Jaunumi

ERASMUS+ Projekta “Efektīva starptautiskā partnerība: katra skolēna panākumi” mācību sesija Izmitā (Turcija)

otrdiena, 2018. gada 4. decembris

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs kā partnerorganizācija piedalījās   ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projekta “Efektīva starptautiskā partnerība: katra skolēna panākumi” (contract Nr. 2017-1-LT01-KA201-035254) ar mērķi uzlabot dalībnieku kompetences, lai efektīvi attīstītu radošumu, augstāku kritiskās un radošās domāšanas līmeni, kā veicināt veiksmīgu problēmu risināšanu un attīstīt praktiskās iemaņas, lai attīstītu dalībniekos speciālās prasmes, kas nepieciešamas, lai izveidotu augstas kvalitātes izglītojošus produktus.

Projektā piedalījās dalībnieki no Kauņas Pedagogu tālākizglītības centra (Lietuva), Kauņas Panemūnes sākumskolas, Kauņas pirmsskolas izglītības iestādes “Giliukas”, Kauņas  Kazimira  proģimnāzijas un  Kauņas ģimnāzijas “Saule”, Fitjāras vidusskolas (Norvēģija), KPDoNE - KOCAELİ izglītības direktorāta (Turcija) un Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra.

Projekta dalībnieki  mācījās un uzlaboja savas zināšanas par inovatīvi attīstošu kvalitatīvu izglītību un augstākās domāšanas prasmju attīstīšanu, dalījās pieredzē par kritiskās domāšanas metodēm un aktīvi piedalījās diskusijās, kā pareizi izmantot katru kritiskās domāšanas metodi, tām pielāgojot uzdevumus un prezentēja savus izveidotos materiālus.

Partnervalstu pārstāvji kopīgās diskusijās vienojās par gatavojamo mācību materiālu komplekta struktūru, saturu, mācīšanās rezultātiem un metodēm, kā arī par katra partnera pienākumiem, laika grafiku un informācijas apmaiņu materiālu izstrādes procesā.

Uzzināt vairāk

Noslēdzies projekts “Latviešu valodas pilnveidošana vidusskolu pedagogiem mūsdienīgai lietpratībai”

otrdiena, 2018. gada 4. decembris

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs 2018. gadā īstenoja projektu “Latviešu valodas pilnveidošana vidusskolu pedagogiem mūsdienīgai lietpratībai”, kuru finansēja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Projekts tika īstenots divos posmos: 1.posms norisinājās no 05.02.2018. līdz 07.06.2018. un 2. posms no 6.08.2018. līdz 22.11.2018.

Projekta galvenais mērķis bija pilnveidot mazākumtautību vidusskolu pedagogu valsts valodas zināšanas,  kas nepieciešamas kvalitatīvai profesionālo pienākumu veikšanai  un valstī īstenojamo pārmaiņu ieviešanai vispārējā izglītībā, pilnveidojot mācību  saturu un kompetenču pieeju. 

Projektā piedalījās un valsts valodas zināšana  pilnveidoja 144 Rīgas mazākumtautību vidusskolu pedagogi.

 No visām 13 grupām izdevās nokomplektēt  tikai divas   grupas, kurās valsts valodas zināšanas un prasmes  pedagogi pilnveidoja  C2 līmenī, savukārt, pārējās  grupās pedagogi pilnveidoja valodas zināšanas C1 līmenī.

Kursi 3 mēnešu garumā parādīja, ka skolotājiem ir ļoti nepieciešams atbalsts un treniņš valodas apguvē. Skolotāji, kas piedalījās kursos, ir  labi motivēti, centīgi, to pierāda arī rezultāti.

Apkopojot un izanalizējot pedagogu iesniegtās atbildes aptaujas anketās, gūtas šādas atziņas:

-          kursos bija iespēja runāt par dažādām ar skolu saistītām tēmām, kas ir laba pieredze darbam skolā;

-          kursos aktivizēju valodas pilnveidi, uzlaboju gramatiku;

-          sasniedzu savu personīgo mērķi, bet vēl ir jāmācās;

-          paldies par šiem kursiem, tādiem noteikti būtu jāturpinās, jo valoda ir cilvēku komunikatīvā kultūra;

-          lielākās grūtības sagādāja laika trūkums, lai gatavotos nodarbībām;

-          tagad varu labāk sarunāties;

-          pārvarēju latviešu valodas lietošanas barjeru;

-          papildināju savu vārdu krājumu;

-          ļoti gribu turpināt pilnveidot savas zināšanas;

-          lielākās grūtības sagādāja nepietiekamais vārdu krājums, bet kursu noslēgumā secināju, ka mans valodas lietojums ir krietni uzlabojies.

Kursu laikā kursanti ir uzlabojuši un pilnveidojuši savas latviešu valodas prasmes, tomēr lai uzturētu valodas prasmes esošajā līmenī, pedagogiem tā daudz aktīvāk jālieto, jāskatās  TV pārraides  latviešu valodā, kā arī  youtube interneta materiālus,  ieskaitot “SKOLA 2030” sagatavotos materiālus,  ikdienas situācijās vairāk jākomunicē valsts valodā.

