Sākums / Forums „Izglītība izaugsmei 2018”

Forums „Izglītība izaugsmei 2018”

2018. gada 13. – 14. jūnijs
Biznesa augstskolā Turība, Rīgā

Dienas kārtība pieejama, spiežot šeit.
Moderators: Kārlis Tols

Apstipriniet savu dalību foruma dienās, izvēlieties katrā no laika kategorijām sev vēlamo darbnīcu un aizpildiet informāciju par sevi!

Katram foruma dalībniekam ir jānorāda savs personīgais e-pasts!

Pieteikšanās dalībai forumā līdz 11. jūnijam.

13. jūnijs. Dalība forumā

Dalība forumā 13. jūnijā (aizņemtās vietas 267/266)

BA "Turība", Graudu iela 68, Rīga, LV–1058

Dr. Atis Zakatistovs* - Pārmaiņu vadības konsultants un docents Rīgas Biznesa skolā.  Savu izglītību ieguvis Kanādā, kur strādājis par universitātes pasniedzēju. Kopš atgriešanās Latvijā ir sniedzis korporatīvos seminārus un vadījis pārmaiņu procesus Latvijas vadošajos uzņēmumos. Atis Zakatistovs izglītības jomā ir sadarbojies ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu un vadījis pārmaiņu semināru ciklu skolu direktoriem dažādos novados. Viņš ir viens no programmas “Iespējamā misija” dibinātājiem.

 

Katrīna Ošleja* - Vadības koučs, līderības trenere, kā arī personāla atlases un konsultāciju uzņēmuma Talentor Latvia partnere. Katrīnas uzņēmējas un sabiedrisko organizāciju vadības pieredze ir ļāvusi viņai attīstīt savas vadības un līderības prasmes praksē, ko viņa ar vadības treniņiem, koučingu un supervīzijām nodod citiem vadītājiem. Konsultantes pamatkompetence ir vadītāju kompetenču definēšana, novērtēšana un attīstība.

Anita Gaile* - Pārmaiņu arhitekte, kurai rūp cilvēku un organizāciju efektīva sadarbība šodien un nākotnē. Anitai interesē cilvēku un organizāciju attīstība un mijiedarbība modernajā darba vidē.

Igors Grigorjevs* - Pēdējos desmit gadus ar lielu prieku strādāju dažādās izglītības iestādes ekonomikas skolotāja un direktora lomā. Iepriekš vadīju Zaķumuižas pamatskolu, tagad esmu Ogres 1. vidusskolas direktors. Gan es, gan manas skolas ir nemitīgās pārmaiņās!

Agita Jākobsone* - Agitai ir 16 gadu darba un mācīšanās pieredze Swedbank. Savas karjeras laikā, pieņemot interesantus karjeras izaicinājumus, Agita ir pārliecinājusies, ka prasme mācīties ir viena no svarīgākajām prasmēm kā mūsdienu, tā arī nākotnes darbiniekam.

*uzklikšķinot uz referanta vārda ir pieejama viņa piedāvātās prezentācijas slaidrāde

13. jūnijs. Darbnīca vai ekspertdarbnīca no 13.45 - 14.15

Ekspertdarbnīca "Kā saskatīt personalizētas skolotāju profesionālās mācīšanās vajadzības?" (aizņemtās vietas 15/15)

BA "Turība", Graudu iela 68, Rīga, LV–1058

Darbnīcā diskutēsim, kādas ir būtiskākās mūsdienīga skolotāja prasmes un kādas ir iespējas skolas vadībai sniegt atbalstu katra skolotāju profesionālo kompetenču izaugsmei.

 

Uldis Dzērve - “Pasaulē iespējams viss, arī neiespējamais, tikai tas prasa nedaudz vairāk laika”,  teicis D. Brauns. Būsim pacietīgi, un mums izdosies visas, arī pašas fantastiskākās, idejas ieviest dzīvē, atliek darīt un ticēt tam, ko Tu dari!

Ekspertdarbnīca "Kad saturs un mācības apvieno spēkus, notiek lieliskas lietas!" (aizņemtās vietas 15/15)

BA "Turība", Graudu iela 68, Rīga, LV–1058

CLIL pieeja koncentrējas ne tikai uz valodu prasmēm un mācību priekšmetu apguvi, tā veicina arī universālu 21.gadsimta prasmju pilnveidi: sadarbību, radošumu, pilsoniskumu, kritisko domāšanu, kā arī tehnoloģiju jēgpilnu lietojumu. Iepazīstināsim ar CLIL metodes izmantošanas piemēriem dažādos vecuma posmos un priekšmetos RAĢ.

 

Gunta Purmale - Vada CLIL ieviešanas un īstenošanas procesu Rīgas Angļu ģimnāzijā, sniedzot atbalstu pedagogiem un veidojot ģimnāzijas stratēģijas angļu valodas padziļinātai apguvei jaunā izglītības satura ietvarā.

 

Ekspertdarbnīca "Lai strādātu jēgpilni, darbs jāplāno jēgpilni!" (aizņemtās vietas 17/15)

BA "Turība", Graudu iela 68, Rīga, LV–1058

Valstī notiekošā izglītības satura reforma, kuras centrā ir kompetences un caurviju prasmes, sauc pēc pārmaiņām arī katras skolas metodiskajā darbā un tā organizēšanā, proti, lai varētu strādāt citādi, darbs arī jāplāno citādi.

Darbnīcas apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar Rīgas Imantas vidusskolas pieredzi metodiskā darba akcentu pārbīdē un jauna metodiskā darba modeļa izstrādē un īstenošanā, kura pamatā ir regulāra dažādu jomu pedagogu sadarbība - kopīga darba plānošana, īstenošana un izvērtēšana jēgpilna mācību procesa nodrošināšanai ne tikai skolas telpās, bet arī ārpus tām.

 

Ingūna Helviga - Esmu Rīgas Imantas vidusskolas direktore, kura vadītājas amatā ir tikai nepilnus 2,5 gadus, taču kopā ar kolēģiem mums šajā neilgajā laikā ir jau izdevies skolas darbu ievirzīt pareizajā ceļā - uz izaugsmi un attīstību. Rīgas Imantas vidusskola, pateicoties skolas saimes kopējai vīzijai, pozicionē sevi kā Iespēju skolu, kurā savas spējas un talantus drošā, veselīgā un mūsdienīgā vidē piedāvāts attīstīt ikvienam, kurš gatavs pilnveidoties – gan skolēnam, gan skolotājam.

 

 

Ekspertdarbnīca "Pedagogu profesionālā izaugsme caur sadarbību skolas ietvaros" (aizņemtās vietas 15/15)

BA "Turība", Graudu iela 68, Rīga, LV–1058

Dalīšanās ar Ventspils 2. vidusskolas pieredzi par iespēju skolotājiem paaugstināt savu profesionalitāti caur savstarpēju sadarbību vienas skolas ietvaros. Skolā ir izstrādāta sistēma, kad skolotājs var iesaistīties savstarpējā stundu vērošanas procesā, mācīšanās grupās vai atbalsta grupu darbā, radošajās darbnīcās, kuras tiek organizētas pēc skolotāju individuālajām sarunām ar administrāciju, kā arī iespēju dalīties pieredzē, iepazīties ar labas prakses piemēriem. Mērķtiecīgais metodiskais darbs dod skolotājiem iespēju izvēlēties piemērotāko sadarbības formu, atrast līdzi domājošos cilvēkus, iesaistīties komandu darbā, attīstīt līderu īpašības, saņemt un sniegt atbalstu kolēģiem, apgūt labas prakses pieredzi. 

Katrs nodarbības dalībnieks saņems materiālus par Ventspils 2.vidusskolas metodiskā darba struktūru un sadarbības formu aprakstiem. Būs piedāvāta iespēja padomāt par savas skolas iespējamajiem darba virzieniem, dalīties ar idejām.

Alla Kitajeva – Ventspils 2.vidusskolas matemātikas skolotāja, direktores vietniece ārpusstundu darbā, Ventspils pilsētas Metodiskā dienesta konsultante.

Irina Gapoņenko – Ventspils 2.vidusskolas angļu valodas skolotāja, mācīšanas grupas vadītāja.

 

Ekspertdarbnīca "Skola, kas mācās" (aizņemtās vietas 15/15)

BA "Turība", Graudu iela 68, Rīga, LV–1058

Kāpēc un kā skolas kolektīvam kopā mācīties? Labā prakse, iespējas, dažādi mācīšanās veidi – pieredze no Anglijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas skolām Erasmus+ projektā “Leading to Learn Together”.

 

Signe Neimane - Es zinu to, ka katru dienu zinu mazāk, bet toties redzu un saprotu vairāk. Tas palīdz nedomāt par pagātni, kad zāle bija zaļāka, bet mainīties, pieņemot kļūdas kā pašsaprotamas. Pārmaiņām ir savs šarms, jo bez tām mēs vēl dzīvotu alās.

Ekspertdarbnīca "Ventspils Izglītības pārvaldes Metodiskā dienesta darbība" (aizņemtās vietas 16/15)

BA "Turība", Graudu iela 68, Rīga, LV–1058

Ventspils metodiskais dienests tika veidots, lai sekmētu kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu Ventspilī, palīdzot ikvienam pedagogam nezaudēt spēju būt par iedvesmojošu skolotāju.

Metodiskā dienesta konsultanti  ir uzticami un profesionāli padomdevēji, kas spēj sniegt skolotājiem profesionālu atbalstu metodisku problēmu risināšanai klasē un veicina to, ka pilsētā strādā  radoši un efektīvi skolotāji, kuru darbs virzīts uz ikvienu konkrētu skolēnu klasē tā, lai sekmētu  skolēna progresu. Darbnīcas piedāvājumā:

  • MD mērķi, uzdevumi, pieredze, darbošanās principi.
  • Praktiskas aktivitātes MD darba izpratnei.

 

Māksla  (Z. Bite) un matemātika (L. Zorģe) spēj runāt vienā valodā. Mūsu ceļš līdz Metodiskā dienesta  konsultantu amatam, personīgā izaugsme un ieguvumi. MD  darba nepieciešamība.

Klasvadības kompetences attīstīšana (aizņemtās vietas 27/27)

BA "Turība", Graudu iela 68, Rīga, LV–1058

Mācies, vēro un dari! (aizņemtās vietas 24/24)

BA "Turība", Graudu iela 68, Rīga, LV–1058

PEPS=I (Projektējam + Eksperimentējam + Pētām + Sadarbojamies = Iemācāmies) (aizņemtās vietas 23/23)

BA "Turība", Graudu iela 68, Rīga, LV–1058

Pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas integrācija pedagoģiskajā procesā (aizņemtās vietas 13/13)

BA "Turība", Graudu iela 68, Rīga, LV–1058

Pozitīvas darba un mācību vides pilnveide (aizņemtās vietas 22/22)

BA "Turība", Graudu iela 68, Rīga, LV–1058

Skolotāju angļu valodas pilnveide speciāliem mērķiem (ESP) efektīvākai multilingvālās pieejas realizācijai mācību procesā (aizņemtās vietas 11/11)

BA "Turība", Graudu iela 68, Rīga, LV–1058

13. jūnijs. Darbnīca vai ekspertdarbnīca no 14.30 - 15.00

Bilingvālas stundas produktivitātes pilnveide (aizņemtās vietas 18/18)

BA "Turība", Graudu iela 68, Rīga, LV–1058

Ekspertdarbnīca "Kā saskatīt personalizētas skolotāju profesionālās mācīšanās vajadzības?" (aizņemtās vietas 15/15)

BA "Turība", Graudu iela 68, Rīga, LV–1058

Darbnīcā diskutēsim, kādas ir būtiskākās mūsdienīga skolotāja prasmes un kādas ir iespējas skolas vadībai sniegt atbalstu katra skolotāju profesionālo kompetenču izaugsmei.

 

Uldis Dzērve - “Pasaulē iespējams viss, arī neiespējamais, tikai tas prasa nedaudz vairāk laika”,  teicis D. Brauns. Būsim pacietīgi, un mums izdosies visas, arī pašas fantastiskākās, idejas ieviest dzīvē, atliek darīt un ticēt tam, ko Tu dari!

Ekspertdarbnīca "Kad saturs un mācības apvieno spēkus, notiek lieliskas lietas!" (aizņemtās vietas 15/15)

BA "Turība", Graudu iela 68, Rīga, LV–1058

CLIL pieeja koncentrējas ne tikai uz valodu prasmēm un mācību priekšmetu apguvi, tā veicina arī universālu 21.gadsimta prasmju pilnveidi: sadarbību, radošumu, pilsoniskumu, kritisko domāšanu, kā arī tehnoloģiju jēgpilnu lietojumu. Iepazīstināsim ar CLIL metodes izmantošanas piemēriem dažādos vecuma posmos un priekšmetos RAĢ.

 

Gunta Purmale - Vada CLIL ieviešanas un īstenošanas procesu Rīgas Angļu ģimnāzijā, sniedzot atbalstu pedagogiem un veidojot ģimnāzijas stratēģijas angļu valodas padziļinātai apguvei jaunā izglītības satura ietvarā.

Ekspertdarbnīca "Lai strādātu jēgpilni, darbs jāplāno jēgpilni!" (aizņemtās vietas 16/15)

BA "Turība", Graudu iela 68, Rīga, LV–1058

Valstī notiekošā izglītības satura reforma, kuras centrā ir kompetences un caurviju prasmes, sauc pēc pārmaiņām arī katras skolas metodiskajā darbā un tā organizēšanā, proti, lai varētu strādāt citādi, darbs arī jāplāno citādi.

Darbnīcas apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar Rīgas Imantas vidusskolas pieredzi metodiskā darba akcentu pārbīdē un jauna metodiskā darba modeļa izstrādē un īstenošanā, kura pamatā ir regulāra dažādu jomu pedagogu sadarbība - kopīga darba plānošana, īstenošana un izvērtēšana jēgpilna mācību procesa nodrošināšanai ne tikai skolas telpās, bet arī ārpus tām.

 

Ingūna Helviga - Esmu Rīgas Imantas vidusskolas direktore, kura vadītājas amatā ir tikai nepilnus 2,5 gadus, taču kopā ar kolēģiem mums šajā neilgajā laikā ir jau izdevies skolas darbu ievirzīt pareizajā ceļā - uz izaugsmi un attīstību. Rīgas Imantas vidusskola, pateicoties skolas saimes kopējai vīzijai, pozicionē sevi kā Iespēju skolu, kurā savas spējas un talantus drošā, veselīgā un mūsdienīgā vidē piedāvāts attīstīt ikvienam, kurš gatavs pilnveidoties – gan skolēnam, gan skolotājam.

Ekspertdarbnīca "Pedagogu profesionālā izaugsme caur sadarbību skolas ietvaros" (aizņemtās vietas 15/15)

BA "Turība", Graudu iela 68, Rīga, LV–1058

Dalīšanās ar Ventspils 2. vidusskolas pieredzi par iespēju skolotājiem paaugstināt savu profesionalitāti caur savstarpēju sadarbību vienas skolas ietvaros. Skolā ir izstrādāta sistēma, kad skolotājs var iesaistīties savstarpējā stundu vērošanas procesā, mācīšanās grupās vai atbalsta grupu darbā, radošajās darbnīcās, kuras tiek organizētas pēc skolotāju individuālajām sarunām ar administrāciju, kā arī iespēju dalīties pieredzē, iepazīties ar labas prakses piemēriem. Mērķtiecīgais metodiskais darbs dod skolotājiem iespēju izvēlēties piemērotāko sadarbības formu, atrast līdzi domājošos cilvēkus, iesaistīties komandu darbā, attīstīt līderu īpašības, saņemt un sniegt atbalstu kolēģiem, apgūt labas prakses pieredzi. 

Katrs nodarbības dalībnieks saņems materiālus par Ventspils 2.vidusskolas metodiskā darba struktūru un sadarbības formu aprakstiem. Būs piedāvāta iespēja padomāt par savas skolas iespējamajiem darba virzieniem, dalīties ar idejām.

 

Alla Kitajeva – Ventspils 2.vidusskolas matemātikas skolotāja, direktores vietniece ārpusstundu darbā, Ventspils pilsētas Metodiskā dienesta konsultante.


Irina Gapoņenko – Ventspils 2.vidusskolas angļu valodas skolotāja, mācīšanas grupas vadītāja.
 

Ekspertdarbnīca "Skola, kas mācās" (aizņemtās vietas 15/15)

BA "Turība", Graudu iela 68, Rīga, LV–1058

Kāpēc un kā skolas kolektīvam kopā mācīties? Labā prakse, iespējas, dažādi mācīšanās veidi – pieredze no Anglijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas skolām Erasmus+ projektā “Leading to Learn Together”.

 

Signe Neimane - Es zinu to, ka katru dienu zinu mazāk, bet toties redzu un saprotu vairāk. Tas palīdz nedomāt par pagātni, kad zāle bija zaļāka, bet mainīties, pieņemot kļūdas kā pašsaprotamas. Pārmaiņām ir savs šarms, jo bez tām mēs vēl dzīvotu alās.

Ekspertdarbnīca "Ventspils Izglītības pārvaldes Metodiskā dienesta darbība" (aizņemtās vietas 15/15)

BA "Turība", Graudu iela 68, Rīga, LV–1058

Ventspils metodiskais dienests tika veidots, lai sekmētu kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu Ventspilī, palīdzot ikvienam pedagogam nezaudēt spēju būt par iedvesmojošu skolotāju.

Metodiskā dienesta konsultanti  ir uzticami un profesionāli padomdevēji, kas spēj sniegt skolotājiem profesionālu atbalstu metodisku problēmu risināšanai klasē un veicina to, ka pilsētā strādā  radoši un efektīvi skolotāji, kuru darbs virzīts uz ikvienu konkrētu skolēnu klasē tā, lai sekmētu  skolēna progresu. Darbnīcas piedāvājumā:

  • MD mērķi, uzdevumi, pieredze, darbošanās principi.
  • Praktiskas aktivitātes MD darba izpratnei.

Māksla  (Z. Bite) un matemātika (L. Zorģe) spēj runāt vienā valodā. Mūsu ceļš līdz Metodiskā dienesta  konsultantu amatam, personīgā izaugsme un ieguvumi. MD  darba nepieciešamība.

 

Horizontālā pedagogu sadarbība mūsdienīgai lietpratībai (aizņemtās vietas 15/15)

BA "Turība", Graudu iela 68, Rīga, LV–1058

Kopības apziņa mūsdienīgā skolā (aizņemtās vietas 4/4)

BA "Turība", Graudu iela 68, Rīga, LV–1058

Skolas administratīvo e-dokumentu arhitektūras izveide (aizņemtās vietas 5/5)

BA "Turība", Graudu iela 68, Rīga, LV–1058

Skolēnu caurviju prasmju attīstīšana mācību procesā (aizņemtās vietas 51/50)

BA "Turība", Graudu iela 68, Rīga, LV–1058

Skolotāju medijpratības attīstīšana skolēnu digitālās kompetences pilnveidei (aizņemtās vietas 18/17)

BA "Turība", Graudu iela 68, Rīga, LV–1058

14. jūnijs. Dalība forumā

Dalība forumā 14. jūnijā (aizņemtās vietas 224/224)

BA "Turība", Graudu iela 68, Rīga, LV–1058

Ansis Jurģis Stabingis* - Apzinātība ir prasme, kuru pats aktīvi praktizēju. Redzu, kā tā sniedz labumus ikvienā dzīves jomā. Apzinātības prakse ir iemācāma ikvienam. Tā ir noderīga arī skolā — kā skolotājiem, tā skolēniem. To apliecina arī pētījumi.

Lelde Vaivode* - Esmu antropoloģe, sociālā taisnīguma aktīviste, programmas “Iespējamā misija” absolvente, un pēc programmas pabeigšanas turpināju darbu skolā, taču šobrīd veicinu dzimtes līdztiesību Latvijā, strādājot biedrībā Centrs MARTA.

Tatjana Volkova - Banku augstskolas profesore Stratēģiskās vadīšanas un Inovāciju vadīšanas jomā.  Ir starptautiska pieredze augstskolu darbības novērtēšanā 15 valstīs, kā arī lekciju kursu lasīšanā ārvalstu studentiem. T. Volkovas pētījumu rezultāti ir publicēti vairākās recenzētās grāmatās, zinātniskajos žurnālos ārzemēs un Latvijā.  T. Volkova ir arī  biznesa apmācību  trenere, kuru  raksturo pastiprināta interese par nākotnes izzināšanu, lai pieņemtu gudrākus stratēģiskos lēmumus labākas nākotnes radīšanai.

Rolands Eglītis* - Iegūta integrācijas kouča izglītība Austrijā, strādājot ar bēgļiem, imigrantiem, sociāli nelabvēlīgām ģimenēm un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Mācījies no savām un citu kļūdām, lai atrastu veidus, kā uzlabot cilvēku dzīves apstākļus. Tic labākai nākotnei, tai pašā laikā novērtējot un pateicoties tagadnes sniegtajām iespējām.

 

*uzklikšķinot uz referanta vārda ir pieejama viņa piedāvātās prezentācijas slaidrāde

14. jūnijs. Enerģijas darbnīca no 12.45 - 13.45

Kopīgu „grafisko romānu” jeb komiksu veidošanas darbnīca (aizņemtās vietas 26/25)

BA "Turība", Graudu iela 68, Rīga, LV–1058

Iespēja piedzīvot kopā radīšanas prieku, darbībā iepazīt sevi, citus un gūt ieskatu drāmas terapijas metodē, ko iespējams izmantot darbā ar bērniem un pieaugušajiem. Ikviens spēj sacerēt komiksu!

 

Anna Šteina - Mg. sc.sal., sertificēta mākslas  terapeite (drāmas terapeite) un sertificēta supervizore. RSU un LKA Kultūras koledžas lektore, RSU maģistra studiju programmas Mākslas terapija drāmas terapijas specializācijas vadītāja, Rīgas 64.vidusskolas interešu izglītības (teātris) pedagogs. Diplomēta aktrise. Teātra un runas pedagogs. Praktizējoša drāmas terapeite kopš 2011. gada, vadījusi starptautiskas drāmas terapijas meistarklases Grieķijā un Vācijā, Latvijā (Erasmus+ ietvaros). A. Šteinas moto: „Tas, ka esmu aktrise, neatbrīvo mani no tiesībām un pienākuma mēģināt izprast, kas šajā pasaulē notiek!” (K. Kardināle).

Koučinga metodes pamats efektīvākai komunikācijai (aizņemtās vietas 30/30)

BA "Turība", Graudu iela 68, Rīga, LV–1058

Dalībniekiem būs iespēja, dziļāk iepazīt vienu no praktiskās psiholoģijas metodēm, kas veiksmīgi palīdz uzlabot cilvēku personīgo un profesionālo komunikāciju. Nodarbībā dalībnieki veiks praktiskus komunicēšanas uzdevumus un atgriezeniskajā saiknē gūs vērtīgas atziņas par savas komunikācijas efektivitātes celšanu.

 

Reinis Širokovs - Ceļojis 23 valstīs, uzrakstījis grāmatu un ar lielu mīlestību palīdzējis pilnveidot savu personību jau vairāk kā 300 dažādiem cilvēkiem pasaulē. Specializējas darbā ar cilvēku apziņu un zemapziņu, mācās no labākajiem, kurus satiek un ir priecīgs dalīties vērtīgākajās zināšanās ar citiem.

Kritiskā domāšana kā praktisks instruments ikdienai: ieteikumi pārmaiņu laikam no sociālo zinātņu pieredzes (aizņemtās vietas 39/39)

BA "Turība", Graudu iela 68, Rīga, LV–1058

Darbnīcā tiks aplūkota šodienas specifika, kas prasa arvien aktīvāk “nodarboties ar domāšanu”, patērējot informāciju, kā arī tālāk izplatot to izglītības nozarē. Lektors sniegs vairākus  instrumentus kritiskās domāšanas veicināšanai un lietošanai ikdienā.

 

Mārtiņš Daugulis - Stratēģiskās komunikācijas un labas pārvaldības pētnieks Latvijas Ārpolitikas institūtā, kā arī lektors un programmas vadītājs Rīgas Stradiņa universitātē. Viņa vaļasprieks ir apkopot sociālo zinātņu atziņas un jaunākos pētījumus produktīvākai ikdienas dzīvei informatīvās aprites pārrāvuma (disruption) un digitalizācijas gadsimtā.

Pozitīvā atgriezeniskā saite par sevi, par mācību gadu un par dzīvi (aizņemtās vietas 22/22)

BA "Turība", Graudu iela 68, Rīga, LV–1058

Prasme pateikt citiem kaut ko labu ir viena no vissvarīgākajām sociālajām prasmēm (ja ne vissvarīgākā). Labs vārds īstajā brīdī var pat izglābt dzīvību.

Darbnīcā mēs pārliecināsimies par pozitīvās atgriezeniskās saites spēku, kopīgi modelēsim situācijas, kā stiprināt sevi, kā pasargāt darba kolēģus no izdegšanas, kā harmonizēt attiecības skolā starp kolēģiem, arī –laicīgi pamanīt un nepieļaut gan savstarpējo emocionālo vardarbību, gan arī izglītojamo vidū (it īpaši vecākajās klasēs).

Būs praktiski, būs pozitīvi, būs iedvesmojoši!

 

Līga Bērziņa - uzvediba.lv projekta vadītāja un ikdienā izstrādā dažādus instrumentus uzvedības izaicinājumu risināšanai bērniem un pieaugušajiem. Viņa vada praktiskas un iedvesmojošas darbnīcas, kā arī palīdz izglītības iestādēm sakārtot vidi, kas palīdzētu bērniem ar speciālām vajadzībām iekļauties skolā un bērnudārzā, meklējot formulas, kas palīdzētu neizdegt arī pašiem pedagogiem. 

Praktiskā improvizācijas un publiskās runas meistarklase (aizņemtās vietas 46/46)

BA "Turība", Graudu iela 68, Rīga, LV–1058

Meistarklase piedāvās improvizācijas noslēpumus, kas palīdz veiksmīgāk komunicēt ar apkārtējiem; kā nomierināties un pārvarēt satraukumu pirms publiskās uzstāšanās; kā darboties ar auditoriju un ieinteresēt; tiks pieminēts humors kā veiksmīgas komunikācijas instruments.

 

Krišjānis Berķis - Improvizācijas teātra aktieris un pasniedzējs, kurš brīvajā laikā vada kāzas, jubilejas, korporatīvos pasākumus un sporta spēles. Vadījis pasākumus H&M, Riga Plaza, Dienas Bizness, Spilva, Circle K u.c. uzņēmumiem.  

Radošums un domāšana ceļā uz pārmaiņām (aizņemtās vietas 30/30)

BA "Turība", Graudu iela 68, Rīga, LV–1058

Enerģijas, spontanitātes un radošuma atraisīšana ar improvizācijas teātra spēļu metodiku. Pašizziņa, sadarbība, drosme, prieks, ko rada saskarsme un ideju negaidītība. Fiziska un garīga atbrīvotība un aktivitāte.

 

Ligita Smildziņa - Saucu sevi par teātra pedagogu, lai gan profesiju klasifikatorā tāda profesija nav minēta. Vadu nodarbības neverbālā un verbālā saskarsmē, lai arī neesmu akadēmiski izglītota psiholoģijā. Kopā ar bērniem, jauniešiem, cilvēkiem brieduma gados veidoju izrādes. Darbojos kā eksperte mācību jomā Drāma projektā “Skola 2030.” Savas prasmes un zināšanas, kuras iegūtas praktiskā darbībā un dažādās studijās, pielietoju, lai iekustinātu, izkustinātu cilvēkus fiziskā, psiholoģiskā un radošā nozīmē.

Tea Tree Improvizācijas teātris (aizņemtās vietas 10/10)

BA "Turība", Graudu iela 68, Rīga, LV–1058

Improvizācija nereti tiek asociēta ar joku stāstīšanu, kurai papildus nāk dažas darbības.
Mēs cenšamies radīt jēgpilnus stāstus, kuros, iespējams, var saskatīt ko humoristisku.

 

​   

Vilhelms Karlsons un Mairita Strūberga - Esam uz nemitīgu attīstību fokusēta trupa, kas dara visu, lai priekšnesumi būtu izkopti un patiesi. Patīk, ja raud, satrūkstas un smejas - gan uz skatuves, gan to vērojot.

“Parūpēties par sevi!” jeb kā emocionālais intelekts var palīdzēt pārmaiņu laikā (aizņemtās vietas 25/25)

BA "Turība", Graudu iela 68, Rīga, LV–1058

Viens man pazīstams veiksmīgs uzņēmējs nesen teica: “Man ir sajūta, ka mana dzīve paskrien garām. Es vienkārši stāvu un jūtu, kā tas notiek. Un šajā steigā tik daudz kas kaitina un tik mazs, kas rada patiesu prieku.” Darbs ar cilvēkiem  un jo sevišķi skolotāja darbs ir ārkārtīgi prasošs – sociāli, intelektuāli, emocionāli. Tas var radīt gan sakāpinātas emocijas, gan stresu, gan arī atsevišķos brīžos – izdegšanu. Augsts Emocionālais Intelekts ir intelekta spēja kopā ar emocijām vadīt Tavu personīgo dzīvi, darbu, arī garīgo attīstību un tādā veidā parūpēties par sevi ilgtermiņā.

 

Lauma Žubule - 19 gadu vecumā uzsāku darbu vienā no Rīgas vakarskolām, kur gadu gaitā tika lauzti mani naivie priekšstati par izglītības sistēmu, manām ambīcijām! Strādājot ar sociālā riska jauniešiem, ieslodzītajiem, bērnu nama jauniešiem, sapratu, ka svarīgākais ir attiecību veidošana un savstarpējā uzticēšanās, pēc tam var sekot pārējais. Mani iedvesmo daba un piedzīvojumi – regulāri dodos augstkalnu pārgājienos, sērfot un atklāt jaunas vietas.  Šobrīd mācos supervīziju un būt par atbalstošu mammu mazajam dēliņam:) 

Vārds
Uzvārds
Skola / iestāde
E-pasts
E-pasts vēlreiz
Tālrunis
Pieteikties

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, elektroniskā pasta adrese: iksd@riga.lv.

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit