Sākums / Pedagogiem / Metodiskais darbs Rīgas valstspilsētas pašvaldībā

Metodiskais darbs Rīgas valstspilsētas pašvaldībā

Kārtību, kādā Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments organizē Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pedagogu metodisko atbalstu, nodrošinot vienotas, koordinētas un stratēģiski pārraudzītas metodiskās darbības sistēmas izveidi un dažādu iesaistīto pušu sadarbību, nosaka Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 26.05.2021. Iekšējie noteikumi Nr. DIKS-21-11-nts.

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra (RIIMC) pienākumi, pašvaldības līmenī veicot metodiskā atbalsta koordinēšanu un īstenošanu, ir šādi:

 • identificēt un analizēt pedagogu profesionālās pilnveides vajadzības;
 • organizēt un koordinēt atbilstoši pašvaldības prioritātēm pedagoģiski metodiskā atbalsta pasākumus mācību satura jomās;
 • izstrādāt un īstenot pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas;
 • sniegt metodisko atbalstu vispārējās izglītības iestāžu sadarbības un līdzdalības organizēšanā;
 • nodrošināt metodisko atbalstu pedagogu pašizglītībai;
 • nodrošināt pašvaldības mācību jomu koordinatoru, mācīšanās konsultantu un skolotāju konsultantu darbību.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības līmenī mācību jomu koordinatori vada metodisko darbu atbilstošā jomā:

 • Valodu mācību jomā;
 • Dabaszinātņu mācību jomā;
 • Matemātikas mācību jomā;
 • Tehnoloģiju mācību jomā;
 • Sociālā un pilsoniskā mācību jomā;
 • Sporta un veselības mācību jomā;
 • Kultūrizpratnes un pašizpausmes mācību jomā.

2022. /2023. mācību gadā par Rīgas valstspilsētas pašvaldības mācību jomu koordinatoriem apstiprināti šādi speciālisti (rīkojums Nr. RIMC-22-102-rs)

Atbilstoši Iekšējiem noteikumi Nr. DIKS-21-11-nts, pašvaldības mācību jomu koordinatoru pienākumi ir:

 • analizēt pedagogu ar mācību jomas satura īstenošanu saistītās mācīšanās vajadzības;
 • plānot un īstenot pedagogu sadarbības un metodiskā atbalsta pasākumus;
 • nodrošināt pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pedagogu sadarbību mācību satura un pieejas plānošanā;
 • sniegt pašvaldībai priekšlikumus par specifisku mācību saturu jautājumu izstrādi;
 • pārzināt jaunākos mācību un metodisko līdzekļus un citus resursus mācību jomā;
 • konsultēt pedagogus un vispārējās izglītības iestāžu vadību par novitātēm mācību satura jomā un mācīšanas metodikā, mācību un metodiskajā literatūrā;
 • praktizēt sadarbībā ar pašvaldības vispārējās izglītības iestādēm mācību stundu/ nodarbību vērošanu un analīzi.

2022. gadā RIIMC uzsācis darbu, organizējot metodisko darbu arī šādās jomās:

 

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs

Kaņiera iela 15, Rīga
LV–1063, Latvija

Uzzināt vairāk