 

Sagatavoja: K. Čipāne, RIIMC Izglītības un vadības nodaļas galvenā speciāliste, projekta koordinatore.

 

Uzzināt vairāk

Jauns piedāvājums pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei DECEMBRIM

piektdiena, 2018. gada 23. novembris

RIIMC Izsludina pieteikšanos uz pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumiem decembrim.

Pieteikšanās šeit.

Uzzināt vairāk

Atbalsta pasākumi 2018./19.m.g. latviešu kā otrās valodas skolotājiem “Mācīt - lai uzlabotu latviešu valodas apguvi vidusskolā”

trešdiena, 2018. gada 21. novembris

​Ar plānotajiem pasākumiem var iepazīties šeit un ieplānot, kuru skolu vai kuras atklātās stundas apmeklēt. Datumi un laiki un pasākumi 2019.gadam tiks precizēti.

Uzzināt vairāk

Atbalsts pirmsskolas stratēģisko mērķu sasniegšanai” pieredzes brauciens uz Klaipēdu

pirmdiena, 2018. gada 12. novembris

Iedvesmu rodi KOPĀ, radi un dari KOPĀ, ikdienā un darbos KOPĀ.

Uzzināt vairāk

Projekts par skolas stratēģisko mērķu sasniegšanu ir sācies!

trešdiena, 2018. gada 7. novembris

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra tradicionālais projekts „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai” ir sācies. Šogad konkursā piedalījās 23 Rīgas skolas, no kurām 16 guva atbalstu un sāks projekta īstenošanu jau šajā mēnesī. Katrai projekta skolai nozīmēts viens RIIMC galvenais speciālists,  kurš palīdzēs koordinēt mācību aktivitātes skolās.

 

Uzzināt vairāk

Projektu konkurss “Atbalsts pirmsskolas pedagoģisko mērķu sasniegšanai”

ceturtdiena, 2018. gada 1. novembris

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs  sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu jūnijā aicināja Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes pieteikties projektu konkursam “Atbalsts pirmsskolas pedagoģisko mērķu sasniegšanai”.

 

Uzzināt vairāk

Rīgas pirmsskolu pedagogi gūst pieredzi par lietpratības pieeju pirmsskolu metodiskajās dienās

trešdiena, 2018. gada 31. oktobris

Š.g. 24. un 25. oktobrī 45 Rīgas pirmsskolu pedagogiem bija iespēja piedalīties Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra (RIIMC) organizētājās metodiskajās dienās divās dažādās pirmsskolās, kur par savu pozitīvo pieredzi stāstīja Rīgas 49. pirmsskolas vadītāja Vineta Jonīte un vadītājas vietniece Baiba Gaidamoviča, savukārt pirmsskolā “Viršu dārzs” ar temata plānojumu un plāna īstenošanas procesu dalījās vadītāja Dina Gaide un pedagoģe Linda Muižniece.

Metodisko dienu mērķis ir parādīt konkrētās pirmsskolas ceļu uz lietpratības pieeju. Nodarbībās dalībnieki saņēma iestādes pedagogu atbalstu, piedzīvojot praktisku iespēju izzināt, pētīt un radīt, piedalīties noslēguma diskusijās un sniegt atgriezenisko saiti par  piedzīvoto  un novēroto abās pirmsskolās.

Rīgas 49. pirmsskolas metodiskās dienas dalībnieki iepazinās ar  iestādes kolektīva skatījumu uz  iestādes pārmaiņu procesu un kopīgām nestandarta mācībām, pārmaiņu vadīšanas un ieviešanas pieredzi kolektīva motivēšanā, kā arī piedalījās praktiskajās izzinošajās un komandas veidošanas spēlēs.

Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Viršu dārzs” pedagogiem bija iespēja iejusties bērnu lomā un piedzīvot praktisku iespēju pašiem izzināt, pētīt un radīt tematiskajos radošo darbnīcu centriņos saistībā ar tematu  “Vide, kas rosina bērnu izzināt, pētīt un radīt pašiem”.

Metodisko dienu dalībnieki bija gandarīti par gūto pieredzi un jaunajām idejām, kuras apņēmās ieviest arī savu pirmsskolu mācību procesā.

Fotogrāfijas pieejamas šeit!

 

Informāciju sagatavoja RIIMC galvenā speciāliste Sandra Cīrule

Uzzināt vairāk

Mācībām pieaugušajiem trešajā kārtā pieteikušies 11 000 iedzīvotāju

trešdiena, 2018. gada 31. oktobris

ES fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" trešajā kārtā, kas noslēdzās 17. septembrī, mācībām pieteikušies 11 023 iedzīvotāji, kas ir par 35% vairāk nekā otrajā kārtā šī gada pavasarī. Tā kā ir strādājošie, kuri pieteikušies mācībām vairāk nekā vienā izglītības programmā, kopumā saņemti 12 487 mācību pieteikumi. Šobrīd notiek potenciālo mācību dalībnieku pārbaude, tāpēc pieteikuma apstiprinājumu iedzīvotāji saņems mēneša laikā, lai novembrī varētu uzsākt mācības.

Pieprasītākās mācības – IKT, transporta un loģistikas nozarēs, kā arī ēdināšanā

Šoreiz pieteikšanās mācībām notika 11 tautsaimniecības nozarēs, kurās visvairāk pieteikumu saņemts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozarē (4141 pieteikumi), transporta un loģistikas nozarē (3701) un ēdināšanas pakalpojumu nozarē (1011), kurās kopā reģistrēti 70% visu mācību pieteikumu.

Tāpat kā iepriekšējās kārtās, arī šajā reizē vispopulārākās ir bijušas neformālās izglītības programmas, kuru garums nepārsniedz 159 stundas, līdzmaksājums ne vairāk kā 36 eiro un kuru klāsts bija visplašākais. Šajās mācību programmās saņemti 72% jeb 8975 visu pieteikumu. Profesionālās tālākizglītības programmās, kuru garums ir vairāki mēneši vai pat gads un pusotrs un kuru noslēgumā var iegūt profesiju, saņemti 1333 mācību pieteikumi, savukārt profesionālās pilnveides programmās – 2179 pieteikumi.

Tāpat kā otrajā pieteikšanās kārtā, arī šoreiz pieprasītāko izglītības programmu TOP 20 pirmajā vietā pārliecinoši ierindojas transporta un loģistikas nozarē piedāvātā mācību programma “C kategorijas autovadītāju apmācība”, savukārt otrajā vietā – IKT nozares programma “Datu analīze un pārskatu sagatavošana (MS Excel)”. Trešajā vietā šoreiz jaunpienācējs - tajā pašā nozarē piedāvātā izglītības programma “Digitālais mārketings”.

Novembrī jāgaida mācību apstiprinājums

Pirms mācību grupu komplektēšanas un mācību uzsākšanas, kas plānots šī gada novembrī, Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzē un citos valsts reģistros tiek pārbaudīta interesentu atbilstība uzņemšanas noteikumiem - vecums un nodarbinātības statuss uz pieteikuma iesniegšanas brīdi, kā arī atbilstība prioritārās mērķauditorijas nosacījumiem.

Iedzīvotāji, kuri iesnieguši mācību pieteikumu, novembrī no izraudzītās izglītības iestādes vēl saņems mācību pieteikuma apstiprinājumu, lai varētu sākties mācību grupu komplektēšana. Paredzētais mācību līdzmaksājums būs jāveic vienā reizē, slēdzot līgumu pirms mācību uzsākšanas.

Tiem strādājošiem, kuri pieteicās mācībām vairāk kā vienā izglītības programmā, pirms mācību uzsākšanas būs jāizdara izvēle, kurā no tām izglītoties, jo mācību iespējas šajā projektā var izmantot tikai 1 reizi.

Ja kādā no izglītības programmām būs saņemts krietni lielāks pieteikumu skaits nekā sākotnēji prognozēts, izglītības iestādei, izvērtējot savu kapacitāti, ir iespēja atvērt papildu grupas un uzņemt visus interesentus, jo mācību dalībnieku skaits nevienā no programmām netiek ierobežots.

Tajā pašā laikā vēršam uzmanību, ka izglītības programmās, kurās nebūs saņemts pietiekams iesniegumu skaits, lai atvērtu grupu, mācības var nesākties, taču strādājošie grupu komplektēšanas laikā var mainīt izglītības iestādi, kā arī mācību programmu, ja citās izglītības iestādēs līdzīgā vai citā programmā grupa tiek atvērta un tajā ir brīvas vietas, lai uzņemtu citus pieteikušos.

Nākamo pieteikšanās kārtu plānots izsludināt 2019. gada pirmā ceturkšņa otrajā pusē, un tajā nozaru un mācību klāsts var atšķirties.

Aicinām sekot projekta jaunumiem www.macibaspieaugusajiem.lv

Uzzināt vairāk

Sagatavota rokasgrāmata "Skola, kas mācās"

pirmdiena, 2018. gada 29. oktobris

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs sadarbībā ar Ventspils pašvaldības Izglītības pārvaldi, Līdsas pilsētas pašvaldību (Anglija), Fondu EDU-RES (Polija), Tartu Universitāti (Igaunija), Utenas Izglītības centru (Lietuva) no 01.09.2016. līdz 30.11.2018. īsteno projektu "Skola, kas mācās" Erasmus+stratēģiskās partnerības programmas ietvaros.Projekta nr. 2016-1-LV01-KA201-022658. Projektu finansē Eiropas Savienība. 

Ir sagatavota un brīvi pieejama rokasgrāmata, kurā apkopota mācību vizītēs izpētītā partnervalstu pieredze pedagogu profesionālās pilnveides organizēšanā un atrodami labākās prakses piemēri. Rokasgrāmata sagatavota latviešu, angļu, lietuviešu, igauņu un poļu valodā. 

Rokasgrāmata atrodama šeit.
 

Uzzināt vairāk

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

67105580 67105547
Uzzināt vairāk

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, elektroniskā pasta adrese: iksd@riga.lv.

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit