mājturības un tehnoloģiju satura izklāstā, izmantojot dažādas vietnes un platformas. Pedagogi pilnveidos zināšanas un prasmes efektīvu metožu un metodisko paņēmienu izvēlē pedagoga un izglītojamo sadarbības organizēšanai elektroniskajā vidē, izmantojot dažādas sadarbības metodes, elektronisko tāfeli un viedtālruņus.
Programmas apguves rādītāji: izveidotai platforma mācību darbam;  izplānota mācību stunda, kurā izmantotas sadarbības formas elektroniskajā vidē ar skolēniem, elektroniskā tāfele vai viedtālruņi.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 26.08.2019 līdz 28.08.2019

  12h

  25 (21 brīvas)

Rotaļnodarbība pirmsskolā bērna prasmju un lietpratības attīstīšanai

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Kursa programma paredz aktualizēt pirmsskolas pedagogu zināšanas par pirmsskolas pedagoģiskā procesa plānošanu, pilnveidot pedagogu izpratni par bērnu rotaļnodarbības būtību un vērtēšanas formām. Lekciju, diskusiju, praktisko nodarbību laikā pirmsskolas pedagogi analizēs rotaļnodarbības, ievērojot ārējo normatīvo aktu noteiktās prasības, saskatīs iespēju attīstīt bērnos caurviju prasmes.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 22.08.2019 līdz 23.08.2019

  12h

  25 (0 brīvas)

Konflikti un to risināšanas stratēģijas

Audzināšanas joma visi pedagogi

Konflikti ir savstarpējo attiecību un dzīves organiska sastāvdaļa, un konfliktu noregulēšana mūsu sabiedrībā, it īpaši skolā, ir ikdienas darbs. Konflikti nav tikai destruktīvi, tie sniedz arī iespējas pārmaiņām. Svarīga ir konfliktu anatomija un iespējamie mijiedarbības veidošanas scenāriji. Tos risinot produktīvi, ir iespēja ieraudzīt jaunus resursus un sadarbības partnerus, kā arī skolēniem parādīt adekvātas izturēšanās modeļus problēmu risināšanā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  22.08.2019 10:00 - 13:00

  6h

  25 (0 brīvas)

Digitālās prasmes un/ vai digitālā caurvija mācību procesā 21. gadsimta prasmju attīstīšanai. 7. grupa

Visi skolotāji 5. - 9. klašu skolotāji

Programma tiek piedāvāta pedagogiem ar labām datorprasmēm un valsts valodas zināšanām. Programmas ietvaros pedagogi iepazīsies ar novitātēm un atziņām par 21.gadsimta prasmju attīstības veicināšanu, to sasaisti ar jauno uz kompetencēm orientēto mācību saturu, kā arī tehnoloģiju izmantošanas lomu skolēnu lietpratības pilnveidē. Pedagogi veiks dažādus praktiskus uzdevumus, lai izmēģinātu jaunās tehnoloģijas darbībā, tādējādi iejūtoties skolēnu lomā. Programmas ietvaros nostiprinās zināšanas par Microsoft Office lietojumprogrammām (MS Word, MS Excel), iepazīsies ar Google rīku (veidlapas), kā arī apgūs lietotnes ClassDojo, Quizizz, Sli.do, Note.ly. Kursu ietvaros būs nepieciešams viedierīce (viedtālrunis vai planšete), kuru var sasaistīt ar datoru wifi tīklā. Lūdzam ņemt vērā, ka pirms kursu norises dažu dienu laikā pēc katra dalībnieka pieteikuma saņemšanas tiks nosūtīta saite uz aptaujas anketu, kura jāaizpilda pēc iespējas ātrāk, lai lektorei ir zināms, ko jaunu no visa piedāvātā programmas satura apgūt.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 20.08.2019 līdz 22.08.2019

  8h

  19 (12 brīvas)

Pedagoģiskā procesa plānošana un īstenošana kompetenču pieejas ieviešanai pirmsskolā

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Ieteikumi kompetenču pieejas ieviešanai mācību procesā, rotaļnodarbību plānošanā, vadīšanā un vides iekārtošanā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 20.08.2019 līdz 27.08.2019

  8h

  25 (0 brīvas)

Digitālās prasmes un/ vai digitālā caurvija mācību procesā 21. gadsimta prasmju attīstīšanai. 6. grupa

Visi skolotāji 5. - 9. klašu skolotāji

Programma tiek piedāvāta pedagogiem ar labām datorprasmēm un valsts valodas zināšanām. Programmas ietvaros pedagogi iepazīsies ar novitātēm un atziņām par 21.gadsimta prasmju attīstības veicināšanu, to sasaisti ar jauno uz kompetencēm orientēto mācību saturu, kā arī tehnoloģiju izmantošanas lomu skolēnu lietpratības pilnveidē. Pedagogi veiks dažādus praktiskus uzdevumus, lai izmēģinātu jaunās tehnoloģijas darbībā, tādējādi iejūtoties skolēnu lomā. Programmas ietvaros nostiprinās zināšanas par Microsoft Office lietojumprogrammām (MS Word, MS Excel), iepazīsies ar Google rīku (veidlapas), kā arī apgūs lietotnes ClassDojo, Quizizz, Sli.do, Note.ly. Kursu ietvaros būs nepieciešams viedierīce (viedtālrunis vai planšete), kuru var sasaistīt ar datoru wifi tīklā. Lūdzam ņemt vērā, ka pirms kursu norises dažu dienu laikā pēc katra dalībnieka pieteikuma saņemšanas tiks nosūtīta saite uz aptaujas anketu, kura jāaizpilda pēc iespējas ātrāk, lai lektorei ir zināms, ko jaunu no visa piedāvātā programmas satura apgūt.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 20.08.2019 līdz 22.08.2019

  8h

  19 (0 brīvas)

Caurviju prasmju attīstīšana sākumskolā

Sākumskolas skolotāji 1.-4. klašu skolotāji

Programmas dalībnieki teorētiski un praktiski analizēs caurviju prasmju nozīmi un to īstenošanas iespējas mācību procesā sākumskolā.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 20.08.2019 līdz 23.08.2019

  8h

  25 (0 brīvas)

Saimnieciskās darbības organizēšana pirmsskoals izglītības iestādē

Izglītības iestāžu vadība pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji

Programma paredzēta pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem, lai veiktu pašnovērtējumu par izglītības iestādes iekšējās kontroles sistēmu atbilstību tās darbības jomās, kas saistītas ar saimniecisko darbu: telpu iznomāšana, finanšu vadība un norēķini,  publiskā iepirkuma procedūras ievērošana 

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 19.08.2019 līdz 23.08.2019

  8h

  24 (7 brīvas)

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem (10. grupa) KURSI IR PAR MAKSU

Izglītības iestāžu tehniskie darbinieki

Programma papildinās  izglītības iestāžu tehnisko darbinieku zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Nodarbībās aktualizēs zināšanas par bērnu tiesībām un pienākumiem  izglītības iestādē, papildinās zināšanas par efektīvas saskarsmes veidiem un īpatnībām ar dažādu mērķgrupu bērniem, kā arī saskarsmes veidiem un īpatnībām atbilstoši bērna vecumposma īpatnībām. Kursu dalībnieki uzzinās, kur un kādos gadījumos ziņot par vardarbības gadījumiem un citiem bērnu tiesību pārkāpumiem  izglītības iestādē.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  19.08.2019 09:00 - 15:00

  8h

  27 (25 brīvas)

Skolēna pašizpausmes attīstīšana drāmas/teātra mākslas nodarbībās

Valodu joma (latviešu valoda, mazākumtautību valoda, svešvaloda) 15 latviešu valodas un literatūras; 15 latviešu kā otrās valodas skolotāji

Sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā piedāvājam Rīgas skolotājiem programmu par drāmas/teātra mākslas mācīšanu skolā. Nodarbības paredzētas skolotājiem, kuri vēlas apgūt drāmas/teātra mākslas mācīšanas aktivitātes un paņēmienus. Nodarbības vadīs lektore no Lielbritānijas Nikky Smedley. Tulks palīdzēs saprast nodarbības saturu un uzdevumus. Tā kā paredzētas praktiskas aktivitātes, lektore lūdz izvēlēties ērtu un kustību aktiviātēm piemērotu apģērbu.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 19.08.2019 līdz 20.08.2019

  16h

  30 (0 brīvas)

Komunikācijas, pacietības un motivācijas veidošana iekļaujošajā izglītībā

Visi skolotāji pedagogi, kuri strādā klasēs ar speciālās izglītības programmām

Skolotāji līdzdarbojoties un diskutējot veidos konkrētiem gadījumiem piemērotu komunicēšanas formu un motivācijas kartes. Uzzinās, kā veidot skolniekos pacietību un kā pašiem būt pacietīgiem.
Programmas laikā tiks apskatītas metodes komunikācijā, pacietībā un motivācijā, strādājot ar  skolēniem ar hiperaktivitāti,
uzvedības deficīta sindromu, Autisma iezīmēm, Aspergera sindromu, uzvedības traucējumiem.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  15.08.2019 09:00 - 15:00

  8h

  25 (10 brīvas)

Pozitīvas audzināšanas principi

Audzināšanas joma visi pedagogi

Nodarbībās tiks pārrunāti bērnu nevēlamās uzvedības iemesli un cēloņi, 4 neapzināti nevēlamās uzvedības mērķi. Lektore iepazīstinās ar pozitīvās audzināšanas principiem, kuri veido veiksmīgu pamatu pieaugušo un bērnu sadarbībai.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  14.08.2019 09:00 - 14:00

  6h

  25 (0 brīvas)

Vērtībizglītība pirmsskolā (7. grupa)

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotāji

Programma palīdzēs pedagogiem apzināt savas profesionālās vērtības un veidot izpratni vērtībizglītības iedzīvināšanai pirmsskolā.  Programma aktualizēs veidus, kā izglītojamiem sekmēt vērtrību iedzīvināšanu gan pirmsskolā, gan ģimenē. Nodarbībās pedagogus iepazīstinās ar audzināšanas vadlīniju aspektiem saistībā ar kompetenču izglītību Latvijā. Prakstiskā darbībā modelēs vērtīborientētu pedagoģisko procesu un tā plānošanu.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  14.08.2019 09:00 - 16:00

  8h

  27 (10 brīvas)

IT lietošana matemātikas stundās 5. – 9. klasē

Matemātikas joma (matemātika) 5. - 9. klašu matemātikas skolotāji

Programmas mērķis ir  sagatavot pedagogus 5.-9. klasēs izmantot IT piedāvātās iespējas mūsdienīgai mācību stundai, pilnveidojot kompetences par efektīvas mācību stundas būtību, tās vadīšanu un skolēna pašvadītas mācīšanās prasmju attīstīšanu izmantojot IT. Kursu dalībniekiem paredzēts darboties praktiski pie datora, iemācīties mācību procesā lietot Google veidlapas, Kahoot, QR kodu un  viedtālruņus, plānot stundu, izmantojot IT sniegtās iespējas. Tiks veidoti materiāli mācību stundām, kurus skolēni varēs lietot savos viedtālruņos.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 14.08.2019 līdz 16.08.2019

  12h

  19 (12 brīvas)

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana un pārbaudes darbu veidošana

Sākumskolas skolotāji 1.-4. klašu skolotāji

Programma paredz pilnveidot prasmes skolēnu zināšanu vērtēšanā un pārbaudes darbu veidošanā. Programma izstrādāta iekļaujot tajā teorētiskas nodarbības, kur tiks sniegta informācija par vērtēšanas formām un metodēm, kritēriju izstrādi un sabalansēta pārbaudes darba izveidi, kā arī praktiskas nodarbības, kur tiks pilnveidotas prasmes un iemaņas izstrādāt vērtēšanas kritērijus.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 12.08.2019 līdz 14.08.2019

  12h

  25 (2 brīvas)

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā psihologiem (pilnveides programma; B daļas klātienes programma)

Atbalsta personāls izglītības psihologi

Kursu dalībnieki pilnveidos zināšanas par bērnu vardarbības gadījumiem un to risinājumiem, kā arī tiks akcentēti pamatprincipi bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā. Programma veidojas no moduļa A daļas – patstāvīgas zināšanu apguve un moduļa B daļas – klātienes nodarbības grupās. Klātienes nodarbībās tiek izmantotas dažādas aktivitātes un daudzveidīgas, savstarpēji saistītas un papildinošas mācību metodes e-vides iegūtajām zināšanām.

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 06.08.2019 līdz 13.08.2019

  24h

  26 (21 brīvas)

Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības (ZPD) kompetences attīstīšana vidusskolā (4. grupa)

Dabaszinātņu joma (dabaszinības, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija),  Matemātikas joma (matemātika),  Visi skolotāji vispārizglītojošo un profesionālo iestāžu eksakto mācību priekšmetu pedagogi

Programma paredzēta vispārizglītojošo un profesionālo iestāžu pedagogiem, kuri iesaistīti skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanā, vērtēšanā un recenzēšanā. Programmas ietvaros pedagogi pilnveidos kompetences skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības vadīšanā, izpratīs zinātniski pētnieciskā darba lomu kompetenču pieejas īstenošanā vidusskolā.  Dalībnieki izvērtēt skolēnu zinātniski pētnieciskās darbību šī brīža mācību situācijā un tās attīstību ilgtermiņā Dalībnieki pārrunās jaunākās tendences pētniecībā un pētījumu veidus, plānos tos izmantot darbā ar skolēniem ZPD vadīšanā. Pedagogi pilnveidos zināšanas par ZPD struktūru un satura prasībām, pielietojamām jaunākajām pētīšanas, datu ieguves un apstrādes metodēm,  bagātinās metodisko pieredzi un apgūs jaunas metodes un paņēmienus skolēnu pašvadīta pētnieciskā darba organizēšanai, kritiskās domāšanas, pētniecības un pētījuma izstrādes prasmju attīstīšanai. Kursu dalībnieki pilnveidos kompetences par dažādiem ZPD prezentēšanas veidiem, izvērtēts  ZPD recenzēšanas prasības un vērtēšanas procesu. E-mācību vidē: http://macibas.e-skola.lv tiks ievietoti kursu materiāli, pedagogi veidos jautājumu, atbilžu  forumu, ievietos labās prakses piemērus un sniegs atgriezenisko saiti par katru nodarbību, kā arī izvērtēs kursu programmu kopumā. (Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkums, identifikācijas nr. IZM 2019/14).

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 16.08.2019 līdz 24.10.2019

  24h

  22 (19 brīvas)

Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības (ZPD) kompetences attīstīšana vidusskolā (3. grupa)

Dabaszinātņu joma (dabaszinības, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija),  Matemātikas joma (matemātika),  Visi skolotāji vispārizglītojošo un profesionālo iestāžu eksakto mācību priekšmetu pedagogi

Programma paredzēta vispārizglītojošo un profesionālo iestāžu pedagogiem, kuri iesaistīti skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanā, vērtēšanā un recenzēšanā. Programmas ietvaros pedagogi pilnveidos kompetences skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības vadīšanā, izpratīs zinātniski pētnieciskā darba lomu kompetenču pieejas īstenošanā vidusskolā.  Dalībnieki izvērtēt skolēnu zinātniski pētnieciskās darbību šī brīža mācību situācijā un tās attīstību ilgtermiņā Dalībnieki pārrunās jaunākās tendences pētniecībā un pētījumu veidus, plānos tos izmantot darbā ar skolēniem ZPD vadīšanā. Pedagogi pilnveidos zināšanas par ZPD struktūru un satura prasībām, pielietojamām jaunākajām pētīšanas, datu ieguves un apstrādes metodēm,  bagātinās metodisko pieredzi un apgūs jaunas metodes un paņēmienus skolēnu pašvadīta pētnieciskā darba organizēšanai, kritiskās domāšanas, pētniecības un pētījuma izstrādes prasmju attīstīšanai. Kursu dalībnieki pilnveidos kompetences par dažādiem ZPD prezentēšanas veidiem, izvērtēts  ZPD recenzēšanas prasības un vērtēšanas procesu. E-mācību vidē: http://macibas.e-skola.lv tiks ievietoti kursu materiāli, pedagogi veidos jautājumu, atbilžu  forumu, ievietos labās prakses piemērus un sniegs atgriezenisko saiti par katru nodarbību, kā arī izvērtēs kursu programmu kopumā. (Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkums, identifikācijas nr. IZM 2019/14).

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 15.08.2019 līdz 23.10.2019

  24h

  22 (13 brīvas)

Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības (ZPD) kompetences attīstīšana vidusskolā (2. grupa)

Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā joma (vizuālā māksla, mūzika, literatūra, drāma),  Valodu joma (latviešu valoda, mazākumtautību valoda, svešvaloda),  Visi skolotāji vispārizglītojošo un profesionālo iestāžu humanitāro mācību priekšmetu pedagogi

Programma paredzēta vispārizglītojošo un profesionālo iestāžu pedagogiem, kuri iesaistīti skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanā, vērtēšanā un recenzēšanā. Programmas ietvaros pedagogi pilnveidos kompetences skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības vadīšanā, izpratīs zinātniski pētnieciskā darba lomu kompetenču pieejas īstenošanā vidusskolā.  Dalībnieki izvērtēt skolēnu zinātniski pētnieciskās darbību šī brīža mācību situācijā un tās attīstību ilgtermiņā Dalībnieki pārrunās jaunākās tendences pētniecībā un pētījumu veidus, plānos tos izmantot darbā ar skolēniem ZPD vadīšanā. Pedagogi pilnveidos zināšanas par ZPD struktūru un satura prasībām, pielietojamām jaunākajām pētīšanas, datu ieguves un apstrādes metodēm,  bagātinās metodisko pieredzi un apgūs jaunas metodes un paņēmienus skolēnu pašvadīta pētnieciskā darba organizēšanai, kritiskās domāšanas, pētniecības un pētījuma izstrādes prasmju attīstīšanai. Kursu dalībnieki pilnveidos kompetences par dažādiem ZPD prezentēšanas veidiem, izvērtēts  ZPD recenzēšanas prasības un vērtēšanas procesu. E-mācību vidē: http://macibas.e-skola.lv tiks ievietoti kursu materiāli, pedagogi veidos jautājumu, atbilžu  forumu, ievietos labās prakses piemērus un sniegs atgriezenisko saiti par katru nodarbību, kā arī izvērtēs kursu programmu kopumā. (Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkums, identifikācijas nr. IZM 2019/14).

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 14.08.2019 līdz 21.10.2019

  24h

  22 (17 brīvas)

Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības (ZPD) kompetences attīstīšana vidusskolā (1. grupa)

Valodu joma (latviešu valoda, mazākumtautību valoda, svešvaloda),  Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā joma (vizuālā māksla, mūzika, literatūra, drāma),  Visi skolotāji vispārizglītojošo un profesionālo iestāžu humanitāro mācību priekšmetu pedagogi

Programma paredzēta vispārizglītojošo un profesionālo iestāžu pedagogiem, kuri iesaistīti skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanā, vērtēšanā un recenzēšanā. Programmas ietvaros pedagogi pilnveidos kompetences skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības vadīšanā, izpratīs zinātniski pētnieciskā darba lomu kompetenču pieejas īstenošanā vidusskolā.  Dalībnieki izvērtēt skolēnu zinātniski pētnieciskās darbību šī brīža mācību situācijā un tās attīstību ilgtermiņā Dalībnieki pārrunās jaunākās tendences pētniecībā un pētījumu veidus, plānos tos izmantot darbā ar skolēniem ZPD vadīšanā. Pedagogi pilnveidos zināšanas par ZPD struktūru un satura prasībām, pielietojamām jaunākajām pētīšanas, datu ieguves un apstrādes metodēm,  bagātinās metodisko pieredzi un apgūs jaunas metodes un paņēmienus skolēnu pašvadīta pētnieciskā darba organizēšanai, kritiskās domāšanas, pētniecības un pētījuma izstrādes prasmju attīstīšanai. Kursu dalībnieki pilnveidos kompetences par dažādiem ZPD prezentēšanas veidiem, izvērtēts  ZPD recenzēšanas prasības un vērtēšanas procesu. E-mācību vidē: http://macibas.e-skola.lv tiks ievietoti kursu materiāli, pedagogi veidos jautājumu, atbilžu  forumu, ievietos labās prakses piemērus un sniegs atgriezenisko saiti par katru nodarbību, kā arī izvērtēs kursu programmu kopumā. (Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkums, identifikācijas nr. IZM 2019/14).

Uzzināt vairāk

  Kursi

  no 12.08.2019 līdz 25.10.2019

  24h

  22 (2 brīvas)

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, elektroniskā pasta adrese: iksd@riga.lv.

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit